کشت کلزا در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پیرو تفاهنامه فیمابین دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری و مرکز تحقیقیات کاربردی و تولید بذر دانه های روغنی (تکاتو)، هفت هکتار از زمینهای شالیزاری این دانشگاه با مدیریت و نظارت مرکز تحقیقات به کشت پاییزه کلزا اختصاص یافت و ارقام کلزای مهتاب و زمان، با هدف تکثیر و ارزیابی، در دوقطعه 4/5 و 2/5 هکتاری از زمینهای محوطه دانشگاه کشت شدند. 

  

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967