کنگره های داخلی
 • مهدی علمدارلو، ر. زمان میرآبادی، ع. و فخاریان، س.1385.تاثیر آنتاگونیستی Coniothyrium minitans بر روی اسکلروتهای قارچ Sclerotinia sclerotiorum دراستان مازندران، هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج، جلد2، ص469.
 • زمان میرآبادی، ع. اسماعیلی فر، ا. مهدی علمدارلو، ر. و فخاریان، س.1385. ارزیابی تاثیر دو علف کش از گروه Imidazolinone در کنترل علف های هرز  هم خانواده کلزا در استان مازندران. هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج، جلد3، ص39
 •  مهدی علمدارلو، ر. زمان میرآبادی، ع. اسماعیلی فر، ا. و فروزان، ک.1387. مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا، هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، جلد2، ص343
 •  زمان میرآبادی، ع. مهدی علمدارلو، ر. اسماعیلی فر، ا. و فروزان، ک.1387. بررسی میکوفلور  بذور سويا  در استانهای مازندران و گلستان. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، جلد2، ص653
 • زمان میرآبادی، ع. رهنما، ک. صدروی، م. و مهدی علمدارلو، ر.1387. اولین گزارش فرم جنسی قارچ Leptosphaeria maculans   روی ساقه کلزا در شمال ایران، هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، جلد2،  ص 652
 • اصغرزاده، ا. مهدی علمدارلو، ر. تاجیک قنبری، م.ع. و زمان میرآبادی،ع. 1389. جداسازی و شناسایی آسپرژیلوسهای خاکهای زراعی در چند استان کشور. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، جلد2،ص 2.
 • زمان میرآبادی، ع. مهدی علمدارلو، ر. اسماعیلی فر، ا. و فتحی، ح.1389. پراکنش Leptosphaeria maculansدر ایران . نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، جلد2، ص332.
 • زمان میرآبادی، ع. مهدی علمدارلو، ر. و اسماعیلی فر، ا. 1389. بررسی تاثیر نانوسیلور بر روی phoma lingam در شرایط آزمایشگاهی . نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران، جلد2، ص.
 • زمان میرآبادی، ع. رضا ولی الله پور، رحمن خاکزاد ،حمید صالحیان ،علی اصغر چیتبند 1390. بررسی ارزیابی زمان حذف خردل وحشی(Sinapis arvensis) و کنگر وحشی(Cirsium arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شهرستان نکا چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، اهواز
 • زمان میرآبادی، ع. رضا ولی الله پور، رحمن خاکزاد ،حمید صالحیان ،علی اصغر چیتبند 1390.ارزیابی خسارت خردل وحشی(Sinapis arvensis)، کنگر وحشی(Cirsium arvense)و ترکیب شان بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شهرستان نکا، چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران، اهواز.
 • اثر دما در کنترل بیولوژیک macrophomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا توسط تریکودرماهای جدا شده از استان های مازندران و گلستان در شرایط آزمایشگاهی، بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران،
 • مهدی علمدارلو، ر. مهدیان،ص.ع. آقاجانی، م.ع. براری، ح. و زمان میرآبادی، ع.1391. بررسي زیست شناسی قارچ  Sclerotinia     sclerotiorum عامل بيماري پوسيدگي ساقه کلزا و پراکنش تشکیل آپوتسیوم های آن در استان مازندران. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز، جلد2، ص 432.
 • مهدی علمدارلو، ر. آقاجانی، م.ع. سالاری، م. مهدیان،ص.ع. و زمان میرآبادی، ع. 1393. بررسي پیشرفت زمانی بيماري پوسيدگي اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ارومیه، ص 112.
 • مهدی علمدارلو،ر. مهدیان،ص.ع. آقاجانی، م.ع. زمان میرآبادی،ع. و اسماعیلی فر، ا. 1389. مروری بر کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum عامل بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی. تهران. ص318.
 • مهدی علمدارلو،ر. آقاجانی، م.ع. مهدیان،ص.ع. زمان میرآبادی،ع. و اسماعیلی فر، ا. 1389. بیولوژی بیماریهای قارچی کلزا در شمال ایران و شیوه های کنترل آنها. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی. تهران. ص314.
 • علیان، س. ا.، خسروی، و. زمان میرابادی، ع. امان زاده، م.، و صفری عربی، ز، 1389. پوسیدگی طوقه اسکلروتینیایی توت فرنگی در ایران. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی، تهران. 124.
