سویا Soybean

پس از جستجو در میان کدهای ذیل از طریق باکس مربوطه  برای اطلاع از میزان موجودی با مسئول مربوطه تماس نمائید.

و سپس  وارد فروشگاه شوید

 

CodeGenebank nameSpeciesEnglish namePersian nameflower colortypegrowth habitMaturity groupRelease yearExpire yearCountry (originial)Hair colorPod colorSeed coat colorHilum color
100usGlycine maxAdaاداW001972USAgraybrownyellowyellow
101usGlycine maxMonroeمونروWІ1948USAgraybrownyellowyellow
102usGlycine maxGUXگوکس Wgraybrownyellowbrown
103usGlycine maxA100ای 100WІgraybrownyellowbuff
104usGlycine maxHarkهارکPІ1967USAgraybrownyellowyellow
105usGlycine maxHarosoyهاراسویPІІ1951Canadagraybrownyellowyellow
106usGlycine maxCametکامت*0.001953Canada
107usGlycine maxlindarinلیندارینPІІ1958USAgraybrownyellowbuff
108usGlycine maxChippewaچیپپواPІ1954USAtanbrownyellowblack
109usGlycine maxFordفوردWІІІ1958USAbrownbrownyellowblack
110usGlycine maxBa608بای608Pbrownbrownyellowblack
111usGlycine maxUSA80یو اس آ 80Pbrownbrownyellowblack
112usGlycine maxWilsonویلسونPforageIV1967USAgraybrownblackblack
113usGlycine maxWoodworthوود ورسWІІІ1975USAtantawnyyellowblack
114usGlycine maxWilliamsویلیامزWІІІ1972USAtantawnyyellowblack
115usGlycine maxkanrichکانریچPII1956USAgraybrownyellowyellow
116usGlycine maxMangarمانگارPbrownbrownyellowblack
117usGlycine maxFlambeauفلامبیوP001944Russia tawnybrownyellowblack
118usGlycine maxHarosoy2هاراسوی2PІІgraygrayyellowyellow
119usGlycine maxChippewa64چیپپوا64PІ1964USAtanbrownyellowblack
120usGlycine maxHobitهابیتWІІІ1981USAtantawnyyellowblack
121usGlycine maxA3237آی3237P/WGermanygraylight brownyellowbrown
122usGlycine maxA3935آی3935PGermanybrownbrownyellowblack
123usGlycine maxAnovaآنواPGermanybrownbrownyellowyellow
124usGlycine maxInterpriseاینترپریزPGermanybrownbrownyellowyellow
125usGlycine maxBautnyPbrownbrownyellowyellow
126usGlycine maxTmsPGermanygraybrownyellowyellow
127usGlycine maxO2121*І (Estland)grayyellowyellow
128usGlycine maxSepidehسپیده*graybrown
129usGlycine maxForفورPJapangrayyellowbrown
130usGlycine maxsemmesسیمزPVII1965USAgraybrownyellowdark brown
131usGlycine maxBonusPIV1971USAgraybrownyellowblack perfect
132usGlycine maxWabashواباشPcommericalIV1948Germanygraybrownyellowbuff
133usGlycine maxClark63کلارک 63PIV1963Canadabrownbrownyellowblack
134usGlycine maxBethelWIV1961USAgraybrownyellowyellow
135usGlycine maxScottاسکوتWIV1958بلغارستان (BGR)graybrownyellowImperfect black
136usGlycine maxKentکنتPIV1961USAbrownbrownyellowblack
137usGlycine maxDayrدایرWVکانادا (KAN)brownbrownyellowlight brown
138usGlycine maxBossierبوسیرPVIII1964USAtawnytanlight green black
139usGlycine maxHillهیلWV1959هند (IND)brownbrownyellowbrown
140usGlycine maxColumbusWIV1971USAbrownbrownyellowblack
141usGlycine maxGemesگیمزWروبلند (RUS)whitebrownyellowbrown
142usGlycine maxPickettPVI1965USAgraytawnyyellowblack perfect
143usGlycine maxRoanokeروناکWVII1946Chinagraybrownyellowlight buff
144usGlycine maxDortchsoy67دورت سوی 67WV1953Bulgariagraybrownyellowbuff
145usGlycine maxCoker stoartکوکر استوارتPVIII1974Afghanistangraybrownyellowbrown
146usGlycine maxOgdenاگدنPVI1940USAgraybrowngreenblack perfect
147usGlycine maxUK150یو کا150WCanadagraybrownyellowbrown
148usGlycine maxDortchsoy2Aدورت سوی 2آPcommericalVIIndiagraybrownyellowbrown
149usGlycine maxHill CEهیل WUSAgraytawnyyellowbrown
150usGlycine maxT3تی3WGermanybrowntawnyyellowblack
151usGlycine maxPershingپرشینگWIV1984USAgraytawnyyellowbuff
152usGlycine maxGrafordگرافوردPGermanybrownbrownyellowdark brown
153usGlycine maxForrestفاریستWV1972USAtawnytanlight green black
154usGlycine maxColumbus2کولومبوس2PIV1972USAbrownbrownyellowblack
155usGlycine maxARCG155PItalygraybrownyellowbrown
156usGlycine maxNetherland UKندرلندPگریش لند (GRC)graybrownyellowbrown
157usGlycine maxDortchsoy3aدورت سوی3*گریش لند (GRC)gray
158usGlycine maxEgyptionاجیپشنPItalyyellowbrown
159usGlycine maxCoker102کوکر102Pفرنک ریش (FRA)brownbrownyellowdark brown
160usGlycine maxArcatria104آرکاتریا104Pاتیوپی (ETH)graytawnyyellowbrown
161usGlycine maxMandarinماندارینPІ1920Chinagraybrownyellowyellow
162usGlycine maxJaksonجکسونWVII1953USAgraybrownyellowbuff
163usGlycine maxHardee24500هاردی24500WVIII1962USAgraybrownyellowbuff
164usGlycine maxPelicanoپلیکانوPVIIIbrownbrownyellowdark brown
165usGlycine maxAlianko*Canadabrown
166usGlycine maxDortchsoy2aدورت سوی2آیWcommericalVIAustraliawhitetawnyyellowbrown
167usGlycine maxCartisکارتیسPVISwedengraytawnyyellowlight brown
168usGlycine maxCoker Stoart2کوکراستوارت2PCanadabrownbrownyellowdark brown
169usGlycine maxCoker hampton266کوکر همپتون266PVIII1970Swedengraylight brownyellowbuff
170usGlycine maxArcatria102آرکاتریا102PGermanygraybrownyellowdark brown
171usGlycine maxAioraآیورا*Slovakiabrown
172usGlycine maxAlianca preniaWGermanybrownblackblack
173usGlycine maxThailand UKتایلندPAustraliagraybrownyellowbrown
174usGlycine maxArcatria101آرکاتریا101*Italygray
175usGlycine maxMigmatمیگمت*Chinabrown
176usGlycine maxWayneواینPIII1964USAbrownbrownyellowdark brown
177usGlycine maxkanrichکانریچPII1956USAgraybrownyellowyellow
178usGlycine maxRoanoke2PChinabrownbrownyellowbrown
179usGlycine maxCap3005کپ3005Pgrayyellowbrown
180usGlycine maxDormanدورمانWV1952USAgraytawnyyellowbuff
181usGlycine maxSRFاس آر افPbrownyellowbrown
182usGlycine maxForthفورت*gray
183usGlycine maxF12اف 12Pbrownbrownyellowdark brown
184usGlycine maxDayerدایرPVtawnytawnyyellowblack
185usGlycine maxAmerican801آمریکا801Ptawnyyellowdark brown
186usGlycine maxArcatriaآرکاتریاyellowbrown
187usGlycine maxLeeلیPVI1958USAtawnytanyellowblack
188usGlycine maxNakh
189usGlycine maxB121بی121
190usGlycine maxBraggبراگWVII1963USAtawnytanyellowblack
191usGlycine maxDavisداویسWVI1965USAgraytanyellowbuff
192usGlycine maxBienvilleبینویلPVIII1958USAtawnytanyellowbrbl
193Glycine maxInbred pelicanاینبرد پلیکان
194Glycine maxGorgan3گرگان 3Pyellowbrown
195germanyGlycine maxHerb620هرب620P001971Romaniatanbrownyellowbrown
196germanyGlycine maxBitterhorf bPwhitebrowncreamyellow
197germanyGlycine maxlandraces1Finlandgraybrowngreen
198germanyGlycine maxKirsches stammPSwedenlight brownbrowndark browndark brown
199germanyGlycine maxWisconsin Early BlackWI1910Francebrown brownblackblack
200germanyGlycine maxJihomeravskaP001980Czechoslovakia tantawnyyellowbrown
201germanyGlycine maxlandraces2Pwhitebrownblackblack
202germanyGlycine maxDr.esycokPgraybrownblackblack
203germanyGlycine maxBrillmeyerP1947Austriagraylight browncream
204germanyGlycine maxHarrow manchuPbrownbrownlight green
205germanyGlycine maxBydgoskao57P001978Polandtantawnyyellowbrown
206germanyGlycine maxSoja DorbrogeanaPbrowncream
207germanyGlycine maxlandrace19PGermanybrowncream
208germanyGlycine maxlandrace4P(SUN)cream
209germanyGlycine maxHerb. Muller 861هرب مولر861P01963Hungarygraybrownyellowyellow
210germanyGlycine maxKamianetz No.1PGermanybrownlight browncreambrown
211germanyGlycine maxIregi koronaPGermanybrownbrowncreambrown
212germanyGlycine maxCapitalکاپیتالP01944Poland brownbrowncream
213germanyGlycine maxKirsches stamm 2026Pbrownbrowncream
214germanyGlycine maxAllemandPSwedenbrowncream
215germanyGlycine maxHudsonهادسونPII1939Canadatanbrownyellowblack
216germanyGlycine maxlandrace3PNetherlandbrownlight browncream
217germanyGlycine maxKirsches stamm 2027PJapanwhitecream
218germanyGlycine maxLithuaniaلیتونیاWNetherlandbrownbrown
219germanyGlycine maxlandrace5WItalyblack
220germanyGlycine maxlandrace6PArgentinagraylight browngreendark or brown
221germanyGlycine maxkarbineکاربینPI1946Francetanbrownblackblack
222germanyGlycine maxlandrace 7Pبنگلادش (BGD)brownblackblack
223germanyGlycine maxGrignon 5P01950Francetanbrownyellowbrown
224germanyGlycine maxSoysotaسوی سوتاPI1923Italytanbrowngreenblack
225germanyGlycine maxPride soyPGermany whitelight browncream
226germanyGlycine maxCayugaWforageI1933Chinatanbrownblackblack
227germanyGlycine maxRouset 68PItalywhitecreamcream
228germanyGlycine maxMaksymirkaPIndonesiabrowncream
229germanyGlycine maxKe-si 283P01964ChinagrayBrownyellowyellow
230germanyGlycine maxlandrace8PEgyptlight browngreendark or brown
231germanyGlycine maxlandrace9PJapangraybrowncream
232germanyGlycine maxFreitag stamm 70W0001980Germany tantawnyyellowbrown
233germanyGlycine maxBeige du lot et GaronnePChinabrowncreamgreendark
234germanyGlycine maxlandrace10Pاروپای شرقی (EE.)graylight browncream
235germanyGlycine maxlandrace11WAfghanistanbrownbrownblack
236germanyGlycine maxPannonia10W01964HungarytanbrownblackBlack
237germanyGlycine maxHeimkraft ΙP0001980Germany tanbrownyellowgray
238germanyGlycine maxZlotka brzebedowskaPHongkongbrowncream
239germanyGlycine maxKabottکابوتP01939China graybrownyellowyellow
240germanyGlycine maxlandrace12PPakistangraycream
241germanyGlycine maxBrillmeyer giesenskaPFinlandgraylight browncream
242germanyGlycine maxWolnaولناPاتیوپی (ETH)brownbrowncream
243germanyGlycine maxAltongaardPسودان (SDN)brownlight brownblackblack
244germanyGlycine maxTsy- chua2Wاتیوپی (ETH)whitecream
245germanyGlycine maxlandrace13STPbrownlight browncream
246germanyGlycine maxlandrace14Pاتیوپی (ETH)whitelight browncream
247germanyGlycine maxMukdenماکدنWcommericalII1932Chinagraybrownyellowbuff
248germanyGlycine maxRaststatter schwarzePاتیوپی (ETH)whitebrownblack
249germanyGlycine maxPoppelsdorferPاتیوپی (ETH)brownbrownblackblack
250germanyGlycine maxHeimkraft ΠP001980Germany tantawnyyellowblack
251germanyGlycine maxlandrace15Pاتیوپی (ETH)graycream
252swedishGlycine max13371337PGermany brownlight brown
253swedishGlycine max1308-1-3-41308-1-3-4PGermany brownbrown
254swedishGlycine max1312-21-9-101312-21-9-10Pاتیوپی (ETH)brownlight brown
255swedishGlycine max1310-1-6-51310-1-6-5Pاتیوپی (ETH)brownbrown
256swedishGlycine max1297-20-21297-20-2Pاتیوپی (ETH)brownlight brown
257swedishGlycine maxFISKEBYP01980Swedentanbrown yellowyellow
258swedishGlycine maxBRAVALLAW0001982Swedentanbrown grayblack
259swedishGlycine maxTRAFFP0001982Swedentanbrown yellowyellow
260swedishGlycine max1196-26-431196-26-43PChinabrownbrown
261swedishGlycine max990990PJapanbrownbrown
262swedishGlycine max1209-46-5-101209-46-5-10PAustraliabrownbrown
263swedishGlycine max1292-7-81292-7-8Pbrownbrown
264swedishGlycine max1296-1-101296-1-10WFrancebrownbrown
265swedishGlycine max1298-6-31298-6-3WFrancebrownbrown
266swedishGlycine max12971297WNetherlandbrownlight brown
267swedishGlycine max1301-141301-14Wbrownbrown
268swedishGlycine max13071307WGermanybrown
269swedishGlycine max1291-35-61291-35-6WFrance brownlight brown
270swedishGlycine max1268-39-31268-39-3-Pakistanbrownbrown
271swedishGlycine max1236-4-61236-4-6PSwedenbrownlight brown
272swedishGlycine max1262-29-111262-29-11PSwedenbrownbrown
273swedishGlycine max1286-10-71286-10-7-France brownbrown
274swedishGlycine max1287-2-101287-2-10-France brownbrown
275swedishGlycine max1289-4-61289-4-6-France brownlight brown
276swedishGlycine max13341334Pنیوزلندbrown
277swedishGlycine max13421342-Swedenbrownlight brown
278swedishGlycine max13391339-France brown
279swedishGlycine max13411341PCanadabrownlight brown
280swedishGlycine max1296-31-51296-31-5-Australiabrownlight brown
281swedishGlycine max1310-2-71310-2-7Denmarkbrown
282swedishGlycine max1312-13-61312-13-6PFrance brownlight brown
283swedishGlycine max1308-1-31308-1-3-France brownlight brown
284swedishGlycine max13201320PPolandbrownlight brown
285swedishGlycine max13521352PAustraliabrownlight brown
286swedishGlycine max13211321PAustraliabrownlight brown
