کارشناسان تحقیقات

مهندس رضا وجدانکارشناس به نژادی
r.vojdan@takato.ir
دکتر سارا کبیرنتاجکارشناس بیوتکنولوژی
s.nataj@takato.ir
دکتر میترا رمضانیکارشناس آموزش و ارتباطات
ramezani@takato.ir
مهندس صلاح معتمدیکارشناس تحقیقات به زراعی
motamedi@takato.ir
مهندس آیدین حسن زادهکارشناس بانک ژن
a.hasanzadeh@takato.ir
دکتر رضا پور مهدی علمدارلوکارشناس تحقیقات گیاهپزشکی
alamdar@takato.ir

همکاران اداری و اجرایی

اسماعیل پردلخدمات
حمزه عابدینیباغبان
امید ورزگانیتاسیسات و پشتیبانی
رضا اسفندیاریکارمند فنی اجرایی تحقیقات
رحمان خناری نژادکارمند فنی اجرایی تحقیقات
علی داراییکارمند مالی و اداری

همکاران سابق تحقیقاتی

مهتابه صمدیکارشناس تحقیقات به نژادی
samadi@takato.ir
ملیحه شلتوکیکارشناس تحقیقات بیوتکنولوژی
ایمیل: malih@takato.ir
یاسمین عنایتیکارشناس آموزش و روابط عمومی
ایمیل: enayati@takato.ir

همکاران سابق اداری

میلاد جلالی رادخدمات
غلامرضا ورزگانیخدمات

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967