بخش گیاهپزشکی

        بخش گیاهپزشکی

 

  • تهیه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط جهت ارائه به کشاورزان در سراسر کشور در حوزه های مختلف گیاه پزشکی. ‏
  • تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی  کاربردی مرتبط در حوزه دانه های روغنی
  • مشارکت در طرحهای کاربردی با دیگر سازمانها
  •  تولید مواد بیولوژیک در جهت مدیریت آفات، بیماریها و  علفهای هرز 
  • مدیریت  گیاهپزشکی طرحهای زراعی

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967