287canadaGlycine maxCANADA1کانادا1PAustraliabrown
288canadaGlycine maxCANADA2کانادا2PAustraliaGrey
289canadaGlycine maxCANADA3کانادا3PAustraliabrown
290canadaGlycine maxCANADA4کانادا4PAustraliabrown
291canadaGlycine maxCANADA5کانادا5PCanadaGrey
292canadaGlycine maxCANADA6کانادا6WNepalbrown
293canadaGlycine maxCANADA7کانادا7PChina brown
294canadaGlycine maxCANADA8کانادا8PChina Grey
295canadaGlycine maxCANADA9کانادا9PChina brown
296canadaGlycine maxCANADA10کانادا10PGermanybrown
297canadaGlycine maxCANADA11کانادا11PGermanybrown
298canadaGlycine maxCANADA12کانادا12PGermanybrown
299canadaGlycine maxCANADA13کانادا13PGermanybrown
300canadaGlycine maxCANADA14کانادا14PChina brown
301canadaGlycine maxCANADA15کانادا15PAustraliabrown
302canadaGlycine maxCANADA16کانادا16PAustraliabrown
303canadaGlycine maxCANADA17کانادا17WAustraliabrown
304canadaGlycine maxCANADA18کانادا18PAustraliaGrey
305canadaGlycine maxCANADA19کانادا19PAustraliaGrey
306canadaGlycine maxCANADA20کانادا20Australiabrown
307canadaGlycine maxCANADA21کانادا21Australiabrown
308canadaGlycine maxCANADA22کانادا22PAustraliaGrey
309brazilGlycine maxBRAZIL1برزیل1WAustraliagray
310brazilGlycine maxBRAZIL2برزیل2WAustraliabrown
311brazilGlycine maxBRAZIL3برزیل3WAustraliabrown
312brazilGlycine maxBRAZIL4برزیل4WAustraliabrown
313brazilGlycine maxBRAZIL5برزیل5PAustraliabrown
314brazilGlycine maxBRAZIL6برزیل6PAustraliabrown
315brazilGlycine maxBRAZIL7برزیل7AustraliaGrey
316Glycine maxBRAZIL12برزیل12WAustraliagray
317Glycine maxBRAZIL13برزیل13WAustraliagray
318Glycine maxBRAZIL14برزیل14WEnglandgray
319brazilGlycine maxBRAZIL17برزیل17WCanadabrown
320brazilGlycine maxO32O32PIndiagray
321brazilGlycine maxO33O33China brown
322Glycine maxBPبی پیWCanada
323Glycine maxSAHARسحرWFormer Soviet Union
324TurkeyGlycine maxmay439می 439WChina
325TurkeyGlycine maxmay521می 521PAustraliaGrey
326Glycine maxJKساری-جی کاPvAustraliabrown
327TanzaniaGlycine maxRed tannerرد تانرAustraliamixedbrownbrownbrown
328TanzaniaGlycine maxWilson blackویلسون بلکPCanadabrownbrownblackblack
329TanzaniaGlycine maxClemson non-shatterVII1910Former Soviet Union brownbrownblackblack
330TanzaniaGlycine maxLight speckledVIII1962Former Soviet Union brownbrownyellowbrown
331United StatesGlycine maxAlamoآلاموPFormer Soviet Union browntanyellowblack
332IndonesiaGlycine maxBlack mattedزیمباوهbrownbrownblackblack
333SudanGlycine maxCongoکنگوPZimbabwebrownbrowngreenblack
334IndonesiaGlycine maxRingittراین گیتPZimbabwebrowntanyellowbrown
335PhilippinesGlycine maxBlack manchurianPVIII1957Philippinesbrownbrownblackblack
336ChinaGlycine maxTannerتانرPVII1939USAbrowntanbrownimp-black
337ChinaGlycine maxTea beanتی بینCanadamixedtanbrownbuff
338Hong KongGlycine maxHongkongهونگ کونگWCommericalIV1910Hongkonggreybrownyellowbuff
339Trinidad and TobagoGlycine maxBlackبلکPکانادا (KAN)brownbrownblackblack
340ThailandGlycine maxBangkokبانگکوکچین (CHN)mixedtancreambrown
341PakistanGlycine maxGreenگرینPI1950France tawnybrowngreenblack
342ArgentinaGlycine maxLincolnلین کلنWcommericalIII1943USAtawnybrownyellowblack
343United StatesGlycine maxClarkکلارکPIV1953USAtawnybrownyellowblack
344United StatesGlycine maxImproved pelicanPVIII1950USAtawnybrownyellowbrown
345United StatesGlycine maxBraggبراگWVII1963USAtantawnyyellowblack
346United StatesGlycine maxLeeلیPVI1958USAtantawnyyellowblack
347BrazilGlycine maxAndrewsWZimbabwebrowntanyellowbrown
348Russian FederationGlycine maxChestnutPIII1910Russia tanblackbrownbrown
349United StatesGlycine maxClayکلایP01968USAgreybrownyellowyellow
350ChinaGlycine maxCloudکلودWIII1910China tanbrownblackblack
351IndonesiaGlycine maxGeterگترPپاکستان (PAK)brownbrownblackblack
352No data availableGlycine maxBurkeبورکPزیمباوهbrownbrownyellowblack
353No data availableGlycine maxBurnettePزیمباوهmixedtanimp-blackblack
354AustraliaGlycine maxReynoldsرینولدسWزیمباوهgreytanyellowbrown
355AustraliaGlycine maxRidleyریدلیWزیمباوهbrowntanyellowblack
356AustraliaGlycine maxRossروسWIII1960USAtanbrownyellowblack
357AustraliaGlycine maxPurple semstarزیمباوهgreytanyellowbrown
358AustraliaGlycine maxChaffeyWزیمباوهgreytanyellowblack
359AustraliaGlycine maxSuttorزیمباوهbrownmixedyellowblack
360AustraliaGlycine maxDaintreeداینتریزیمباوهbrownbrownyellowbrown
361AustraliaGlycine maxDickieزیمباوهgreytanyellowblack
362AustraliaGlycine maxEyreایرزیمباوهbrownbrownyellowblack
363AustraliaGlycine maxUQ 19UQ 19Pزیمباوهbrowntanyellowblack
364AustraliaGlycine maxFitzroyPروسیهgreytanyellowimp-black
365AustraliaGlycine maxFleglerچین (CHN)brownbrownyellowblack
366AustraliaGlycine maxWillsویلزPپاکستان (PAK)brownbrownyellowblack
367AustraliaGlycine maxKingsoyکینگسوی ژاپن (JPN) greytanyellowbuff
368AustraliaGlycine maxLawryلاوریدوچ لند (DEU)browntanyellowblack
369AustraliaGlycine maxLeslieلزلیPI1991USAgreytawnyyellowimp-black
370AustraliaGlycine maxCQ 2375CQ 2375France brownbrownyellowbrown
371AustraliaGlycine maxMamroyمامرویPدوچ لند (DEU)greytanyellowimp-black
372Glycine maxmay439ControlمیWدوچ لند (DEU)
373Glycine maxmay439D50R1میFrance
374Glycine maxmay439D50R2میWGermany
375Glycine maxmay439D50R3میPدوچ لند (DEU)
376Glycine maxmay439D100R1می(ROU)رومانی
377Glycine maxmay439D100R2میJapan
378Glycine maxmay439D100R3میWکانادا (KAN)
379Glycine maxmay439D150R3میW(NLD)نیدرلند
380Glycine maxmay439D200R1می(ِِِDDR)
381Glycine maxmay439D200R2میکانادا (KAN)
382Glycine maxmay439D200R3میSweden
383Glycine maxmay439D250R3میSweden
384Glycine maxmay521ControlمیPFrance
385Glycine maxmay521D50R2میPSweden
386Glycine maxmay521D50R3میGermany
387Glycine maxmay521D100R1میGermany
388Glycine maxmay521D100R2میکانادا (KAN)
389Glycine maxmay521D150R2میP
390Glycine maxmay521D150R3می
391Glycine maxmay521D200R1می
392Glycine maxJKControlجی کا کنترل
393Glycine maxJKD50R1جی کا 50آر1WSweden
394Glycine maxJKD50R3جی کا 50آر3WSweden
395Glycine maxJKD100R2جی کا100آر2Sweden
396Glycine maxJKD100R3جی کا100آر3Sweden
397Glycine maxJKD150R1جی کا150آر1Sweden
398Glycine maxJKD150R2جی کا150آر2Sweden
399Glycine maxJKD150R3جی کا150آر3Sweden
400Glycine maxJKD200R1جی کا200آر1Sweden
401Glycine maxJKD200R2جی کا200آر2Sweden
402Glycine maxJKD200R3جی کا200آر3PSweden
403Glycine maxJKD250R1جی کا250آر1PSweden
404Glycine maxJKD250R2جی کا250آر2PSweden
405Glycine maxJKD250R3جی کا250آر3PSweden
406Glycine maxCAPPControlکپPDenmark
407Glycine maxCAPPD50R1کپPDenmark
408Glycine maxCAPPD50R2کپPDenmark
409Glycine maxCAPPD50R3کپDenmark
410Glycine maxCAPPD100R1کپPDenmark
411Glycine maxCAPPD100R2کپWFinland
412Glycine maxCAPPD100R3کپPFinland
413Glycine maxCAPPD150R1کپFinland
414Glycine maxCAPPD150R2کپSweden
415Glycine maxCAPPD150R3کپSweden
416Glycine maxCAPPD200R1کپSweden
417Glycine maxCAPPD200R2کپSweden
418Glycine maxCAPPD250R1کپSweden
419Glycine maxAnova100آنوا 100Sweden
420Glycine maxSG22اس جی22WSweden
421Glycine maxSG-20اس جی20PSweden
422Glycine max502502Sweden
423Glycine maxSafiabadصفی آبادPSweden
424Glycine maxMigmatPFinland
425Glycine maxSG11-88140اس جی88140-11Norway
426Glycine maxL14ال 14PSweden
427Glycine max504504Sweden
428YUGGlycine maxsrecka
429POLGlycine maxZolta BrzebedowskaP001980Polandtantawnyyellowbrown
430USAGlycine maxWoodworthوود ورسWІІІ1975USAtantawnyyellowblack
431USAGlycine maxWayneواینWІІІ1964USAtanbrownyellowblack
432JPNGlycine maxToyosuzuPII1976Japanlight tawnybrownyellowyellow
433TWNGlycine maxShih-shihPNetherlands
434USAGlycine maxRampagePI1969USAtanbrownyellowblack
435USAGlycine maxNormanنورمانP001969USAgraybrownyellowyellow
436JPNGlycine maxNagaha-jiroPII1971Japangraybrownyellowyellow
437USAGlycine maxMeritP01980Canada TawnyTanyellowBlack with brown outer ring
438POLGlycine maxMazowiecka liP0001978Polandtanbrownyellowgray
439USAGlycine maxGiessoW01980Romania tanbrownyellowbrown
440USAGlycine maxEssexPV1972USAgraytawnyyellowimperfect black
441USAGlycine maxDisoyدایسویPI1967USAgraytawnyyellowyellow
442USAGlycine maxCorsoyکورسویPII1967USAgraybrownyellowyellow
443USAGlycine maxColesکولزPI1976USAgraytawnyyellowyellow
444CANGlycine maxBellatti-4pDenmark
445TUGlycine maxARCG445PDenmark
446TUGlycine maxARCG446PDenmark
447TUGlycine maxARCG447Denmark
448TUGlycine maxARCG448WDenmark
449TUGlycine maxARCG449PDenmark
450TUGlycine maxARCG450Denmark
451TUGlycine maxARCG451PDenmark
452TUGlycine maxARCG452PSweden
453TUGlycine maxARCG453WNorway
454TUGlycine maxARCG454PDenmark
455TUGlycine maxARCG455Sweden
456TUGlycine maxARCG456PSweden
457TUGlycine maxARCG457PSweden
458TUGlycine maxARCG458PSweden
459TUGlycine maxARCG459PSweden
460TUGlycine maxARCG460PSweden
461TUGlycine maxARCG461PSweden
462TUGlycine maxARCG462PSweden
463TUGlycine maxARCG463Sweden
464TUGlycine maxARCG464Sweden
465TUGlycine maxARCG465PDenmark
466TUGlycine maxARCG466
467TUGlycine maxARCG467W
468TUGlycine maxARCG468Denmark
469TUGlycine maxARCG469Denmark
470TUGlycine maxARCG470PDenmark
471TUGlycine maxARCG471WSweden
472TUGlycine maxARCG472WDenmark
473TUGlycine maxARCG473PSweden
474TUGlycine maxARCG474Sweden
475TUGlycine maxARCG475WDenmark
476TUGlycine maxARCG476PGermany
477TUGlycine maxARCG477PDenmark
478TUGlycine maxARCG478PSweden
479TUGlycine maxARCG479PFinland
480TUGlycine maxARCG480WSweden
481TUGlycine maxARCG481W(NLD) نیدرلند
482TUGlycine maxARCG482W(NLD) نیدرلند
483TUGlycine maxARCG483P(FRA) فرانسه
484TUGlycine maxARCG484W(NLD) نیدرلند
485TUGlycine maxARCG485(NLD) نیدرلند
486TUGlycine maxARCG486(IRL) ایرلند
487TUGlycine maxARCG487P(NLD) نیدرلند
488TUGlycine maxARCG488P(NLD) نیدرلند
489TUGlycine maxARCG489(NLD) نیدرلند
490TUGlycine maxARCG490W(NLD) نیدرلند
491TUGlycine maxARCG491P(NLD) نیدرلند
492TUGlycine maxARCG492W(NLD) نیدرلند
493TUGlycine maxARCG493P(NLD) نیدرلند
494TUGlycine maxARCG494(NLD) نیدرلند
495TUGlycine maxARCG495P(NLD) نیدرلند
496TUGlycine maxARCG496P(DEU) دوچ لند
497TUGlycine maxARCG497W(DEU) دوچ لند
498TUGlycine maxARCG498P(DEU) دوچ لند
499TUGlycine maxARCG499P(DEU) دوچ لند
500TUGlycine maxARCG500P(NLD) نیدرلند
501TUGlycine maxARCG501P(NLD) نیدرلند
502TUGlycine maxARCG502SUN
503TUGlycine maxARCG503P(CSK) چک اسلواکی
504TUGlycine maxARCG504P(CSK) چک اسلواکی
505TUGlycine maxARCG505W(SUN)
506TUGlycine maxARCG506P(UKR) اوکراین
507TUGlycine maxARCG507P(UKR) اوکراین
508TUGlycine maxARCG508(UKR) اوکراین
509TUGlycine maxARCG509(LVA)
510TUGlycine maxARCG510(DEU) دوچ لند
511TUGlycine maxARCG511PFrance
512TUGlycine maxARCG512PFrance
513TUGlycine maxARCG513WFrance
514TUGlycine maxARCG514WPoland
515TUGlycine maxARCG515PUSA
516TUGlycine maxARCG516WUSA
517TUGlycine maxARCG517PChina
518TUGlycine maxARCG518P(LVA)
519TUGlycine maxARCG519P(UKR) اوکراین
520TUGlycine maxARCG520P(LVA)
521TUGlycine maxARCG521Germany
522TUGlycine maxARCG522P(UKR) اوکراین
523TUGlycine maxARCG523P(HUN)
524TUGlycine maxARCG524P
525TUGlycine maxARCG525
526TUGlycine maxARCG526PSweden
527TUGlycine maxARCG527Sweden
528TUGlycine maxARCG528P
529TUGlycine maxARCG529P
530TUGlycine maxARCG530P(AUT) استرالیا
531TUGlycine maxARCG531PSweden
532TUGlycine maxARCG532P
533TUGlycine maxARCG533P
534TUGlycine maxARCG534PFrance
535TUGlycine maxARCG535P
536TUGlycine maxARCG536WGermany
537TUGlycine maxARCG537PGermany
538TUGlycine maxARCG538PGermany
539TUGlycine maxARCG539PGermany
540TUGlycine maxARCG540PGermany
541TUGlycine maxARCG541WGermany
542TUGlycine maxARCG542PGermany
543TUGlycine maxARCG543PPoland
544TUGlycine maxARCG544PFrance
545TUGlycine maxARCG545PSweden
546TUGlycine maxARCG546Germany
547TUGlycine maxARCG547PItaly
548TUGlycine maxARCG548PSweden
549TUGlycine maxARCG549P(SUN)
550TUGlycine maxARCG550P
