دریافت نماد الکترونیک سایت تکاتو

با پیگیریهای انجام شده در خصوص امکان فروش از طریق فروشگاه  این مرکزف نماد الکترونیک برای سایت مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر دریافت گردید و به زودی  اتصال فروشگاه این مرکز به دروازه پرداخت نیز صورت خواهد پذیرفت.

 

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967