مدیریت مصرف سموم شیمیایی

میزبانآفت/ بیماریسمدز مصرف در هکتار
آفتابگرداناگروتیسکارباریل50-80 کیلوگرم طعمه
آفتابگرداناگروتیسدیازینون2 لیتر
آفتابگردانکرم برگخوار (کارادینا)فوزالن2/5-3 لیتر
آفتابگردانکرم برگخوار (کارادینا)کارباریل3 کیلوگرم
آفتابگردانکرم دانه خواردیازینون1-2 لیتر
آفتابگردانکرم دانه خوارتری کلروفن1-2 لیتر
آفتابگردانتاج ریزیتری فلورالین2-2/5 لیتر
آفتابگردانتاج خروستری فلورالین2-2/5 لیتر
آفتابگردانسلمکتری فلورالین2-2/5 لیتر
آفتابگردانارزن وحشیتری فلورالین2-2/5 لیتر
آفتابگردانسوروفتری فلورالین2-2/5 لیتر
آفتابگردانتاج ریزیاتال فلورالین2-3/5 لیتر
آفتابگردانتاج خروساتال فلورالین2-3/5 لیتر
آفتابگردانسلمکاتال فلورالین2-3/5 لیتر
آفتابگردانارزن وحشیاتال فلورالین2-3/5 لیتر
آفتابگردانسوروفاتال فلورالین2-3/5 لیتر
سویاکنه تارتنپروپارژیت1/5 لیتر
سویاکنه تارتنتترادیفون4 لیتر
سویاکنه تارتنبروموپروپیلات1/2 لیتر
سویاکنه تارتنآزوسیکلوتین0/5 در هزار
سویاآگروتیس (کرم طوقه بر)دیازینون2 لیتر
سویاآگروتیس (کرم طوقه بر)کارباریل50 کیلوگرم طعمه مسموم 5 درصد
سویاپرودینا (برگخوار مصری)فنتوات2 لیتر
سویادانه خوارتری کلروفن1-1/5 لیتر
سویادانه خواردیازینون1-2 لیتر
سویاکارادیناکارباریل3 کیلوگرم
سویاشب پره گاماکارباریل3 کیلوگرم
سویاکرم غلاف خوارتیودیکارب0/75-1 کیلوگرم
سویاکرم غلاف خوارپروفنفوس2/5 لیتر
سویاکرم غلاف خوارفوزالن2-3 لیتر
سویاکرم غلاف خوارایندوکساکارب200-250 میلی لیتر
سویاتریپساکسی دیمتون متیل1 لیتر
سویاشته هااکسی دیمتون متیل1 لیتر
سویاسفید بالک هااکسی دیمتون متیل1 لیتر
سویاتریپستیومتون1-1/5 لیتر
سویاشته هاتیومتون1-1/5 لیتر
سویاسفید بالک هاتیومتون1-1/5 لیتر
سویاتریپسدیمتوآت1 لیتر
سویاشته هادیمتوآت1 لیتر
سویاسفید بالک هادیمتوآت1 لیتر
سویامینوز برگکلرپیریفوس2-2/5 لیتر
سویامینوز برگفن پروپاترین1-1/5 لیتر
سویامگس لوبیامالاتیون1 لیتر
سویامگس لوبیادیازینون1 لیتر
سویاشب پره تک نقطه ایدیازینون1/5 لیتر
سویاشب پره تک نقطه ایتیودیکارب1 کیلوگرم
سویاسلمکاتال فلورالین3/5 لیتر
سویاسلمکتری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاسلمکبنتازون3 لیتر
سویاسلمکتری فلورالین2 لیتر
سویاسلمکمتری بوزین600 گرم
سویاسلمکاتال فلورالین3 لیتر
سویاسلمکمتری بوزین600 گرم
سویاسلمکدینیترامین3 لیتر
سویاتاج ریزیاتال فلورالین3/5 لیتر
سویاتاج ریزیتری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاتاج ریزیبنتازون3 لیتر
سویاتاج ریزیتری فلورالین2 لیتر
سویاتاج ریزیمتری بوزین600 گرم
سویاتاج ریزیاتال فلورالین3 لیتر
سویاتاج ریزیمتری بوزین600 گرم
سویاتاج ریزیدینیترامین3 لیتر
سویاخرفهاتال فلورالین3/5 لیتر