551TUGlycine maxARCG551WGermany
552TUGlycine maxARCG552P
553TUGlycine maxARCG553Germany
554TUGlycine maxARCG554PSweden
555TUGlycine maxARCG555PGermany
556TUGlycine maxARCG556
557TUGlycine maxARCG557P(GBR)
558TUGlycine maxARCG558PGermany
559TUGlycine maxARCG559P
560TUGlycine maxARCG560P
561TUGlycine maxARCG561Germany
562TUGlycine maxARCG562-Germany
563TUGlycine maxARCG563WGermany
564TUGlycine maxARCG564PGermany
565TUGlycine maxARCG565WFrance
566TUGlycine maxARCG566W(GBR)
567TUGlycine maxARCG567P(CSK) چک اسلواکی
568TUGlycine maxARCG568PGermany
569TUGlycine maxARCG569PGermany
570TUGlycine maxARCG570WFrance
571TUGlycine maxARCG571PSweden
572TUGlycine maxARCG572W(CSK) چک اسلواکی
573TUGlycine maxARCG573PGermany
574TUGlycine maxARCG574PFrance
575TUGlycine maxARCG575PGermany
576TUGlycine maxARCG576W(POL) لهستان
577TUGlycine maxARCG577PGermany
578TUGlycine maxARCG578PSweden
579TUGlycine maxARCG579(CAN) کانادا
580TUGlycine maxARCG580P
581TUGlycine maxARCG581PGermany
582TUGlycine maxARCG582P(CAN) کانادا
583TUGlycine maxARCG583P(NLD) نیدرلند
584TUGlycine maxARCG584(NLD) نیدرلند
585TUGlycine maxARCG585PJapan
586TUGlycine maxARCG586P(COL) کلمبیا
587TUGlycine maxARCG587P(GBR)
588TUGlycine maxARCG588P(NLD) نیدرلند
589TUGlycine maxARCG589PFrance
590TUGlycine maxARCG590W(PRT) پرتقال
591TUGlycine maxARCG591-Germany
592TUGlycine maxARCG592China
593TUGlycine maxARCG593WChina
594TUGlycine maxARCG594WChina
595TUGlycine maxARCG595WSweden
596TUGlycine maxARCG596W(PAK) پاکستان
597TUGlycine maxARCG597P(LVA)
598TUGlycine maxARCG598P
599TUGlycine maxARCG599W
600TUGlycine maxARCG600P
601TUGlycine maxARCG601W
602TUGlycine maxARCG602P
603TUGlycine maxARCG603China
604TUGlycine maxARCG604P(HKG) هونگ کونگ
605TUGlycine maxARCG605W(TWN)
606TUGlycine maxARCG606WChina
607TUGlycine maxARCG607W
608TUGlycine maxARCG608W(PAK) پاکستان
609TUGlycine maxARCG609WJapan
610TUGlycine maxARCG610W(FIN) فنلاند
611TUGlycine maxARCG611W(ETH) اتیوپی
612TUGlycine maxARCG612W(ETH) اتیوپی
613TUGlycine maxARCG613P(ETH) اتیوپی
614TUGlycine maxARCG614P(ETH) اتیوپی
615TUGlycine maxARCG615P(ETH) اتیوپی
616TUGlycine maxARCG616P(ETH) اتیوپی
617TUGlycine maxARCG617W(ETH) اتیوپی
618TUGlycine maxARCG618P(ETH) اتیوپی
619TUGlycine maxARCG619(ETH) اتیوپی
620TUGlycine maxARCG620P(SDN) سودان
621TUGlycine maxARCG621P(ETH) اتیوپی
622TUGlycine maxARCG622P(ETH) اتیوپی
623TUGlycine maxARCG623P(ETH) اتیوپی
624TUGlycine maxARCG624P(ETH) اتیوپی
625TUGlycine maxARCG625(ETH) اتیوپی
626TUGlycine maxARCG626P(ETH) اتیوپی
627TUGlycine maxARCG627P(ETH) اتیوپی
628TUGlycine maxARCG628P(ETH) اتیوپی
629TUGlycine maxARCG629P(ETH) اتیوپی
630TUGlycine maxARCG630P(ERI)
631TUGlycine maxARCG631P(ETH) اتیوپی
632TUGlycine maxARCG632P(ETH) اتیوپی
633TUGlycine maxARCG633(STP)
634TUGlycine maxARCG634W(ETH) اتیوپی
635TUGlycine maxARCG635P(ETH) اتیوپی
636TUGlycine maxARCG636P(ETH) اتیوپی
637TUGlycine maxARCG637P(ETH) اتیوپی
638TUGlycine maxARCG638P(ETH) اتیوپی
639TUGlycine maxARCG639P(ETH) اتیوپی
640TUGlycine maxARCG640P(ETH) اتیوپی
641TUGlycine maxARCG641P(ETH) اتیوپی
642TUGlycine maxARCG642(ETH) اتیوپی
643TUGlycine maxARCG643(ETH) اتیوپی
644TUGlycine maxARCG644P(ETH) اتیوپی
645TUGlycine maxARCG645P(ETH) اتیوپی
646TUGlycine maxARCG646P(ETH) اتیوپی
647TUGlycine maxARCG647P(ETH) اتیوپی
648TUGlycine maxARCG648W(ETH) اتیوپی
649TUGlycine maxARCG649P(ETH) اتیوپی
650TUGlycine maxARCG650P(ETH) اتیوپی
651TUGlycine maxARCG651P(ETH) اتیوپی
652TUGlycine maxARCG652W(ETH) اتیوپی
653TUGlycine maxARCG653P(ETH) اتیوپی
654TUGlycine maxARCG654P(ETH) اتیوپی
655TUGlycine maxARCG655W
656TUGlycine maxARCG656(ETH) اتیوپی
657TUGlycine maxARCG657PCSK
658TUGlycine maxARCG658PUSA
659TUGlycine maxARCG659PUSA
660TUGlycine maxARCG660PUSA
661TUGlycine maxARCG661USA
662TUGlycine maxARCG662PGBR
663TUGlycine maxARCG663P
664TUGlycine maxARCG664PCZE
665TUGlycine maxARCG665-
666TUGlycine maxARCG666POL
667TUGlycine maxARCG667WCSK
668TUGlycine maxARCG668WDNK
669TUGlycine maxARCG669WDEU
670TUGlycine maxARCG670WFRA
671TUGlycine maxARCG671PJPN
672TUGlycine maxARCG672WJPN
673TUGlycine maxARCG673DEU
674TUGlycine maxARCG674WSWE
675TUGlycine maxARCG675WDEU
676TUGlycine maxARCG676-FRA
677TUGlycine maxARCG677W
678TUGlycine maxARCG678W
679TUGlycine maxARCG679WSWE
680TUGlycine maxARCG680W
681TUGlycine maxARCG681WCAN
682TUGlycine maxARCG682WCAN
683TUGlycine maxARCG683WDNK
684TUGlycine maxARCG684WAUS
685TUGlycine maxARCG685PAUS
686TUGlycine maxARCG686W
687TUGlycine maxARCG687PSWE
688TUGlycine maxARCG688SWE
689TUGlycine maxARCG689WVNM
690TUGlycine maxARCG690W
691TUGlycine maxARCG691W
692TUGlycine maxARCG692PCAN
693TUGlycine maxARCG693SUN
694TUGlycine maxARCG694PGBR
695TUGlycine maxARCG695PCHN
696TUGlycine maxARCG696PJPN
697TUGlycine maxARCG697
698TUGlycine maxARCG698P
699TUGlycine maxARCG699W
700TUGlycine maxARCG700
701TUGlycine maxARCG701P
702TUGlycine maxARCG702CZE
703TUGlycine maxARCG703WCSK
704TUGlycine maxARCG704WJPN
705TUGlycine maxARCG705WJPN
706TUGlycine maxARCG706WCHN
707TUGlycine maxARCG707WCZE
708TUGlycine maxARCG708WJPN
709TUGlycine maxARCG709JPN
710TUGlycine maxARCG710JPN
711TUGlycine maxARCG711PJPN
712TUGlycine maxARCG712WJPN
713TUGlycine maxARCG713WJPN
714TUGlycine maxARCG714PJPN
715TUGlycine maxARCG715PJPN
716TUGlycine maxARCG716PJPN
717TUGlycine maxARCG717PJPN
718TUGlycine maxARCG718PNLD
719TUGlycine maxARCG719WDEU
720TUGlycine maxARCG720DEU
721TUGlycine maxARCG721P
722TUGlycine maxARCG722W
723TUGlycine maxARCG723PNLD
724TUGlycine maxARCG724FRA
725TUGlycine maxARCG725PGBR
726TUGlycine maxARCG726P
727TUGlycine maxARCG727PNLD
728TUGlycine maxARCG728P
729TUGlycine maxARCG729P
730TUGlycine maxARCG730FRA
731TUGlycine maxARCG731PCSK
732TUGlycine maxARCG732P
733TUGlycine maxARCG733JPN
734TUGlycine maxARCG734WCHN
735TUGlycine maxARCG735CSK
736TUGlycine maxARCG736
737TUGlycine maxARCG737KOR
738TUGlycine maxARCG738PKOR
739TUGlycine maxARCG739PSUN
740TUGlycine maxARCG740WCHE
741TUGlycine maxARCG741PNLD
742TUGlycine maxARCG742PCHN
743TUGlycine maxARCG743PJPN
744TUGlycine maxARCG744PCZE
745TUGlycine maxARCG745PCZE
746TUGlycine maxARCG746
747TUGlycine maxARCG747P
748TUGlycine maxARCG748P
749TUGlycine maxARCG749P
750TUGlycine maxARCG750P
751TUGlycine maxARCG751PDEU
752TUGlycine maxARCG752PDEU
753TUGlycine maxARCG753PFRA
754TUGlycine maxARCG754PDEU
755TUGlycine maxARCG755PFRA
756TUGlycine maxARCG756PDEU
757TUGlycine maxARCG757P
758TUGlycine maxARCG758P
759TUGlycine maxARCG759
760TUGlycine maxARCG760P
761TUGlycine maxARCG761P
762TUGlycine maxARCG762
763TUGlycine maxARCG763
764TUGlycine maxARCG764P
765TUGlycine maxARCG765
766TUGlycine maxARCG766
767TUGlycine maxARCG767P
768TUGlycine maxARCG768P
769TUGlycine maxARCG769P
770TUGlycine maxARCG770P
771TUGlycine maxARCG771W
772TUGlycine maxARCG772
773TUGlycine maxARCG773P
774TUGlycine maxARCG774
775TUGlycine maxARCG775P
776TUGlycine maxARCG776P
777TUGlycine maxARCG777P
778TUGlycine maxARCG778
779TUGlycine maxARCG779W
780TUGlycine maxARCG780W
781TUGlycine maxARCG781W
782TUGlycine maxARCG782W
783TUGlycine maxARCG783W
784TUGlycine maxARCG784W
785TUGlycine maxARCG785W
786TUGlycine maxARCG786P
787TUGlycine maxARCG787P
788TUGlycine maxARCG788
789TUGlycine maxARCG789W
790TUGlycine maxARCG790P
791TUGlycine maxARCG791P
792TUGlycine maxARCG792P
793TUGlycine maxARCG793Ptanbrownyellow
794TUGlycine maxARCG794P
795TUGlycine maxARCG795P
796TUGlycine maxARCG796P
797TUGlycine maxARCG797P
798TUGlycine maxARCG798P
799TUGlycine maxARCG799P
800TUGlycine maxARCG800P
801TUGlycine maxARCG801P
802TUGlycine maxARCG802
803TUGlycine maxARCG803P
804TUGlycine maxARCG804P
805TUGlycine maxARCG805P
806TUGlycine maxARCG806P
807TUGlycine maxARCG807P
808TUGlycine maxARCG808P
809TUGlycine maxARCG809P
810TUGlycine maxARCG810
811TUGlycine maxARCG811
812TUGlycine maxARCG812P
813TUGlycine maxARCG813P
814TUGlycine maxARCG814P
815TUGlycine maxARCG815P
816TUGlycine maxARCG816P
817TUGlycine maxARCG817P
818TUGlycine maxARCG818P
819TUGlycine maxARCG819P
820TUGlycine maxARCG820W
821TUGlycine maxARCG821
822TUGlycine maxARCG822
823TUGlycine maxARCG823P
824TUGlycine maxARCG824P
825TUGlycine maxARCG825P
826TUGlycine maxARCG826
827TUGlycine maxARCG827-
828TUGlycine maxARCG828P
829TUGlycine maxARCG829W
830TUGlycine maxARCG830
831Glycine maxveneraوینراPIIRussiaYellowBrown
832Glycine maxcondor
833Glycine maxL17ال 17P01971RomaniaTanTawnyYellowBrown
834Glycine maxM7ام7
835Glycine maxM9ام9P
836HUNGlycine maxCoronaکروناP01980Hungary tanbrownyellowGray
837..Glycine maxVilnaensisPbrownbrown
838POLGlycine maxItocistaP001977Japangraybrownyellowyellow
839BGRGlycine maxAmsoyآمسویPII1962USAgraytawnyyellowyellow
840..Glycine maxv.Mediachescreambrown
841BGRGlycine maxSteeleاستیلPI1972USAgraybrownyellowyellow
842..Glycine maxClarkکلارکPIV1953USAtanbrownyellowblack
843SUNGlycine maxTimirjazevskaja 1Pbrownbrown
844BGRGlycine maxWallesوالزcreambrown
845DEUGlycine maxRonset 4رونست4P0001972Germanytanbrownlight greenblack
846SUNGlycine maxIskracreambrown
847CHNGlycine maxMiao King HuangP01964Chinagraybrownyellowyellow
848DEUGlycine maxGiessenerWbrownblack
849ROUGlycine maxRuminia 91رومینیا91creambrown
850..Glycine maxJilin 12جیلین12WI1976Chinagraytawnyyellowlight buff
851YUGGlycine maxZagrebacka RanaPI1980Hungary graybrownyellowyellow
852CHNGlycine maxChi shaP001978Chinalight tawny tanbrownbrown
853JPNGlycine maxkokusoP001955Japangraybrownyellowyellow
854DEUGlycine maxEFFIPcreamcream
855CSKGlycine maxZoraزوراPI1971Slovakia Greyyellowyellow
856DEUGlycine max1020810208Pcreambrown
857SUNGlycine maxSaljut 216سال جاست216light greenbrown
858YUGGlycine maxReinerرینرP001972Yugoslaviagraybrownyellowyellow
859DEUGlycine maxPeragis St. P001971Romaniatantawnyyellowbrown
860SUNGlycine maxVajvaW0001980USSRtanbrownbrownbrown
861HUNGlycine maxVincaوینکاP001963Hungarygraybrownyellowyellow
862DEUGlycine maxKalmitکالمیتcreamcream
863CANGlycine maxKG 30(Labrador)کا جی 30Pcreambrown
864DEUGlycine maxBORAبوراWcreambrown
865CANGlycine maxKG 60کا جی60light greenbrown
866SUNGlycine maxAmurskaja 271-63creamblack
867CANGlycine maxPagodaP001939Canada gray brownyellowyellow
868SUNGlycine maxGibrid ASS 21P001980USSRtantawnyyellowbrown
869AUTGlycine maxCaloria AکالوریاP001972Austriatantawnyyellowblack
870AUTGlycine maxDr.BrillmeyerP001950France tanbrownyellowbrown
871..Glycine maxM 7/2ام 7/2blackblack
872CHEGlycine maxSilviaسیلویاcream brownbrown
873..Glycine maxUniversalیونیورسالPlight greenblack
874..Glycine maxBL 350بی ال 350creamblack
875USAGlycine maxM 202ام202creambrown
876YUGGlycine maxDravaدراواcreamblack
877GEOGlycine maxImeruli Sojacreamblack
878SUNGlycine maxCiaturskajacreambrown
879..Glycine maxBilskaiaPcreamblack
880ROUGlycine maxAtlasاطلسPcreamcream
881..Glycine maxFaurW01971RomaniatantawnygrayBlack hilum with brown outer ring
882..Glycine maxRouset104PCreamCream
883..Glycine maxBL 348PcreamBrown
884GEOGlycine maxSaadreoWcreambrown
885CSKGlycine maxSlovenska Krajovacreamblack
886..Glycine maxISZ 16creamblack
887..Glycine maxRiede AP01980E. Germany tawny tanyellowblack
888CANGlycine maxManitoba BrownW001946Belgiumtawny brownred brownred brown
889..Glycine maxJILIN 3creabrown
890..Glycine maxAcmeP001953Canadagraybrownyellowyellow
891..Glycine maxlllini 8351Pcreambrown
892DEUGlycine max2022620226Pcreambrown
893ROUGlycine maxRuminia Nr. 606رومینیا606creambrown
894..Glycine maxBaronبارونP103creambrown
895DEUGlycine max2022020220Pcreambrown
896USAGlycine maxSiouxP0001939Japantawnybrowngreenblack
897..Glycine maxMwdiachevPcreambrown