 • علیان، س. ا.، خسروی، و. زمان میرابادی، ع. امان زاده، م.، و صفری عربی، ز، 1389. Macrophamina phaseolina عامل پوسیدگی طوقه و مرگ بوته های توت فرنگی در مازندران . نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی، تهران. 293.
 • صمدی گرجی، م. زمان میرآبادی، ع. اسماعیلی فر، ا. و حسن پور، م. 1389. تولید گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گونه های براسیکا. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی، ص. 262.
 • حسن پور، م. زمان میرآبادی، ع. اسماعیلی فر، ا. و صمدی گرجی، م. 1389. تاثیر ژنوتیپ و محیط کشت در کالوس زایی بساک سویا (Glycine max). سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی، ص. 250.
 • رجبی، م.، نجفی، م. ص.، دلجو، ع.، فیاضی، ج.، دانشور، م. ح. و زمان میرآبادی، ع. 1389.  ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی ارقام پنبه هیرسوتوم و هرباسئوم کشت شده در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره. یازدهمین کنگره زراعت. تهران. ص 29.
 • پنجو، م. نظریان فیروزآبادی،م. اسماعیلی، ا. میرآبادی، ع.ز. 1390. نشانگرهای نیمه تصادفی(ISJ) کارایی بهتری در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا دارند. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.
 • حسن پور، م. زمان میرآبادی، عاسماعیلی فر، ا. و صمدی گرجی، م. 1390. بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر تولید کالوس از طریق کشت بساک در ارقام سویا. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.
 • کیوانلو، م. و میرآبادی، ع. ز. 1391. بخش پرو لين در گياه كلزا در برابر تنش‌ها.دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان روغني 
 •  میرآبادی، ع. ز. و فصاحت، ا. 1391. مسائل فراوري توليد بذر دانه‌هاي روغني توسط بخش خصوصي. دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان روغني 
 •  صمدی گرجی، م. زمان میرآبادی، ع. فروزان، ک. 1392.  اهميت جمع آوري، نگهداري و حفاظت ژرم پلاسم هاي بذري دانه هاي روغني. همايش ملي پدافند غير عامل در بخش كشاورزي 
 • فاضلی، ف.، نجفی، ح. ز.، راد، م. ع، میرآبادی، ع. ز. 1393. بررسی ارتباط برخی از صفات مورفولوژیکی با عملکرد تک بوته در لاین های جهش یافته سویای نسلM4. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.
 • فاضلی، ف.، نجفی، ح. ز.، راد، م. ع، میرآبادی، ع. ز. 1393. ارزیابی میزان کلروفیل و کاروتنوئیدها تحت تاثیر دزهای متفاوت اشعه گاما و مراحل مختلف رشد در گیاه سویا [Glycine max (L.) Merrill]همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.
 • مهدی علمدارلو،ر. آقاجانی، م.ع. سالاری، م.،  مهدیان،ص.ع. زمان میرآبادی،ع. 1393. بررسی پیشرفت زمانی بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان مازندران. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی.
 • صفایی، ص.، اصغری، ج.، مرادی، پ. و میرآبادی، ع. ز. 1393.  واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد برخي از ارقام زودرس سويا (Glycine max L.)   به كشت دوم پس از برنج.  سيزدهمين همايش علوم زراعت و
 • قاسمی،م و زمان میرآبادی، ع. 1397.تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما علیه  قارچ Fusarium solani در لوبیا.دومین همایش بین المللی پزوهش های کاربردی  در علوم کشاوری، منابع طبیعی و محیط زیست
 •  زمان میرآبادی، ع.، همتی، ر.. و بتلی، ژ. 1397. مدیریت بیماری ساق سیاه کلزا Leptosphaeria maculans.  بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی، گرگان.117-8

 • زمان میرآبادی، ع.، همتی، ر.. و بتلی، ژ. 1397. مروری بر وضعیت بیماری ساق سیاه  کلزا  Leptosphaeria maculans در ایران و جهان.  بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی، گرگان.

 • قاسمی، م.، صدروی، م. و زمان میرآبادی، ع. 1397. شناسایی عامل بیماری ساق سیاه کلزا از شمال کشور و .89-90بررسی اثر تریکودرما روی آن. بیست وسومین کنگره گیاهپزشکی ، گرگان

کنگره های خارجی
مقالات علمی پژوهشی
مقالات ISI

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967