سویاخرفهتری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاخرفهبنتازون3 لیتر
سویاخرفهتری فلورالین2 لیتر
سویاخرفهمتری بوزین600 گرم
سویاخرفهاتال فلورالین3 لیتر
سویاخرفهمتری بوزین600 گرم
سویاخرفهدینیترامین3 لیتر
سویاتاج خروساتال فلورالین3/5 لیتر
سویاتاج خروستری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاتاج خروسبنتازون3 لیتر
سویاتاج خروستری فلورالین2 لیتر
سویاتاج خروسمتری بوزین600 گرم
سویاتاج خروساتال فلورالین3 لیتر
سویاتاج خروسمتری بوزین600 گرم
سویاتاج خروسدینیترامین3 لیتر
سویاتاتورهاتال فلورالین3/5 لیتر
سویاتاتورهتری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاتاتورهبنتازون3 لیتر
سویاتاتورهتری فلورالین2 لیتر
سویاتاتورهمتری بوزین600 گرم
سویاتاتورهاتال فلورالین3 لیتر
سویاتاتورهمتری بوزین600 گرم
سویاتاتورهدینیترامین3 لیتر
سویاگاوپنبهاتال فلورالین3/5 لیتر
سویاگاوپنبهتری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاگاوپنبهبنتازون3 لیتر
سویاگاوپنبهتری فلورالین2 لیتر
سویاگاوپنبهمتری بوزین600 گرم
سویاگاوپنبهاتال فلورالین3 لیتر
سویاگاوپنبهمتری بوزین600 گرم
سویاگاوپنبهدینیترامین3 لیتر
سویاآفتاب پرستاتال فلورالین3/5 لیتر
سویاآفتاب پرستتری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاآفتاب پرستبنتازون3 لیتر
سویاآفتاب پرستتری فلورالین2 لیتر
سویاآفتاب پرستمتری بوزین600 گرم
سویاآفتاب پرستاتال فلورالین3 لیتر
سویاآفتاب پرستمتری بوزین600 گرم
سویاآفتاب پرستدینیترامین3 لیتر
سویاتوقاتال فلورالین3/5 لیتر
سویاتوقتری فلورالین2-2/5 لیتر
سویاتوقبنتازون3 لیتر
سویاتوقتری فلورالین2 لیتر
سویاتوقمتری بوزین600 گرم
سویاتوقاتال فلورالین3 لیتر
سویاتوقمتری بوزین600 گرم
سویاتوقدینیترامین3 لیتر
سویاسوروفهالوکسی فوپ آرمتیل0/75-1 لیتر
سویاسوروفکوئیزالوفوپ پی تفوریل2-3 لیتر
سویاسوروفکلتودیوم1-1/2 لیتر
سویاارزن وحشیهالوکسی فوپ آرمتیل0/75-1 لیتر
سویاارزن وحشیکوئیزالوفوپ پی تفوریل2-3 لیتر
سویاارزن وحشیکلتودیوم1-1/2 لیتر
کلزاسوسک برگخوار مندابفوزالن2-3 لیتر
کلزاسوسک برگخوار مندابدیازینون1/5-2 لیتر
کلزاسوسک برگخوار مندابکلرپیریفوس2-2/5 لیتر
کلزاسوسک برگخوار مندابتیودیکارب1 کیلوگرم
کلزازنبور برگخوار آتالیادیازینون1-1/5 لیتر
کلزازنبور برگخوار آتالیامالاتیون1 لیتر
کلزازنبور برگخوار آتالیافوزالن2-3 لیتر
کلزاآگروتیس (کرم طوقه بر)کارباریل50 کیلوگرم طعمه مسموم 5 درصد
کلزاآگروتیس (کرم طوقه بر)دیازینون1-1/5 لیتر
کلزاککدیازینون1/2 لیتر
کلزاککمالاتیون1 لیتر
کلزاککایمیداکلوپرید1/2-1/4 کیلوگرم برای یکصد کیلوگرم بذر
کلزاککتیامتوکسام700 میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر
کلزاشته مومیایمیداکلوپرید1 لیتر