898..Glycine maxUltraآلتراPcreamcream
899..Glycine maxSt. 54/145(Samenfarbe)St. 54/145(Samenfarbe)Pcream-brownbrown
900..Glycine maxNigraنیگراW01973Bulgariatanbrownblackblack
901SUNGlycine maxKievPcreambrown
902..Glycine maxPrecoce 90P001980Romania graybrownyellowyellow
903..Glycine maxBorowskacreambrown
904POLGlycine maxWilenskaWbrownbrown
905DEUGlycine maxlandrace16Pcreamcream
906POLGlycine maxSzklistaP01977Japangraybrownyellowyellow
907..Glycine maxCST-17P001980Yugoslavia tawnytanyellowbrown
908..Glycine maxHodgsonPI1974USAgraybrownyellowbuff
909..Glycine maxLocala 11لوکالا11P01963Hungarygraybrownyellowyellow
910HUNGlycine maxRabakecoli 10W01963Hungarytanbrownblackblack
911POLGlycine maxBrunatnaP001980Polandtawnytanyellowyellow
912YUGGlycine maxKovaکوواcreambrown
913SUNGlycine maxNormaنورماcreambrown
914DEUGlycine max3021030210creambrown
915FRAGlycine maxHaltonهالتونcreamblack
916..Glycine maxISZ 1W01978Hungarytantawnygrayblack
917SUNGlycine maxNivaنیواP001987Russiatawnybrownyellowbrown
918..Glycine maxAreticPlight creambrown
919..Glycine maxTulowkaP001950Francegraybrownyellowyellow
920..Glycine maxFrom Machercreamblack
921ROUGlycine maxlasi 50-2creambrown
922JPNGlycine maxHidatsaP001941Japantawnybrowngreenblack
923DEUGlycine maxlandrace17blackblack
924..Glycine maxHL 20Pcreambrown
925..Glycine maxJIUNONG 1creambrown
926..Glycine maxMandarinماندارینPcommericalІ1920Chinagraybrownyellowyellow
927..Glycine maxMontrealمونت ریلcreamblack
928..Glycine maxFlambeanفلامبینPcreamblack
929FRAGlycine maxKong Fou TsenP001946Francetawnybrownyellowbrown
930..Glycine maxJITI 1Wcreambrown
931..Glycine maxI.C.A.53-460creambrown
932ROUGlycine maxCrusulea 9/3 AP001971Romaniagraybrownyellowyellow
933SUNGlycine maxErrj 424 AP001980USSRtawnytanyellowyellow
934JPNGlycine maxTokioتوکیوPI1950FrancetawnyBlackgreengreen
935..Glycine maxSlunacreambrown
936..Glycine maxNorchiefP01954USAtawnybrownyellowblack
937BELGlycine maxSoja brun harif U 486W001945Belgiumtawnybrownred brownred brown
938..Glycine maxLankaلانکاPI1973BulgariagraybrownyellowGray
939..Glycine maxChippewaچیپپواPІ1954USAtanbrownyellowblack
940..Glycine maxAlviaآلویاPcreambrown
941..Glycine maxMandarin Kajonماندارین کاجنPcommericalIcreamblack
942GEOGlycine maxCiaturuli kavisperiPbrownbrown
943..Glycine maxChippewaچیپپواPІ1954USAtanbrownyellowblack
944SUNGlycine maxAmurskaja 21Pcreambrown
945CSKGlycine maxDunajkaWcreambrown
946..Glycine maxJILIN 3creambrown
947..Glycine maxI.C.A. 57-338creambrown
948..Glycine maxAdaآداW001972USAgraybrownyellowyellow
949..Glycine maxAnokaآنوکاPI1970USAtanbrownyellowblack
950..Glycine maxTsi-Chuan 2creambrown
951..Glycine maxSongorbrownbrown
952..Glycine maxTsorayacreambrown
953CANGlycine maxOT 85-5Pcreambrown
954..Glycine maxLight Brownلایت برونP01950France tawnytanbrownbrown
955..Glycine maxTomisتومایسPcreambrown
956POLGlycine maxZolta z ZolnaP001978Czechoslovakiagraybrownyellowyellow
957..Glycine maxSoya Brunسویا برونWbrownbrown
958BGRGlycine maxPavlikeni 502P01963Hungarytanbrownyellowbrown
959SUNGlycine maxAmurskaja 265-63Pcream brownbrown
960..Glycine maxv.JaponicaWblackblack
961..Glycine maxBrawallacream blackblack
962ROUGlycine maxSeccaسیکاP0001971Romaniagraybrownyellowyellow
963..Glycine maxArgoآرگوcreambrown
964..Glycine maxSem-nigrisPblackblack
965..Glycine maxHarosoy 63هاراسوی63PII1963USAgraybrownyellowyellow
966DEUGlycine maxDONNAدوناPcreambrown
967..Glycine maxLao-tie-yePcreambrown
968..Glycine maxHarcorPII1975Canadagraybrownyellowyellow
969USAGlycine maxSimpsonسیمپسونP01982USAgraybrownyellowbuff
970USAGlycine maxAmerikanische FuttersojabohnePcreamblack
971DEUGlycine maxOLIMAالیماPcreambrown
972CANGlycine maxSemu3/8Pcreambrown
973..Glycine maxCharbarovskaja 23cream brownbrown
974DEUGlycine maxDORENAcreambrown
975ROUGlycine maxFloraفلوراPI1980Romania tawnybrownyellowgray
976..Glycine maxAcmeP001953Canadagraybrownyellowyellow
977..Glycine maxJIU NONG 9WI1982Chinagraybrownyellowbuff
978..Glycine maxReatzP001963Hungarytanbrownyellowblack
979..Glycine maxReiner 12رینر12Pcreambrown
980RUSGlycine maxL-430ال430blackblack
981SUNGlycine maxSorospelajaPcreambrown
982..Glycine maxCoronaP01980Hungarytawnybrownyellowgray
983..Glycine maxViola Manchu MediaschPI1964Hungarytanbrownbrownbrown
984..Glycine maxCorsoyکورسویPII1967USAgraybrownyellowyellow
985JPNGlycine maxToshi 7910توشی7910P001971Japantanbrownyellowbrown
986..Glycine maxCaloria AکالوریاP001972Austriatantawnyyellowblack
987USAGlycine maxDakotaداکوتاcreambrown
988YUGGlycine maxZagrebacka Cista181creambrown
989..Glycine maxShinsei Aشین سیP0001971Japantanbrownyellowbrown
990GEOGlycine maxCiaturuli sojaPcream brownbrown
991DEUGlycine max2022120221Pcreambrown
992SUNGlycine maxl-309ای309Pbrownbrown
993..Glycine maxAcme + RanaP001953Canadagraybrownyellowyellow
994..Glycine maxCaloria AکالوریاP001972Austriatantawnyyellowblack
995GEOGlycine maxPionerپیونرcreambrown
996..Glycine maxNordic No.3نردیک 3Pcreambrown
997..Glycine maxLaredolight purpleforageVI1923ChinatawnyBlackblackblack
998JPNGlycine maxAgateWgreen vegetable001937Japantawnybrownyellowred brown
999SUNGlycine maxBelosnezkaP001987Russiagraytanyellowbuff
1000..Glycine maxlandrace18لند راس18greenblack
1001..Glycine maxPandoپاندوP0001949Rep. of Koreatawnybrowngreenblack
1002..Glycine maxMayorمایورPcreambrown
1003CANGlycine maxManitobabrownblack
1004ROUGlycine maxS.S. 14 clujBLackblack
1005DEUGlycine max2021920219Pcreamcream
1006DEUGlycine max2022420224creambrown
1007..Glycine maxLIANONG 29light greenbrown
1008..Glycine maxPalmettoپالمتوPVII1936Chinatawnybrownyellowblack
1009..Glycine maxApachecreambrown
1010..Glycine maxPraemataP001972E. Germanytanbrownyellowbrown
1011..Glycine maxK.P. 3025کا پی 3025PII1980Polandtawnytanbrownbrown
1012CANGlycine maxMorsoyمورسویP001970Canadagraybrownyellowblack
1013CHNGlycine maxSV 605اس وی605creambrown
1014..Glycine maxMukdenموکدنWII1932Chinagraybrownyellowbuff
1015..Glycine maxHarlonهارلنWI1976Canadagraybrownyellowyellow
1016DEUGlycine maxRONDAپانداcreambrown
1017JPNGlycine maxShinsel AشینسلP01966Japantawnybrownyellowbrown
1018YUGGlycine maxSivkaسیوکاcreamlight brown
1019..Glycine maxHawkeyePII1947USAgraybrownyellowimperfect black
1020..Glycine maxGiesocreambrown
1021..Glycine maxAesnecreambrown
1022SUNGlycine maxChabarovskaja 11PI1973USSRtanBlackGreenish brownbrown
1023SUNGlycine maxSmenaP001971USSRtanbrownyellowyellow
1024..Glycine maxDunnPI1969USAlight tanbrownyellowblack
1025SUNGlycine maxMaksimir S-45cream blackblack
1026CANGlycine maxManitoba BrownW001939Belgiumtawnybrownred brownred brown
1027ROUGlycine maxTrzic RanaP001971Romaniatantawnyyellowbrown
1028ARGGlycine maxDONA FLOR 58 APVI1993Argentinagraytanyellowbuff
1029canGlycine maxCrestP001957Canadagraybrownyellowyellow
1030FRAGlycine maxVilnensisW001950Francetawnybrownred brownred brown
1031..Glycine maxCina 50-6706creambrown
1032RUSGlycine maxZeja 2W0001980USSRgraybrownyellowbuff
1033SWEGlycine maxAltongaardblackblack
1034FRAGlycine maxSemiluteaP001950Francetawnybrownyellowbrown
1035..Glycine maxUGRAbrownbrown
1036..Glycine maxTraverseW01965USAgraybrownyellowyellow
1037..Glycine maxCina 6268P001964Chinatantawnyyellowyellow
1038..Glycine maxReinerرینرP001972Yugoslaviagraybrownyellowyellow
1039CANGlycine maxKG31کا جی31creambrown
1040RUSGlycine maxL-520ال520blackblack
1041JPNGlycine maxToyosuzuPII1976Japanlight tawnybrownyellowyellow
1042DEUGlycine maxDORADOcreambrown
1043DEUGlycine maxKALMITکالمیتcreamcream
1044FRAGlycine maxMinsoyمینسویP01923Francetawnytanyellowbrown
1045DEUGlycine maxKITTIcreamcream
1046..Glycine maxConie IP01963Hungarygraybrownyellowyellow
1047DEUGlycine max3021130211creambrown
1048CHNGlycine maxHoshu No.4 AP01967Chinagraybrownyellowyellow
1049ROUGlycine maxDiamantcreamblack
1050ROUGlycine maxPanteraP001971Romaniatantawnyyellowbrown
1051DEUGlycine max1021010210creambrown
1052..Glycine maxRekordرکوردcreambrown
1053CANGlycine maxMaple Arrow InsensitiveP001976Canadatanbrownyellowbrown
1054FRAGlycine maxLOUIDORcreambrown
1055POLGlycine maxPokorn Siewieracreambrown
1056..Glycine maxJILIN 1WI1989Chinagraybrownyellowlight buff
1057POLGlycine maxPolancream blackblack
1058..Glycine maxBlackhawkWcommericalI1950USAgraybrownyellowbuff
1059..Glycine maxJ 98جی98creamlight brown
1060DEUGlycine maxKAWETANJAcreamblack
1061..Glycine maxVirginiaویرجینیاW01977Polandtanbrownblackblack
1062JPNGlycine maxShika No.1شیکا1PI1977Chinagraybrownyellowbuff
1063CHNGlycine maxKe-ShuanP001963Chinagraybrownyellowyellow
1064..Glycine maxNorsoyنورسویPI1944USAgraybrownyellowyellow
1065BELGlycine maxBrown Xبرون dark browndark brown
1066..Glycine maxBeechwoodبیچ وودcream blackblack
1067FRAGlycine maxT 94 Aتی94آیcream brownbrown
1068DEUGlycine maxCERVINcream brownbrown
1069DEUGlycine max2021820218creamcream
1070..Glycine maxJ 104جی104cream brownbrown
1071DEUGlycine maxDoradocream browndark brown
1072..Glycine maxWordia 1creamblack
1073..Glycine maxKrusulja 9/3cream brownbrown
1074FRAGlycine maxGrignon 19W0001950Francetawnydark brownred brownred brown
1075..Glycine maxFordفوردWIII1958USAtawnybrownyellowblack
1076..Glycine maxZlocista ©P01977Japangraybrownyellowyellow
1077CHNGlycine maxKoushurei 555P01977Chinagraytawnyyellowyellow
1078..Glycine maxTerrasolP01980Czechoslovakiagraytanyellowgray
1079..Glycine maxAltonagaardenW01980Hungarytawnybrownblackblack
1080..Glycine maxBitterhof cP01977E. Germanygraybrownyellowbuff
1081..Glycine maxHarmanهارمنcommericalIII1943creamblack
1082SUNGlycine maxI-302آی302dark browndark brown
1083USAGlycine maxOgemawهارمنW001902USAtawnybrownred brownred brown
1084..Glycine maxLight Greenلایت گرینdark cream browndark brown
1085CANGlycine maxFalconcream brownbrown
1086..Glycine maxSacساکPforageI1941Japantanbrowngreenblack
1087SUNGlycine maxChabarovskaja 4cream dark browndark brown
1088SUNGlycine maxPeremoga AP01973Bulgariatanbrownyellowyellow
1089..Glycine maxRampagePI1969USAtanbrownyellowblack
1090..Glycine maxAdeptaآدپتاP001980E. Germanytawnytanyellowbrown
1091..Glycine maxCrestکریستP001957Canadagraybrownyellowyellow
1092..Glycine maxMerit AP01980Canadatawnytanyellowblack brown
1093..Glycine maxCrusuleaPcream light brownbrown
1094..Glycine maxJILIN 13جیلین13WI1979Chinagraydark brownyellowbuff
1095CANGlycine maxFC 30.691اف سی30.691W001939Canadatawnybrownyellowyellow
1096BGRGlycine maxZarjaP001973Bulgariagraybrownyellowyellow
1097FRAGlycine maxGeant VertP0001950Francetawnybrowngreenblack
1098deuGlycine maxSitoسیتوcreamlight brown
1099CHNGlycine maxDun-numP0001980Chinatanbrownyellowtawny
1100DEUGlycine maxGIESSOW01980Romaniatawnybrownyellowbrown
1101..Glycine maxB.G.23-44P01972Romaniatanbrownyellowbrown
1102ROUGlycine maxICAR-460creambrown
1103YUGGlycine maxSavaساواcream brownbrown
1104FRAGlycine maxMandchourieP001950Francegraybrownyellowyellow
1105..Glycine maxHeimkraft I (Samenfarbe)P0001980E. Germanytawnybrownyellowgray
1106POLGlycine maxLS-8ال اس 8cream dark browndark brown
1107YUGGlycine maxRatarkacream brownbrown
1108..Glycine maxSN-18اس ان 18P001978Polandtantawnyyellowbrown
1109DEUGlycine maxarc1109creamdark brown
1110DEUGlycine maxBEDAcreambrown
1111SWEGlycine maxUgra Sojaاوگرا سوژاdark browndark brown
1112..Glycine maxDjilinbrownbrown
1113POLGlycine maxProgresپراگرسcream brownbrown
1114DEUGlycine maxOscar DickmannW01950Francetawnybrownblackblack
1115..Glycine maxPagodaپاگوداP001939Canadagraybrownyellowyellow
1116DEUGlycine maxMERCEDEScreamblack
