بازدید مدیر تحقیق و توسعه و مسئول حفظ نباتات شرکت زراعی دشت ناز از طرح های مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر

روز شنبه تاریخ  14 تیرماه 1399 مدیر تحقیق و توسعه و مسئول حفظ نباتات شرکت زراعی دشت ناز به ترتیب سرکار خانم دکتر آل بویه  و جناب آقای مهندس درویشی به همراه کارشناسان شرکت دانه های روغنی آقای دکتر علمدارلو و آقای مهندس معتمدی از طرح های اجرا شده مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت  توسعه  کشت دانه های روغنی که در اراضی شرکت زراعی دشت ناز اجرایی شده بود بازدید نموده و  به تفکیک، در مورد طرح های کشت کارشناسان مجری  شرکت دانه های روغنی توضیحاتی ارائه  گردید.  در ادامه از رقم سویای آرین معرفی شده توسط شرکت دانه های روغنی نیز بازدید به عمل آمده و مباحثی پیرامون آن ذکر گردید. 

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967