علی زمان میرآبادیمدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی
ایمیل: alizaman@takato.ir تلفن : 01133435383

شرح وظایف

1- برنامه ريزي جهت شناسايي مشكلات در عرصه دانه هاي روغني

2- طراحي و تهيه طرحهاي تحقيقاتي در حوزه هاي به زراعي - به نژادي - گياه پزشكي متناسب با نيازها ي شركت و كشور در اين عرصه

3- كنترل و تاييد طرحهاي تحقيقاتي از نظر قابليت اجرايي و صحت مفاد طرح

4- بر آورد اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي و تهيه پروژه طرحها ويژه نباتات بهاره و پاييزه و برنامه ريزي جهت تامين اعتبارات طرحها از دفتر مركزي

5- مديريت و بر نامه ريزي اجراي طرحهاي تحقيقاتي اصلاحي با هدف توليد ارقام جديد دانه هاي روغني براي ايجاد منافع آتي جهت شركت

6- بر نامه ريزي جهت طي مراحل قانوني ثبت و دريافت مالكيت ارقام توليدي جهت شركت توسعه كشت دانه هاي روغني

7- كنترل و رفع مشكلات فني و اجرايي نمايندگي ها در رابطه با با موضوعات مختلف و مشكلات احتمالي كه در مزارع كشاورزان رخ داده و نيازمند به ارائه طريق فني مي باشد

8- برنامه ريزي لازم و مقتضي متناسب با شرايط جهت آموزش پرسنل فني به شيوه هاي رايج و مقتضي

9- برنامه ريزي جهت راه اندازي و توسعه ايستگاه تحقيقاتي حسب شرايط مالي شركت به شيوه هاي مختلف و رايج

10- استفاده از تمامي امكانات و فضاي در اختيار جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي با نظر دفتر مركزي جهت جبران هزينه هاي مربوطه با كسب مجوز از مديران ارشد شركت

11- توسعه روابط در عرصه هاي بين المللي با هدف توسعه دامنه هاي فعاليت شركت و گسترش بانك بذر شركت

12- كنترل و نظارت بر شيوه هزينه كرد طرحهاي تحقيقاتي و مديريت هزينه هاي مربوطه

13- مديريت و بر نامه ريزي تكثير هسته اوليه بذر ارقام تحت مالكيت شركت با هماهنگي مديريت توليد و اخذ تاييديه هاي مربوطه

14- بر نامه ريزي اجراي طرحهاي سازگاري در كليه مناطق كشور با استفاده از تمامي توان شركت از نظر محل استقرار نمايندگيها و نيروهاي فني

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967