1117USAGlycine maxAdaآداW001972USAgraybrownyellowyellow
1118POLGlycine maxAjmaآجماP001978Polandtanbrownblackblack
1119..Glycine maxUniversalیونیورسالcream greencream
1120JPNGlycine maxSango Wasoسانگو واسوP0001953Japantawnybrownblackblack
1121sunGlycine maxRekord Severnyjcreamlight brown
1122..Glycine maxKon-tchen-docream dark browndark brown
1123DEUGlycine maxLEMANcream brownbrown
1124..Glycine maxPortageP001964Canadagraybrownyellowyellow
1125..Glycine maxGrantگرانتW01955USAlight tawnybrownyellowblack
1126..Glycine maxNZ 10cream brownbrown
1127..Glycine maxCarolaکارولاcreamlight brown
1128DDRGlycine maxErfurtcream dark brownblack
1129..Glycine maxVolnaولناP01987Russiatawnybrownyellowblack
1130BGRGlycine maxPavilikeni 519P01963Hungarygraybrownyellowyellow
1131DEUGlycine maxBIRKAcreamcream
1132FRAGlycine maxKamianetzcream brownbrown
1133POLGlycine maxWarszawska AP001971Romaniatantawnyyellowbrown
1134..Glycine maxProlificCREAMblack
1135..Glycine maxM-60/9ام60/9blackblack
1136POLGlycine maxIHAR 78/Bcream brownbrown
1137JPNGlycine maxOkuhara Earlycream brownbrown
1138..Glycine maxHalfon 502هالفن502W01977Polandtanbrownyellowblack
1139USAGlycine maxDawsonP01983USAgraybrownyellowyellow
1140POLGlycine maxZlocistaP01977Japangraybrownyellowyellow
1141..Glycine maxMonroeWcommericalІ1948USAgraybrownyellowyellow
1142..Glycine maxGrandeگراندP01976USAtanbrownyellowyellow
1143..Glycine maxFiskeby V x Harrosoycream dark browndark brown
1144..Glycine maxAdaptaآداپتاcreamdark brown
1145..Glycine maxAidacream blackblack
1146SUNGlycine maxSoja ZernovajaWcream brownbrown
1147..Glycine maxBraungelbeP01963Germanytanbrownyellowbrown
1148SUNGlycine maxTadshikskaja 31creamblack
1149SUNGlycine maxAmurskaja 401cream dark browndark brown
1150CHNGlycine maxTono No.1 AP01967Chinagraybrownyellowyellow
1151..Glycine maxPiavaP001980Czechoslovakiatawnytanyellowyellow
1152..Glycine maxBD-2116cream brownbrown
1153HUNGlycine maxBalvanskaP001963Hungarytantawnyyellowbrown
1154..Glycine maxEarliest Prolificcreambrown
1155..Glycine maxLaredoPIV1980USAtawnyBlackblackblack
1156CHNGlycine maxHeh Ho 3P001979Chinagraybrownyellowyellow
1157HUNGlycine maxReatzP001963Hungarytanbrownyellowblack
1158YUGGlycine maxJosavadark creamblack
1159DEUGlycine maxGAMBITcreamlight brown
1160..Glycine maxGoldsoyجوساواP01940Canadagraybrownyellowyellow
1161..Glycine maxAltonaآلتوناP001966Canadatanbrownyellowblack
1162USAGlycine maxEvansایوانسW01974USAgraybrownyellowyellow
1163..Glycine maxManchu Montreal API1944Canadatanbrownyellowblack
1164..Glycine maxJILIN 5جیلین5cream brownbrown
1165..Glycine maxDF-1-2-4دی اف4-2-1crean brbrown
1166..Glycine maxPride Soycreamlight brown
1167SUNGlycine maxPratsjaP01980USSRtawnybrownyellowbrown
1168ROUGlycine maxIasi 10cream blackblack
1169..Glycine maxTIEFEN 19WIII1977Chinagraytawnyyellowyellow
1170SUNGlycine maxBrowneasW01963Hungarytawnybrownblackblack
1171USAGlycine maxDakota N 3338cream brownbrown
1172ROUGlycine maxCrusulea 9/3 AP001971Romaniagraybrownyellowyellow
1173..Glycine maxCleistogamablackblack
1174..Glycine maxEarlianaPI1943USAtawnybrownyellowtan
1175DDRGlycine maxDelitzsch Nr. 36Pcreamblack
1176ARGGlycine maxOfpec Rendidora Juan FeWVII1993Argentinatawnytanyellowbrown
1177..Glycine maxBystrizacreambrown
1178Glycine maxSharkeyشارکیWVI1987USAtawnytanyellowblack
1179Glycine maxMarcusمارکوسWII1989USAtawnytanyellowbrown
1180Glycine maxOhio FG2PIII1994USAgraybrowngraygray
1181Glycine max PyramidپیرامیدPIV1985USAgraytanyellowimperfect black
1182Glycine maxPershingپرشینگWIV1984USAgraytanyellowbuff
1183Glycine maxPekingپکینگPforageII1964ChinatanbrownBlackblack
1184USGlycine maxTannerتانرlight purpleVII1939USAlight tawnytanred brownred brown
1185Glycine maxWayneواینWIII1964USAtawnybrownyellowblack
1186Glycine maxAveryWIV1987USAtawnybrownyellowblack
1187Glycine maxCenturyسنچوریPII1979USAtanbrownyellowblack
1188Glycine maxChiefچیفPcommericalIV1940USAgraybrownyellowimperfect black
1189Glycine maxWilliams 79ویلیامز79WIII1979USAtantawnyyellowblack
1190Glycine maxLawrenceلاورنسPIV1981USAtawnytanyellowblack
1191ایالت متحدهGlycine maxCayugaکایوگاWI1933Chinatanbrownblackblack
1192Glycine maxBARC-12III
1193Glycine maxArcherآرچرPI1990USAgraytanyellowimperfect black
1194Glycine maxJeffersonWIV1941Rep. of Koreagraybrownyellowbuff
1195Glycine maxChicoچیکوW001983USAgraybrownyellowbuff
1196Glycine maxCapitalکاپیتالP01944Canadatawnybrownyellowtan
1197Glycine maxChamberlainPIII1986USAtawnybrownyellowblack
1198Glycine maxBoggsWVI1998USAtawnytanyellowblack
1199Glycine max(Peking)PII1964ChinatanbrownBlackblack
1200Glycine max BellبلPI1989USAtawnytanyellowblack
1201Glycine maxBethelWIV1961USAgraybrownyellowyellow
1202Glycine maxCartterکارترWIII1986USAtawnytanyellowblack
1203Glycine maxChapmanچپ منPII1990USAgraybrownyellowimperfect black
1204Glycine maxColumbiaکلمبیاPIII1910Chinagraydark brown greenbuff
1205Glycine maxDunfieldWcommericalIII1923Chinagraytanyellowbuff
1206Glycine maxEmperorPvegetable green beenIV1939D.P.R. of Korea graybrownyellowyellow
1207Glycine maxGiant GreenPGreenvegetableI1938Japantanbrowngreenblack
1208Glycine maxColfaxWII1993USAgraytanyellowbuff
1209Glycine maxCorsoy 79کورسوی79PII1979USAgraybrownyellowyellow
1210Glycine maxEltonPI1910Russiagraybrownyellowyellow
1211Glycine maxHamiltonهامیلتونWIV1989USAgraybrownyellowbuff
1212Glycine maxJackجکWII1989USAgraybrownyellowyellow
1213Glycine maxFordفوردWIII1958USAtawnybrownyellowblack
1214Glycine maxKingstonکینگستونWIV1907Japantawnyblackblackblack
1215Glycine maxMinsoyمینسویP01923Francetawnytanyellowbrown
1216Glycine maxMansoyمنسویPIvcommericalIII1928Chinatawnybrownyellowblack
1217Glycine maxPadreWVII1988USAtawnytanyellowblack
1218Glycine maxDaksoyداکسویP001998USAgraytanyellowyellow
1219Glycine maxPerryPIV1952USAgraybrownyellowimperfect black
1220Glycine max ProtoP01989USAgraybrownyellowbuff
1221Glycine maxSalineسالینWIII1993USAgraytanyellowbuff
1222Glycine maxDyerدایرPV1967USAtawnytanLight greenblack
1223Glycine maxDasselداسلP01986USAgraybrownyellowyellow
1224Glycine maxElgin 87PII1984USAtawnybrownyellowblack
1225usایالات متحدهGlycine maxFlambeauفلامیوP001944Russia tawnybrownyellowblack
1226Glycine maxGreen and Blackگرین - بلکPIV1941Rep. of Koreatawnybrowngreenblack
1227Glycine maxGreggPVII1983USAgraytanyellowimperfect black
1228Glycine maxHobbitهابیتWIII1981USAtawnytanyellowblack
1229Glycine maxHoodهودPVI1958USAgraytanyellowlight buff
1230Glycine maxJupiterجوپیترPIX1982USAtawnytanyellowbrown
1231Glycine maxKenwoodکنوودPII1989USAtawnybrownyellowblack
1232Glycine maxUgra Sajaاوگرا ساژاP0001951Swedentawnytanred brownred brown
1233Glycine maxFreitag Stamm 2143P001980E. Germany tawnytanyellowblack
1234Glycine maxDomestic Novi SadP001988Yugoslavia tawnytanyellowbrown
1235Glycine maxOlimaاولیما00
1236Glycine maxPrecoce 90P001980Romaniagraybrownyellowyellow
1237Glycine maxPraemataP001972Germanytanbrownyellowbrown
1238Glycine maxAdeptaآدپتاP001980E. Germany tawnytanyellowbrown
1239Glycine max756-2756-200
1240Glycine maxStrain No. 4200
1241Glycine maxFiskeby II (14-4-3) AW001947Swedentawnytanyellowyellow
1242Glycine maxDieckmann GreenP001946Germanytawnybrownlight gray gray
1243Glycine maxManitoba BrownW001946Belgiumtawnybrownred brownred brown
1244Glycine max VNIIMK 9186 AP01973Bulgariatanbrownyellowbrown
1245Glycine maxVIR 50580
1246Glycine maxWekaP01950Francegraytawnyyellowyellow
1247Glycine maxGrignon 15W01950Francetawnybrownbrownbrown
1248Glycine maxOscar DickmannW01950Francetawnybrownblackblack
1249Glycine maxHybrid No. 398-97هیبرید97-398P01945Swedentawnytanyellowbrown
1250Glycine maxGrignon 37P01946Francetawnybrownyellowbrown
1251Glycine maxRouest yellowP01946Francetawnybrownyellowbrown
1252Glycine maxDieckmann Green-YellowP01946Germanytawnytanlight graygray
1253ایالت متحدهGlycine maxMandarin (Ottawa)P01934Canadagraybrownyellowyellow
1254Glycine maxMinnattoW01989USAgraytanyellowyellow
1255Glycine maxarc12550
1256Glycine maxEarly SunriseP01954USAgraybrownyellowyellow
1257Glycine maxNigraنیگراW01973Bulgariatanbrownblackblack
1258Glycine maxAidadouW001982ChinagraybrownyellowLight buff
1259Glycine maxBumper Harvest No. 20
1260Glycine maxDamacaP01980Yugoslaviatawnytanyellowbrown
1261Glycine maxGrignon 21P001950Francetawnybrownyellowyellow
1262Glycine maxIantarnaia0
1263Glycine maxBrillmeyerP001950Francetawnybrownyellowbrown
1264Glycine maxToppaتوپاP01977Japangraytawnyyellowbuff
1265Glycine maxPravdaP01980USSRgraybrownyellowyellow
1266Glycine maxBitterhof bP01980E. Germanygraybrownyellowyellow
1267Glycine maxVirginia AویرجینیاWforage01977Polandtawnybrownblackblack
1268Glycine maxEarly MandarinP01977Japantawnytanyellowblack
1269Glycine maxItalian EarlyP01958Yugoslaviatawnytanyellowbrown
1270Glycine maxIasi 10I
1271Glycine maxTokei 421توکی421I
1272Glycine maxFloraفلوراPI1980Romaniatawnybrownyellowgray
1273Glycine max(Bai-nong No. 1)I
1274Glycine maxVioletaPI1980Romaniatawnybrownyellowyellow
1275Glycine maxElton earlyPI1980USAgrayblackyellowyellow
1276Glycine maxDr. Brillmayer 2800PI1977E. Europetanbrownblackblack
1277Glycine maxMandarin Ottawaماندارین اوتاواPI1950Francegraybrownyellowyellow
1278Glycine maxEarly Brownایرلی برونPI1950Francetawnybrownbrownbrown
1279Glycine maxKarbineکاربینPI1946Francetawnybrownblackblack
1280Glycine max(Grade No. 2)I
1281Glycine maxAoyuPI1930Japantawnybrowngreenbrown
1282Glycine maxManchurian ImprovedWI1930Japangraybrownyellowlight buff
1283Glycine maxN8ان8I
1284Glycine maxNo. 96I
1285Glycine maxWeber 84وبر84WI1985USAtawnybrownyellowblack
1286Glycine maxSoysotaPI1923Italytanbrownbrownbrown
1287ایالت متحدهGlycine maxOntarioانتاریوPI1941Chinatanbrownyellowblack
1288ایالت متحدهGlycine maxMandarinماندارینPІ1920Chinagraybrownyellowyellow
1289Glycine maxSouthern Manchurian YellowWII1911Chinagraybrownyellowbuff
1290Glycine maxKingen APII1977Japangraytawnyyellowyellow
1291Glycine maxRasuto SanPII1930Japantawnybrownyellowbrown
1292Glycine max139139II
1293Glycine maxBotanical Garden no. 4II
1294Glycine maxNo. 118II
1295Glycine maxT85تی 85II
1296Glycine maxMarshallمارشالII
1297Glycine maxVertexورتکسPII1993USAgraybrownyellowbuff
1298Glycine max60636063W
1299Glycine max SoroshiPII1930Japangraytanyellowyellow
1300Glycine maxKanroکانروPvegetable greenbeanII1936D.P.R. of Koreagraybrownyellowyellow
1301Glycine maxKoshureiWII1930Rep. of Koreagraytanyellowbuff
1302Glycine maxS-32اس32
1303Glycine maxMoshitoNear whiteII1929Chinatawnybrownblackblack
1304Glycine max89078907
1305Glycine max8686
1306Glycine maxElita 673WII1980Chinagraybrownyellowyellow
1307Glycine maxTakata 1PII1977Japantanyellowbuff
1308Glycine maxPekin dai seitouPII1977Chinatawnybrowngreenblack
1309Glycine maxIshibaiWII1952Japantawnybrownyellowbrown
1310Glycine maxSode-furiPII1955Japantawnybrowngreenblack
1311Glycine maxarc1311
1312Glycine max59455945II
1313Glycine max#25 (YY)#25II
1314Glycine maxCha-mo-shi-douII
1315Glycine maxItachiایتاچیWII1977Japangraytanyellowbuff
1316Glycine maxColnon AWII1983Soviet union tawnybrownyellowblack
1317Glycine maxPekingپکینگPforageII1964ChinatanbrownBlackblack
1318Glycine maxIllinois 301PII1958USAtawnybrownyellowblack
1319Glycine maxPI 70001 6835III
1320Glycine max204204III
1321Glycine maxFifth MoonPIII1924Chinatawnytanyellowbrown
1322Glycine maxIllinois No. 893-645-431PIII
1323Glycine maxWoods Extra Early Yellow AWIII1946USAgraytanyellowbuff
1324Glycine maxarc1324III