کلزاشته مومیپیریمیکارب1 کیلوگرم
کلزاشته مومیتیومتون2 لیتر
کلزاسوسک گرده خوارفوزالن2-3 لیتر
کلزاعلف های هرز پهن برگتری فلورالین2-2/5 لیتر
کلزاعلف های هرز باریک برگتری فلورالین2-2/5 لیتر
کلزاعلف های هرز پهن برگکلوپیرالید0/6-0/8 لیتر
کلزاعلف های هرز پهن برگمتازاکلر+ کوئین مراک2/5 لیتر
کلزاعلف های هرز باریک برگمتازاکلر+ کوئین مراک2/5 لیتر
کلزاعلف های هرز باریک برگستوکسیدیم3 لیتر
کلزاعلف های هرز باریک برگهالوکسی فوپ آرمتیل استر0/75 لیتر
کلزاعلف های هرز باریک برگکوئیزالوفوپ پی تفوریل1/5 لیتر
کلزاعلف های هرز باریک برگسیکلوکسیدیم2 لیتر
کنجدشته هاایمیداکلوپرید250 میلی لیتر
کنجدشته هااکسی دیمتون متیل1 لیتر
کنجدشته هاپی متروزین1 کیلوگرم
کنجدکرم قوزهتیودیکارب0/75-1 کیلوگرم
کنجدکرم قوزهایندوکساکارب200-250 میلی لیتر
کنجدکرم قوزهاسپینوساد200-250 میلی لیتر
کنجدپروانه بذرخواردیازینون1/5-2 لیتر
کنجدپروانه بذرخوارکلرپیریفوس1/5 لیتر
کنجدتاج خروستری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدتاج خروسآلاکلر5 لیتر
کنجدتاج خروسپندی متالین4 لیتر
کنجدگوش برهتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدگوش برهآلاکلر5 لیتر
کنجدگوش برهپندی متالین4 لیتر
کنجدکنف وحشیتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدکنف وحشیآلاکلر5 لیتر
کنجدکنف وحشیپندی متالین4 لیتر
کنجدخرفهتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدخرفهآلاکلر5 لیتر
کنجدخرفهپندی متالین4 لیتر
کنجدتاج ریزیتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدتاج ریزیآلاکلر5 لیتر
کنجدتاج ریزیپندی متالین4 لیتر
کنجدآفتاب پرستتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدآفتاب پرستآلاکلر5 لیتر
کنجدآفتاب پرستپندی متالین4 لیتر
کنجدخارخسکتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدخارخسکآلاکلر5 لیتر
کنجدخارخسکپندی متالین4 لیتر
کنجدسوروفتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدسوروفآلاکلر5 لیتر
کنجدسوروفپندی متالین4 لیتر
کنجدارزن وحشیتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدارزن وحشیآلاکلر5 لیتر
کنجدارزن وحشیپندی متالین4 لیتر
کنجدپیچک صحراییتری فلورالین2-2/5 لیتر
کنجدپیچک صحراییآلاکلر5 لیتر
کنجدپیچک صحراییپندی متالین4 لیتر
گلرنگمگس گلرنگدیازینون1-1/5 لیتر
گلرنگمگس گلرنگفوزالن2-3 لیتر
گلرنگکرم قوزهدیازینون1-1/5 لیتر
گلرنگکرم قوزهفوزالن2-3 لیتر
گلرنگعلف های هرزتری فلورالین2 لیتر
گلرنگعلف های هرزاتال فلورالین3 لیتر
گلرنگعلف های هرزمتری بوزین0/75 کیلوگرم
گلرنگعلف های هرزاگزادیازون3 لیتر
گلرنگعلف های هرزپندی متالین3 لیتر

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967