1325Glycine maxWilliams 82ویلیامز82WIII1981USAtawnytanyellowblack
1326Glycine maxWilliamsویلیامزWІІІ1972USAtantawnyyellowblack
1327Glycine maxSpriteWIII1980USAtantawnyyellowblack
1328Glycine maxarc1328III
1329Glycine maxL80-5227ال5227-80III
1330Glycine maxWillویلWIII1979USAtantawnyyellowblack
1331Glycine maxarc1331III
1332Glycine maxLaredoPIII1980USAtawnyblackblackblack
1333Glycine maxPiattWIII1993USAgraytanyellowbuff
1334Glycine maxHarper 87هارپر87PIII1987USATawnyBrownYellowBlack
1335Glycine maxMercuryPIII1994USAgraytanyellowyellow
1336Glycine maxAojiroWIII1977Japangrayblackgreenbuff
1337Glycine max74927492III
1338Glycine maxarc1338III
1339Glycine max65546554III
1340Glycine maxarc1340III
1341Glycine maxSelection No. 8III
1342Glycine maxHawanteهاوانتهIII
1343Glycine maxMentouPIII1930Rep. of Korea tawnybrownyellowtan
1344Glycine max59135913III
1345Glycine maxMoshetoPIII1930ChinaLight tawnyblackbrownbrown
1346Glycine max56955695III
1347Glycine maxIsaberaPIII1930Japantawnybrownbrownbrown
1348Glycine maxHubert 33WIII1955Algeria graybrownyellowbuff
1349Glycine maxBergeracWIII1946Francegraybrownyellowbuff
1350Glycine maxarc1350III
1351Glycine max64766476III
1352Glycine maxJaponicaژاپونیکاPIII1946Francetawnyblackblackbrown
1353Glycine maxNo. 118118III
1354Glycine maxExcellent, Grade No. 1WIII
1355Glycine maxChesnutPIII1983USAtawnybrownbrownbrown
1356Glycine maxBlack EyebrowWII1918Chinatanbrownbrownblack
1357Glycine maxPettendark purpleIII1977Japangraybrowngreenbuff
1358Glycine maxVIR 5227PIII1976Chinagraybrownyellowbuff
1359Glycine maxSenryaPIII1955Japangraybrownyellowbuff
1360Glycine maxMikuri 46مایکوری46WIII1977Japantanlight brownyellowbrown
1361Glycine maxPekin dai outouPIII1977Chinagraytawnyyellowyellow
1362Glycine maxHadaka 3PIII1977Japan*tawnyyellowbuff
1363Glycine maxKokaituکوکایتوWIII1931Rep. of Korea near gray dark brownbrownbrown
1364Glycine maxFayetteWIII1981USAtawnytanyellowblack
1365Glycine maxShin 1شین1III
1366Glycine maxBa yue zhaPV1992Chinagraydark brownyellowbuff
1367Glycine maxPekingپکینگPII1964ChinatanbrownBlackblack
1368Glycine maxEr-hej-janIII
1369Glycine maxKinbeeکینبیWIII1977Japantanbrownyellowbrown
1370Glycine maxPekingپکینگPII1964ChinatanbrownBlackblack
1371Glycine maxAnderson اندرسونWIII1954USAgraybrownyellowyellow
1372Glycine maxBlack beanWV1924Rep. of Koreagraybrownyellowbuff
1373Glycine maxSRF 400اس آر اف400IV
1374Glycine maxPixieپیکسیPIV1980USAtawnytanyellowblack
1375Glycine maxRegalWIV1986USAtawnytanyellowblack
1376Glycine maxRipleyرایپلیPIV1985USAgraytanyellowbuff
1377Glycine maxTN 4-86تی ان86-4PIV
1378Glycine maxStaffordاستافوردPIV1986USAgraytanyellowimperfect black
1379Glycine maxPennyrileWIV1987USAtawnytanyellowblack
1380Glycine maxarc1380IV
1381Glycine max(Ba yue zha)WIV1992Chinagrayblackyellowbuff
1382Glycine maxChiquita AWIV1980USAlight tawnybrownblackblack
1383Glycine max (Ba yue zha)چین کویتاPIV1992ChinaLight tawnyBlackGreen brownGreen brown
1384Glycine maxLaredo AWIII1935USAgraybrownblackblack
1385Glycine maxWhite-soybeanوایت سویبینWIV1933Chinagraybrownyellowbuff
1386Glycine maxPekin kuro daizuWIV1977Chinatawnytanblackblack
1387Glycine maxKLS 111PIV1975Rep. of Koreatawnybrownbrownbrown
1388Glycine maxKurometaکورومتا PIV1977Japantanbrownyellowblack
1389Glycine maxPekingپکینگPII1964ChinatanbrownBlackblack
1390Glycine maxChiquitaP/WIV1980USAtawnyblackblackblack
1391Glycine maxRaikouوایت سویبینPIV1977Japangraybrownyellowyellow
1392Glycine maxORD 8113وایت سویبین
1393Glycine maxTokishiوایت سویبین
1394Glycine maxPeipingوایت سویبینWIV1949Chinanear graybrownbrownbrown
1395Glycine maxPattenPIV1947Rep. of Koreagrayblackgreenlight buff
1396Glycine maxPorikonWIV1931Rep. of Koreagraybrownyellowlight buff
1397Glycine maxarc1397IV
1398Glycine maxMansoyمن-سویPIV1928Chinatawnybrownyellowblack
1399Glycine maxIllinicommericalIV-III1927
1400Glycine maxHoosierPIV1947Rep. of Koreagraybrownyellowbuff
1401Glycine maxWhite SoybeanWIV1933Chinagraybrownyellowbuff
1402Glycine max76187618IV
1403Glycine max73757375IV
1404Glycine maxY-141Y-141IV
1405Glycine maxBlack and whitePVI1930Chinagraybrownyellowimperfect black
1406Glycine max73817381IV
1407Glycine max HotaهوتاWIV1930Rep. of Koreagraybrownyellowyellow
1408Glycine maxChotanPIV1929Rep. of Koreagraybrowngreenbuff
1409Glycine maxHinkonPIV1929Rep. of Koreagraybrownyellowyellow
1410Glycine maxNo. 12IV
1411Glycine maxHotadaiPIV1930Rep. of Koreagraybrownyellowyellow
1412Glycine maxKAERI 511-12PV
1413Glycine maxTaiwanتایوانPV1977Japantawnybrowngreenbrown
1414Glycine maxPerla 25PV1933Argentinagraylight brownyellowimperfect black
1415Glycine maxarc1415V
1416Glycine maxTomoPV1977Japangraybrowngreengreen
1417Glycine maxKAERI-GNT 361-3V
1418Glycine maxParanaپاراناPVII1952Brazilgraybrownyellowbuff
1419Glycine max OodamaاوداماPV1986Japangraybrownyellowyellow
1420Glycine maxToukyouتوکیوWV1977Japantawnytanyellowbrown
1421Glycine maxCholla PukdoV
1422Glycine maxPeing bukaiPV1977Rep. of Koreagraytanyellowyellow
1423Glycine maxORD 8108V
1424Glycine maxBotanical Garden no 8V
1425Glycine maxGiantPV1947Rep. of Koreatawnybrowngreenish browngreenish brown
1426Glycine maxKaheiPV1929Rep. of Korealight tawnybrownyellowbrown
1427Glycine maxG-27جی27WV1930Rep. of Koreagraytanyellowbuff
1428Glycine maxAnweiWV1939Chinagraybrownyellowyellow
1429Glycine maxShang tsaiWV1933Chinagraybrownyellowbuff
1430Glycine maxarc1430WV
1431Glycine maxYorkیورکPV1967USAgraytanyellowbuff
1432Glycine maxPaceWV1996USAgraytanyellowbuff
1433Glycine maxPioneiraپیونیرا PVI1977Brazilgraytanyellowbuff
1434Glycine maxKAERI 632-9VI
1435Glycine maxCasa GrandePVI1947Perugraybrownyellowyellow
1436Glycine max(Ba yue dou)WVI1944Chinatawnytanyellowblack
1437Glycine maxOojiroPVI1986Japantawnybrownyellowbrown
1438Glycine maxIR 4791-89PVI1975Rep. of Koreagraytanyellowbuff
1439Glycine maxAka Sayaآکا سایاPIII1977Japantawnybrownyellowbuff
1440Glycine maxOgontaWVI1930Rep. of Koreatawnytanyellowgray
1441Glycine maxFukotaفوکوتاWVI1930Rep. of Koreatawnybrownyellowblack
1442Glycine maxTwiggsPVI1987USAtawnytanyellowblack
1443Glycine maxCentenariaPVII1988Braziltawnytanyellowyellow
1444Glycine maxKotaneWVII1977Japantawnybrownyellowbrown
1445Glycine maxFAO 52.011VII
1446Glycine maxBuffaloبوفالوWVII1978Zimbabwegraytanyellowbuff
1447Glycine max38023802VII
1448Glycine max OohamaاوهاماPVI1977Japantawnybrownyellowlight brown
1449Glycine maxMasterpieceWVII1962South Africagraybrownyellowlight buff
1450Glycine maxLibiلیبیWVII1983Bhutantawnybrowngreenish browngreenish brown
1451Glycine maxarc1451
1452Glycine maxAntashuآنتاشوPVII1930North Koreagraybrownyellowyellow
1453Glycine maxarc1453
1454Glycine maxAnkurآنکورWVIII1981Indiatawnybrownyellowbrown
1455Glycine maxarc1455
1456Glycine max PerfumePVIII1948Chinatawnytanred brownred brown
1457Glycine maxNo. 16 Seeds black
1458Glycine maxAmarillaآماریلاPVIII1947Perutawnytanlight greenblack
1459Glycine max Kedelee No. 367WVIII1939Indonesiagraytanyellowbuff
1460Glycine maxJava 29جاوا29PVIII1944Indonesiatawnytanlight greenbrown
1461Glycine maxPerrinپرینPVIII1988USAtawnytanyellowblack
1462Glycine maxRinggitرینگیتPVII1950Indonesiatawnybrownyellowbrown
1463Glycine max(Hachira daizu)IX
1464Glycine maxUchidaیوچیداIX
1465Glycine maxAliancaآلیانکاIX
1466Glycine maxAracatubaPIX1962Venezuelagraytanyellowbuff
1467Glycine maxPallelپاللIX
1468Glycine maxAburaPVIII1952Braziltawnytanyellowbrown
1469Glycine maxFAO 52.010IX
1470Glycine maxHLSTIX
1471Glycine maxCMSسی ام اسIX
1472Glycine maxarc1472IX
1473Glycine maxJubiltan 77IX
1474Glycine max1177-3-1-61177-3-1-6
1475Glycine max1218-4-41218-4-4
1476Glycine max1219-90-1-81219-90-1-8
1477Glycine max1301-14-71301-14-7
1478Glycine max1312-13-6-71312-13-6-7
1479Glycine max13611361
1480Glycine maxarc1480
1481Glycine maxarc1481
1482Glycine maxarc1482
1483Glycine maxarc1483
1484Glycine maxarc1484
1485Glycine maxarc1485
1486Glycine maxarc1486
1487Glycine maxarc1487
1488Glycine maxarc1488
1489Glycine maxarc1489
1490Glycine maxarc1490
1491Glycine maxarc1491
1492Glycine maxarc1492
1493Glycine maxarc1493
1494Glycine maxarc1494
1495Glycine maxarc1495
1496Glycine maxarc1496
1497Glycine maxarc1497
1498Glycine maxarc1498
1499Glycine maxarc1499
1500Glycine maxarc1500
1501Glycine maxarc1501
1502Glycine maxarc1502
1503Glycine maxarc1503
1504Glycine maxarc1504
1505Glycine maxarc1505
1506Glycine maxarc1506
1507Glycine maxarc1507
1508Glycine maxarc1508
1509Glycine maxarc1509
1510Glycine maxarc1510
1511Glycine maxarc1511
1512Glycine maxarc1512
1513Glycine maxarc1513
1514Glycine maxarc1514
1515Glycine maxarc1515
1516Glycine maxarc1516
1517Glycine maxarc1517
1518Glycine maxarc1518
1519Glycine maxarc1519
1520Glycine maxarc1520
1521Glycine maxarc1521
1522Glycine maxarc1522
1523Glycine maxarc1523
1524Glycine maxarc1524
1525Glycine maxarc1525
1526Glycine maxarc1526
1527Glycine maxarc1527
1528Glycine maxarc1528
1529Glycine maxarc1529
1530Glycine maxarc1530
1531Glycine maxarc1531
1532Glycine maxarc1532
1533Glycine maxarc1533
1534Glycine maxarc1534
1535Glycine maxXBO8B
1536Glycine maxApache
1537Glycine maxBravallaW0001982Swedentanbrown grayblack
1538Glycine maxShinsei AشینسیP0001971Japantanbrownyellowbrown
1539Glycine max744-1744-1
1540Glycine maxNationalناسیونال
1541Glycine maxEmersonامرسون
1542Glycine maxCascadeکاسکادا
1543Glycine maxElectronالکترون
1544Glycine maxStarburst
1545Glycine maxLaurent
1546Glycine maxNikkoنیکو
1547Glycine maxPRO-270117brown
1548Glycine maxWizard
1549Glycine maxFX9711
1550Glycine maxYamaskaیاماسکا
1551Glycine maxSierra
1552Glycine maxPrenia
1553Glycine maxFiestaپرنیا122brown
1554Glycine maxKoradaکرادا117Imperfect yellow
1555Glycine maxAccordآکورد108-122light brown
1556Glycine maxAC HarmonyW1061980Canadabrownbrownyellowbrown
1557Glycine maxMarionماریوPII1976USAgraytanyellowbuff
1558Glycine maxRCAT BobcatP1988CanadatawnybrownyellowImperfect yellow
1559Glycine maxAC Hercule115brown
1560Glycine maxAltaآلتا
1561Glycine maxAchieverP1985Canadatawnybrownyellowlight brown
1562Glycine maxAC CormoranP1984Canadatawnybrownyellowbrown
1563Glycine maxAC ColibriP1985Canadagraytanyellowyellow
1564Glycine maxMicronP1985Canadagraytanyellowyellow
1565Glycine maxAC ProteinaP1988Canadatawnybrownyellowbrown
1566Glycine maxAC OrfordP1983Canadatawnybrownyellowbrown
1567Glycine maxOAC LucanI1928
1568Glycine maxGaillardbrown
1569Glycine maxAC Onrei1997Canada
1570Glycine maxCrusher
1571Glycine maxHS 3078
1572Glycine maxZephyr
1573Glycine maxBennett
1574Glycine maxSquire
1575Glycine maxPRO 285
1576Glycine maxMaple Belle
1577Glycine maxNattosanP001989Canadagraybrownyellowyellow
1578Glycine maxAC BravorW1979Canadabrownbrownyellowdark brown
1579Glycine maxAC ProteusP1980Canadatawnybrownyellowbrown
1580Glycine maxAC ColombeP1996Canadagraytanyellowyellow
1581Glycine maxMedallionP1984Canadatawnybrownyellowbrown
1582Glycine maxAC PinsonP1985Canadagraytanyellowyellow
1583Glycine maxAC AlbatrosP1981Canadagraybrownyellowyellow
1584Glycine maxAC BrantP1981Canadatawnybrownyellowbrown
1585Glycine maxBlackjack 21P1987Canadatawnytanyellowblack
1586Glycine maxAYRP1985Canadatawnybrownyellowblack
1587Glycine maxRCAT ColumbusP1985Canadatawnytanyellowblack
1588Glycine maxRCAT CalicoP1985Canadagraybrownyellowyellow
1589Glycine maxRCAT Tabby
1590Glycine maxRigel
1591Glycine maxRassvetP0001987RussiatawnyBrownyellowtan
1592Glycine maxSalut216P001964GermanytanBrownyellowYellow
1593Glycine maxUneese-2
1594Glycine maxHarosonهارسونPI1987Canadagraybrownyellowbuff
1595Glycine maxOAC LibraW1976Canadatawnybrownyellowblack
1596Glycine maxChandor
1597Glycine maxFedor
1598Glycine maxWen Feng 7WIII1978Chinagraybrownyellowbuff
1599Glycine maxHawkcommericalII
1600Glycine maxEagle
1601Glycine max877877
1602Glycine maxBicentennialP001983Canadatanbrownyellowbrown
1603Glycine maxCanattoW001989Canadagraybrownyellowyellow
1604Glycine maxNattawaP01989Canadagraybrownyellowyellow
1605Glycine maxMaple Presto H.P.P0001979Canadatanbrownyellowtawny
1606Glycine maxMaple Arrow H.P.P001976Canadatanbrownyellowbrown
1607Glycine maxK357-1-8-2-5
1608Glycine maxDW-1-15-1-4
1609Glycine maxDU-41-1-3-3
1610Glycine maxCS-2-5-1-4
1611Glycine maxCZ-13-2-4
1612Glycine maxBK17-1-4
1613Glycine maxBD22115-13
1614Glycine maxBC-10-1-10
1615Glycine maxCrusader
1616Glycine maxGang 7126-9
1617Glycine maxHongfeng NO.2W001982Chinagraybrownyellowyellow
1618Glycine maxHodgsonPI1974USAgraybrownyellowbuff
1619Glycine maxPGR 7582
1620Glycine maxMaple PrestoP0001979Canadatanbrownyellowtawny
1621Glycine maxStarbuck
1622Glycine maxDawn
1623USGlycine maxSteelePI1972USAgraybrownyellowyellow
1624Glycine maxMaple ArrowP001976Canadatanbrownyellowbrown
1625Glycine maxNairn
1626Glycine maxCometP01953Canadagraybrownyellowyellow
1627Glycine maxHarcorPII1975Canadagraybrownyellowyellow
1628Glycine maxOX719
1629Glycine maxOX708
1630Glycine maxOX299
1631Glycine maxOX300
1632Glycine maxEvansW01974USAgraybrownyellowyellow
1633Glycine maxCapitalکاپیتالP01944Canadatawnybrownyellowtan
1634Glycine maxBlackeyePI1934Chinatawnybrowngreenblack
1635Glycine maxHarwoodPII1970Canadagraybrownyellowyellow
1636Glycine maxHarosoy 63هاراسوی63PII1963USAgraybrownyellowyellow
1637Glycine maxHrdome
1638Glycine maxKievskaja 48 AP001983Russia tanbrownyellowbrown
1639Glycine maxPGR 2886
1640Glycine maxGSZ 3
1642Glycine maxPrimorskaja 494PI1970USSRgraybrownYellowYellow
1643Glycine maxSmall/Little Golden Yellow No.1WII1978ChinagraybrownYellowbuff
1644Glycine maxHei-Nong No.3China
1645Glycine maxEarly Harvest No.1
1646AuGlycine max16181618Yellowbrown
1647AuGlycine maxC2سی2greendark brown
1648AuGlycine maxCP1 20803blackyellow
1649AuGlycine maxD-5دی-5PYellowdark brown
1650AuGlycine maxE3ای3blackyellow-black
1651AuGlycine maxCenturyسنچوریPII1979USAtawnybrownyellowblack
1652AuGlycine maxReynoldsYellowlight brown
1653AuGlycine maxSemmesPVII1965USAgraytanYellowimperfect black
1654AuGlycine maxShanPYellowbrown
1655AuGlycine maxChaffeyWYellowblack
1656AuGlycine maxT19تی19brown-blackyellow
1657AuGlycine maxC29/58RYellowbrown
1658AuGlycine maxWasedaizu 1W01959JapangraybrownYellowbuff
1659AuGlycine maxNo.48Yellowyellow
1660AuGlycine maxPunjab 1APVII1951IndiatawnytanYellowbrown
1661AuGlycine maxSwiftW01972USAtanbrownYellowblack
1662AuGlycine maxSteelePI1972USAgraybrownyellowyellow
1663AuGlycine maxMarionPII1976USAgraytawnyYellowbuff
1664AuGlycine maxHarcorPII1975Canadagraybrownyellowyellow
1665AuGlycine maxGrandeP01976USAtanbrownyellowyellow
1666AuGlycine maxCentaurWyellowlight yellow
1667AuGlycine maxBlyvoorWVI1954South Africa graybrownyellowbuff
1668AuGlycine maxBooneWCommericalIV1935Chinagraybrownyellowbuff
1669AuGlycine maxBurnetteUSAdark brownyellow
1670AuGlycine maxCanapolisYellowdark brown
1671AuGlycine maxDaintreesorbrown Yellowyellow
1672AuGlycine maxScottPIV1959USAgraybrownYellowimperfect black
1673AuGlycine maxDisoyدایسویPI1967USAgraytanyellowyellow
1674AuGlycine maxKimکیمPIII1956USAtawnybrowngreenblack
1675AuGlycine maxNarowPV1984USAgraytanYellowimperfect black
1676AuGlycine maxMorrisbrownbrown
1677AuGlycine maxMitchellPyellowdark brown
1678AuGlycine maxkanrichPIII1956USAgraybrownyellowyellow
1679AuGlycine maxEvansW01974USAgraybrownyellowyellow
1680AuGlycine maxHodgson78PI1978USAgraybrownyellowbuff
1681AuGlycine maxPixiePIV1980USAtawnytanyellowblack
1682AuGlycine maxSparksاسپارکسWIV1981USAtawnytanyellowblack
1683AuGlycine maxTsurunoko AWIV1978Japangraybrownyellowbuff
1684AuGlycine maxSohomaPVI1978USAgraytanyellowimperfect black
1685AuGlycine maxJeffPVI1981USAtawnytanyellowbrown
1686AuGlycine maxN79-1500Pyellowblack
1687AuGlycine maxWG maintaineryellowlight brown
1688AuGlycine maxBBبی بیyellowlight brown
1689AuGlycine maxHoodهودPVI1958USAgraytanyellowlight buff
1690AuGlycine max3H55 F4/8/1yellowlight brown
1691AuGlycine maxHillهیلWV1959USAtawnytanyellowbrown
1692AuGlycine maxShelbyPIII1958USAtawnybrownyellowblack
1693AuGlycine maxOtootanPforageVIII1918Taiwantawnytanblackblack
1694AuGlycine maxAmurskaja 42P001963Hungarytawnybrownyellowyellow
1695AuGlycine maxF61-339yellowbrown
1696AuGlycine maxHardomeP01953Canadagraybrownyellowgray
1697AuGlycine maxClark 63کلارک63PIV1963USAtawnybrownyellowblack
1698AuGlycine maxFordفوردWIII1958USAtawnybrownyellowblack
1699AuGlycine maxMeritW01959Canadagraybrownyellowbuff
1700AuGlycine maxMax 20ماکس20yellowdark brown
1701AuGlycine maxMeadPIII1981USAtawnybrownyellowblack
1702AuGlycine maxMarshallمارشالyellowlight brown
1703AuGlycine maxMaple prestoP0001979Canadatawnybrownyellowyellow
1704AuGlycine maxMackPV1971USAtawnytanyellowvariable from brown to black
1705AuGlycine maxPelicanPcommericalVIIIyellowbrown
1706AuGlycine maxLawryPyellowblack
1707AuGlycine maxPershingپرشینگWIV1984USAgraytanyellowbuff
1708AuGlycine maxLeflorePVI1984USAtawnytanyellowblack
1709AuGlycine maxT36تی36WYellow brownbrown
1710AuGlycine maxNuwaracream-browndark brown
1711AuGlycine maxAnokaآنوکاPI1970USAtawnybrownyellowblack
1712AuGlycine maxGlycine Hyellowlight brown
1713AuGlycine maxNoir 1W01963Hungarytawnybrownblackblack
1714AuGlycine maxGabe158yellowlight brown-black
1715AuGlycine maxGarola rouestPIII1977Francetawnybrownyellowblack
1716AuGlycine maxGeduldWVII1947South Africagraybrownyellowyellow
1717AuGlycine maxYorkیورکPV1967USAgraytanyellowbuff
1718AuGlycine maxVEG.18Wgreenblack
1719AuGlycine maxPK-300پی کا300yellowblack
1720AuGlycine maxSojo4سوژا4Pyellowbrown
1721AuGlycine maxBaruyellowbrown
1722AuGlycine maxBayanoyellowlight brown
1723AuGlycine maxDavisداویسWVI1965USAgraytanyellowbuff
1724AuGlycine maxBonusPIV1971USAgraybrownyellowblack perfect
1725AuGlycine maxChippewa 64چیپپوا64PІ1964USAtawnybrownyellowblack
1726AuGlycine maxChippewa چیپپواPІ1954USAtawnybrownyellowblack
1727AuGlycine maxCusterPIV1967USAgraybrownyellowimperfect black
1728AuGlycine maxLindarinلیندارینPІІ1958USAgraybrownyellowbuff
1729AuGlycine maxPRX 12-305cream-brownlight brown-black
1730AuGlycine maxPRX 29-147Yellowbrown
1731AuGlycine maxBraxtonPVII1979USAtawnytanyellowblack
1732AuGlycine maxKingwaکینگواPforageIV1931Chinagraybrownblackblack
1733AuGlycine maxTracy-MWVI1979USAtawnytanyellowblack
1734AuGlycine maxKao hsiung10PVI1988Taiwangraybrownyellowbuff
1735AuGlycine maxWeber WI1978USAtawnybrownyellowblack
1736AuGlycine maxSukhothai 1P110.4yellowlight brown
1737AuGlycine maxPlattePII1982USAgraybrownyellowyellow
1738AuGlycine maxLawrencePIV1981USAtawnytanyellowblack
1739AuGlycine maxDaintreecream-brownbrown
1740AuGlycine maxCurtisPVI1958USAgraytanyellowimperfect black
1741AuGlycine maxCrestP001957Canadagraybrownyellowyellow
1742AuGlycine maxShelbyPIII1958USAtawnybrownyellowblack
1743AuGlycine maxCherokeePVegetable green beenVIII1944Chinagrayblackgreenbuff
1744AuGlycine maxBR 72.23560yellowbrown
1745AuGlycine maxCajemePyellowblack
1746AuGlycine maxSR-30اس آر 30yellowbrown
1747AuGlycine maxCPAC 383-76yellowbrown
1748AuGlycine maxUnta-2Wyellowbrown
1749AuGlycine maxLindarin 63PII1964USAgraybrownyellowbuff
1750AuGlycine maxMagnaPII1967USAgraybrownyellowyellow
1751AuGlycine maxCobbWVIII1973USAgraytanyellowbuff
1752AuGlycine maxWayneWIII1964USAtawnybrownyellowblack
1753AuGlycine maxRampagePI1969USAtanbrownyellowblack
1754AuGlycine maxKaeri-gnt 210-14Pcream brownbrown
1755AuGlycine maxN0242WYellow brownlight brown
1756AuGlycine maxIregi koronacream browndark brown
1757AuGlycine maxSaliutP001971USSRtawnybrownyellowyellow
1758AuGlycine maxVioletaPI1980Romaniatawnybrownyellowyellow
1759AuGlycine maxPattersonWIV1966Unknowngraytanyellowyellow
1760AuGlycine maxOzzieP01983USAgraybrownyellowyellow
1761AuGlycine maxOrbayellowbrown
1762AuGlycine maxOksoyPIV1971USAgraybrownyellowimperfect black
1763AuGlycine maxOgdenاگدنPCommericalVI1940USAgraybrownlight greenimperfect black
1764AuGlycine maxCenturyسنچوریPII1979USAtawnybrownyellowblack
1765AuGlycine maxAmcorPII1979USAgraybrownyellowyellow
1766AuGlycine maxLakotaPI1981USAtawnytanyellowblack
1767AuGlycine maxPellaPIII1979USAtawnytanyellowblack
1768AuGlycine maxKentPIV1961USAtawnybrownyellowblack
1769AuGlycine maxKG 80کاجی80yellowYellow
1770AuGlycine maxKG20کاجی20Yellow-creamYellow
1771AuGlycine maxCEP 7717creambrown
1772AuGlycine maxCEP 7138creambrown
1773AuGlycine maxISRA-IRAT 44A/73cream-brownbrown
1774AuGlycine maxSiatsa 19498.8creamblack
1775AuGlycine maxEcuador 2yellowbrown
1776AuGlycine maxEcuador 1152Yellow-greenbrown
1777AuGlycine maxEssexPV1972USAgraytanyellowimperfect black
1778AuGlycine maxWilliamsویلیامزWІІІ1972USAtawnytanyellowblack
1779AuGlycine maxHarperهارپرPІІІ1984USAtawnybrownyellowblack
1780AuGlycine maxHardee LSWVIII1962USAgraytanyellowbuff
1781AuGlycine maxHakuchoWI1990Japantawnybrowngreenblack
1782AuGlycine max Hale7WYellowlight brown
1783AuGlycine maxSRF 100اس آراف100Yellowblack
1784AuGlycine maxAmurskaya 31cream browndark brown or black
1785AuGlycine maxAmredocreamblack
1786AuGlycine maxAmber 2آمبر2yellowblack
1787AuGlycine maxAlletyellowlight brown
1788AuGlycine maxAki sengoku (Kyushu 11)WVIII1977Japangraytanyellowbuff
1789AuGlycine maxAdelphiaWIII1964USAgraytanyellowbuff
1790AuGlycine maxKharborovsk 4cream browncream
1791AuGlycine maxNorthern 4yellowlight brown
1792AuGlycine maxFiskeby VP0001971Swedentawnybrownyellowbrown
1793AuGlycine maxLen sin pin din AP01970ChinatawnybrownyellowYellow
1794AuGlycine maxAVRDCPyellowlight brown
1795AuGlycine maxAvoyellesPForageVIII1931USAtawnybrownblackblack
1796AuGlycine maxApache selnPUSAgraybrownyellowcolourless
1797AuGlycine maxApachePUSAbrownbrownyellowblack
1798AuGlycine maxAmredo 1-2-30Wcream -cream brownblack
1799AuGlycine maxJupiter20جوپیتر30-2-1Pcream-greenbrown
1800AuGlycine maxJapanژاپنyellowcream
1801AuGlycine maxImproved hoodPyellowlight brown
1802AuGlycine maxHinnهینVI1964cream brownvery light brown
1803AuGlycine maxHawkeyePII1947USAgraybrownyellowimperfect black
1804AuGlycine maxPrizePII1967USAgraytawnyyellowyellow
1805AuGlycine maxHodgsonPI1974USAgraybrownyellowbuff
1806AuGlycine maxHarkهارکPI1966USAgraybrownyellowyellow
1807AuGlycine maxVerdePIII1967USAgraybrowngreenlight buff
1808AuGlycine maxO.C.B.83Pcreambrown
1809AuGlycine maxElginPII1984USAtawnybrownyellowblack
1810AuGlycine maxExtra early onslowcreambrown
1811AuGlycine maxFarrerPcreamblack
1812AuGlycine maxUssuri 154PIII1980USSRtawnybrownyellowblack
1813AuGlycine maxVansoyوانسویW01970Canadatanbrownyellowyellow
1814AuGlycine maxCallandPIII1968USAtanbrownyellowblack
1815AuGlycine maxProtanaPII1969USAgraybrownyellowimperfect black
1816AuGlycine maxProyaryellowbrown
1817AuGlycine maxCutler 71PIV1974USAtawnybrownyellowblack
1818AuGlycine maxCoker hampton 266PVIII1964creamdark brown
1819AuGlycine maxRecord severnicreamyellow
1820AuGlycine maxHidatsaPforage0001941Japantawnybrowngreenblack
1821AuGlycine maxWisconsin blackPcommerical-forageI1909Francetawnybrownblackblack
1822AuGlycine maxNormanنورمنP001969USAgraybrownyellowyellow
1823AuGlycine maxTortoise eggWI1933Japangraybrownyellowbuff
1824AuGlycine maxIAS 1creamdark brown or black
1825AuGlycine maxSantanaWcreamdark brown or black
1826AuGlycine maxIPB 46-76creamlight brown
1827AuGlycine maxKezao 5yellowlight brown
1828AuGlycine maxNA-2cream-cream blackblack
1829AuGlycine maxUnionWIV1977USAtawnytanyellowblack
1830AuGlycine maxBedfordWV1977USAtawnytanyellowblack
1831AuGlycine maxCentennialPVI1976USAtawnytanyellowblack
1832AuGlycine maxPolenbrownbrown
1833AuGlycine maxDowlingWVIII1978USAgraytanyellowbuff
1834AuGlycine maxRansomPVII1970USAtawnytanyellowblack
1835AuGlycine maxSiouxPgreen vegetable0001939Japantawnybrowngreenblack
1836AuGlycine maxNorredoPforageIV1935USAlight tawnytanblackblack
1837AuGlycine maxIIIiniYellowbrown
1838AuGlycine maxH 67-16اچ16-67brownlight brown
1839AuGlycine maxSablePIV1980USAtawnydark brownblackblack
1840AuGlycine maxHuites-77Wcreambrown
1841AuGlycine maxFloridaفلوریداUSAYellowlight brown
1842AuGlycine maxRosales-S-80WYellowlight brown
1843AuGlycine maxSanalona-77Pcreamblack
1844AuGlycine maxG 2120جی 2120156greenbrown
1845AuGlycine maxPK 7394creambrown
1846AuGlycine maxFosterPVIII1981USAgraytanYellowbuff
1847AuGlycine maxJeffPVI1981USAtawnytanyellowbrown
1848AuGlycine maxHM-1creamLight brown
1849AuGlycine maxBai-pi-ta-touPcream-greendark brown
1850AuGlycine maxBangkokYellowbrown
1851AuGlycine maxBatavian yellowblackblack
1852AuGlycine maxBau1/4Pcreamblack
1853AuGlycine maxBeesonPII1968USAgraybrownYellowimperfect black
1854AuGlycine maxRanniaja10PI1987Russiatawnybrownyellowbrown
1855AuGlycine maxVIR 14creamblack
1856AuGlycine maxAmurszkaja 42P001963HungarytawnybrownYellowyellow
1857AuGlycine maxDumtiablackblack
1858AuGlycine maxAGS 15Yellowbrown
1859AuGlycine maxCTS 200Yellowbrown
1860AuGlycine maxPF 72-317creamdark brown or black
1861AuGlycine maxG 181جی181creamdark brown or black
1862AuGlycine maxG 182جی182creamdark brown or black
1863AuGlycine maxG 178جی178creamdark brown or black
1864AuGlycine maxBowyer137Yellowlight brown
1865AuGlycine maxFayetteWIII1981USAtawnytanYellowblack
1866AuGlycine maxHupeiPYellowbrown
1867AuGlycine maxYelnadoWcommericalVIIIYellowbrown
1868AuGlycine maxJupiterجوپیترPIX1982USAtawnytanyellowbrown
1869AuGlycine maxR-315آر315Yellowbrown
1870AuGlycine maxHobbitWIII1981USAtawnytanyellowblack
1871AuGlycine maxBradleyWVI1990USAtawnytanYellowblack
1872AuGlycine maxLakenggreenbrown
1873AuGlycine maxForrestWV1972USAtawnytanlight green black
1874AuGlycine maxDavisداویسWVI1965USAgraytanyellowbuff
1875AuGlycine maxHawkeyePII1947USAgraybrownyellowimperfect black
1876AuGlycine maxDelmarWIV1963USAgraybrownYellowYellow
1877AuGlycine maxNandaنانداPVegetable green beenVIII1936North Korea graytanYellowbuff
1878AuGlycine maxCPI 2599PYellowblack
1879AuGlycine maxTaita kaohsiung 2cream brownblack brown
1880AuGlycine maxCPI 2598Wcreambrown-black
1881AuGlycine maxBeesonPII1968USAgraybrownYellowimperfect black
1882AuGlycine maxBellairecreambrown
1883AuGlycine maxBethelWIV1961USAgraybrownYellowYellow
1884AuGlycine maxBig julePYellowYellow
1885AuGlycine maxBill 55Yellowbrown-black
1886AuGlycine maxBLV 26creamlight brown
1887AuGlycine maxFranklinفرانکلینPIV1980USAgraybrownYellowimperfect black
1888AuGlycine maxPickettPVI1965USAgraytanyellowblack perfect
1889AuGlycine maxAmsoy 71آمسوی71PII1970USAgraytanYellowYellow
1890AuGlycine maxDareWV1965USAgraytanYellowbuff
1891AuGlycine maxEGSY-91-7cream browndrark brown
1892AuGlycine maxIAC-L-129Pcreambrown
1893AuGlycine maxWilliams 82ویلیامز82WIII1981USAtawnytanyellowblack
1894AuGlycine maxDuocropWVII1981USAgraytanYellowbuff
1895AuGlycine maxCorsoy 79کورسوی 79PII1979USAgraybrownyellowyellow
1896AuGlycine maxCBسی بیPcream-cream blackblack
1897AuGlycine maxWrightرایتPVII1979USAtawnytanyellowblack
1898AuGlycine maxMacs-13Pcreamblack
1899AuGlycine maxCMسی امWcreamblack
1900AuGlycine maxBMبی امYellowlight brown
1901AuGlycine maxSaoluizYellowbrown
1902AuGlycine maxTulumayo-2cream browndark brown
1903AuGlycine maxPerryPIV1952USAgraybrownyellowimperfect black
1904AuGlycine maxPF 72-338Yellowdark brown
1905AuGlycine maxJ 125جی125Yellowdark brown
1906AuGlycine maxJ 263جی263Yellowbrown
1907AuGlycine maxTGM 119تی جی ام119creamdark brown
1908AuGlycine maxCES 414PYellowdark brown
1909AuGlycine maxDragonدراگونYellowYellow
1910AuGlycine maxDunnPI1969USAlight tanbrownyellowblack
1911AuGlycine maxDurackcream-cream brownbrown
1912AuGlycine maxDyerPV1967USAtawnytanLight greenblack
1913AuGlycine maxEgyptianاجیپشنWIV1984USAtawnytanYellowblack
1914AuGlycine maxCiaturskaja 55Pcream-cream browncrem brown
1915AuGlycine maxMonroeWІ1948USAgraybrownyellowyellow
1916AuGlycine maxAltonaP001966Canadatawnybrownyellowblack
1917AuGlycine maxJacksonجکسونWVII1953USAgraybrownYellowbuff
1918AuGlycine maxFlambeauفلامبیوP001944Russia tawnybrownyellowblack
1919AuGlycine maxBossierPVIII1964USAtawnytanlight green black
1920AuGlycine maxMocinave 7PV1987Georgia graytanYellowyellow
1921AuGlycine maxRanniaja 3creamblack
1922AuGlycine maxUniversal 1یونیورسال1Wcreamblack
1923AuGlycine maxShepis 22creamcream
1924AuGlycine maxAVRDC 2054PYellowbrown
1925AuGlycine maxGail PVI1978USAtawnytanYellowblack
1926AuGlycine maxAVRDC 2058Yellowbrown
1927AuGlycine maxR-184 originalcreambrown
1928AuGlycine maxMis 28blackblack
1929AuGlycine maxS.H.195اس اچ195browndark brown
1930AuGlycine maxBeeson80PII1979USAgraybrownyellowimperfect black
1931AuGlycine maxBSR 301WIII1979USAtawnybrownYellowbrown
1932AuGlycine maxS.H.E.8Yellowdark brown
1933AuGlycine maxNebsoyWII1979USAgraybrownyellowbuff
1934AuGlycine maxTainung 2Rcreamblack
1935AuGlycine maxBethelWIV1961USAgraybrownYellowYellow
1936AuGlycine maxDortchsoy 67AV1953cream-cream brownblack
1937AuGlycine maxZu-a-towcreambrown
1938AuGlycine maxAmicream brown-green blackblack
1939AuGlycine maxP3blackblack
1940AuGlycine maxCPI 21810Yellowlight brown
1941AuGlycine maxPalmettoPVII1936Chinatawnybrownyellowblack
1942AuGlycine maxGarola rouestPIII1977Francetawnybrownyellowblack
1943AuGlycine maxCNS 68VII1943yellowbrown
1944AuGlycine maxT 41تی41greengreen
1945AuGlycine maxQ 15612کیو15612dark browndark brown
1946AuGlycine maxKaeri 390-17-1creamcream-brown
1947AuGlycine maxKaeri 330-12dark brownblack
1948AuGlycine maxCowrie
1949AuGlycine maxPoseidonP
1950AuGlycine maxBatavian yellow
1951AuGlycine maxBatavian yellow
1952AuGlycine maxS-100WV1945Chinagraybrownyellowbuff
1953AuGlycine maxSudan No.13P
1954AuGlycine maxBenares
1955AuGlycine maxZeusP
1956AuGlycine maxStuart
1957AuGlycine maxLeichhardtbrown
1958Glycine maxLee 74PVII1974USAtawnytanyellowblack
1959Glycine maxarc1959
1960AuGlycine maxHernon
1961AuGlycine maxCPI 15671
1962AuGlycine maxPuca 538
1963AuGlycine maxRoanokeWVII1946Chinagraybrownyellowlight buff
1964AuGlycine max759 of 1949
1965arc-ordcGlycine maxarc1965Pbrownbrownyellowblack
1966arc-ordcGlycine maxarc1966Wbrownbrownyellowbrown
1967arc-ordcGlycine maxarc1967yellowlight brown
1968arc-ordcGlycine maxarc1968yellowlight brown
1969Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS131-9*blackblack
1970Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS150-23*yellowbrown
1971Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS160-1*yellowbrown
1972Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS160-2*blackblack
1973Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS160-4*blackblack
1974Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS202-1*browndark brown
1975Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS202-4*browndark brown
1976Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS205-25*yellowbrown
1977Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS239-1*blackblack
1978Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS300-3*blackblack
1979Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS300-4*browndark brown
1980Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS301-2*browndark brown
1981Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS304-10*dark browndark brown
1982Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS351-4*yellowyellow
1983Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS351-27*yellowbrown
1984Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS362-7*greenblack
1985Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS581-13*browndark brown
1986Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS604-23*blackblack
1987Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS606-5*brownbrown
1988Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS606-7*yellowbrown
1989Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS606-13*browndark brown
1990Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS621-5*blackblack
1991Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS629-1*yellowyellow
1992Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS642-2*yellowbrown
1993Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS642-4*yellowbrown
1994Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS642-7*yellowbrown
1995Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS644-4*yellowbrown
1996Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS651-17*greenblack
1997Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS661-3*browndark brown
1998Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS661-5*brownbrown
1999Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS662-1*dark greenblack
2000Plant Gene Resources of CanadaGlycine maxKAS663-1*yellowbrown
Part II
869Glycine maxCaloria BP001972Austriatanbrownyellowblack
869Glycine maxCaloria CP01972Austriatanbrownyellowblack
887Glycine maxRiede BP01980E. Germany tawny brownyellowblack
887Glycine maxRiede CWII1980Hungary ligt tawny Blackyellowblack
932Glycine maxCrusulea 9/3 BP01971Romaniagraybrownyellowyellow
933Glycine maxErrj 424 BP001980USSRtawnytanyellowbrown
986Glycine maxCaloria BP001972Austriatanbrownyellowblack
986Glycine maxCaloria CP01972Austriatanbrownyellowblack
989Glycine maxShinsei BP0001971Japantanbrownyellowbrown
989Glycine maxShinsei CP0001971Japantantawnyyellowbrown
994Glycine maxCaloria BP001972Austriatanbrownyellowblack
994Glycine maxCaloria CP01972Austriatanbrownyellowblack
1017Glycine maxShinsel B01966Japantawnybrownyellowbrown
1017Glycine maxShinsel C01966Japantawnytanyellowbrown
1028Glycine maxDONA FLOR 58 BPVI1993Argentinagraytanyellowbuff
1028Glycine maxDONA FLOR 58 CPVI1993Argentinagraytanyellowbuff
1048Glycine maxHoshu No.4 BW001967Chinagraybrownyellowyellow
1048Glycine maxHoshu No.4 CP01967Chinagraybrownyellowyellow
1088Glycine maxPeremoga BP01973Bulgariatantawnyyellowyellow
1092Glycine maxMerit BW01959Canadagraybrownyellowbuff
1133Glycine maxWarszawska BP01971Romaniatantawnyyellowbrown
1150Glycine maxTono No.1 BP01967Chinatanbrownyellowyellow
1172Glycine maxCrusulea 9/3 BP01971Romaniagraybrownyellowyellow
1241Glycine maxFiskeby II (14-4-3) BW0001947Swedentawnybrownyellowbrown
1244Glycine max VNIIMK 9186 BP01973Bulgariatantawnyyellowbrown
1244Glycine max VNIIMK 9186 CP01973Bulgariatanbrownyellowbrown
1258Glycine maxAidadou BW01982ChinagraybrownyellowLight buff
1267Glycine maxVirginia BPIV1918Chinatawnybrownbrownbrown
1290Glycine maxKingen BWII1930Chinagraybrownyellowbuff
1303Glycine maxMoshitoNear whiteI1929Chinatawnybrownblackblack
1303Glycine maxMoshitoNear whiteII1929Chinatawnybrownbrownbrown
1303Glycine maxMoshitoPII1929Chinatawnytanbrownbrown
1303Glycine maxMoshitoPIV1929Chinatawnybrownblackblack
1303Glycine maxMoshitodark purpleIII1929Chinatawnybrownblackblack
1316Glycine maxColnon B