ژرم پلاسمهای کتان بانک ژن تکاتو

پس از جستجو در میان کدهای ذیل از طریق باکس مربوطه  برای اطلاع از میزان موجودی با مسئول مربوطه تماس نمائید.

تلفن 4-01133435382 داخلی 1 یا آدرس الکترونیک genebank@takato.ir

و سپس  وارد فروشگاه شوید

CodeSpeciesEnglish namePersian name
ARCF 100Linum usitatissimumOregonاوریگون
ARCF 101Linum usitatissimumArgentineآرژنتین
ARCF 102Linum usitatissimumArrowارو
ARCF 103Linum usitatissimumCI 1155سی آی 1155
ARCF 104Linum usitatissimumCypressaسیپریسا
ARCF 105Linum usitatissimumEch 136 Galegoایچ 136 گالگو
ARCF 106Linum usitatissimumGoldenگولدن
ARCF 107Linum usitatissimumVictoryویکتوری
ARCF 108Linum usitatissimumJugoslav Winterجوگوسلاو وینتر
ARCF 109Linum usitatissimumLino 30/33/0/1لینو 30/33/0/1
ARCF 110Linum usitatissimumLino 1200لینو 1200
ARCF 111Linum usitatissimumRabatرابات
ARCF 112Linum usitatissimumRabat 0-1رابات 0-1
ARCF 113Linum usitatissimumRepetibleرپیتیبل
ARCF 114Linum usitatissimumRhodesia 117رپیتیبل 117
ARCF 115Linum usitatissimumRhodesia رودسیا
ARCF 116Linum usitatissimumRioریو
ARCF 117Linum usitatissimumSaginawساجیناو
ARCF 118Linum usitatissimumVikingویکینگ
ARCF 119Linum usitatissimumWalshوالش
ARCF 120Linum usitatissimumWillistonویلیستون
ARCF 121Linum usitatissimumWinterlein als Wechselflachsوینترلین آلس ویچسیلفلاچ
ARCF 122Linum usitatissimumM25-341ام 25-341
ARCF 123Linum usitatissimumM25-343ام 25-343
ARCF 124Linum usitatissimumM25-355ام 25-355
ARCF 125Linum usitatissimumM25-362ام 25- 362
ARCF 126Linum usitatissimumOilflaxاویل فلاکس
ARCF 127Linum usitatissimumPrimost No.7پریموست شماره 7
ARCF 128Linum usitatissimumPunjabپونجاب
ARCF 129Linum usitatissimumNP-Hybrid 55ان پی- هیبرید 55
ARCF 130Linum usitatissimumTabareتابار
ARCF 131Linum usitatissimumMinervaمینیروا
ARCF 132Linum usitatissimumLin du Dakotaلین دو داکوتا 52
ARCF 133Linum usitatissimumNP (RR) 439ان پی (آر آر) 439
ARCF 134Linum usitatissimumLong 5لونگ 5
ARCF 135Linum usitatissimumLong 71لونگ 71
ARCF 136Linum usitatissimumDianaدیانا
ARCF 137Linum usitatissimumDalgonetzدالگونتز
ARCF 138Linum usitatissimumLinotaلینوتا
ARCF 139Linum usitatissimumMathis Edelماتیس ایدل
ARCF 140Linum usitatissimumMedra Stamm 838مدرا استام 838
ARCF 141Linum usitatissimumPinnacleپیناکل
ARCF 142Linum usitatissimumDamont Washingtonداموت واشینگتن
ARCF 143Linum usitatissimumRomaروما
ARCF 144Linum usitatissimumN.D.R. CI 847ان. دی. آر. سی آی 847
ARCF 145Linum usitatissimumSaginaw/Ottawa 770Bساجیناو/اوتاوا 770بی
ARCF 146Linum usitatissimumSib.206سیب. 206
ARCF 147Linum usitatissimumWhite Blossom F.وایت بلوسون اف
ARCF 148Linum usitatissimumConcordiaکونکوردیا
ARCF 149Linum usitatissimumTexalaتگسالا
ARCF 150Linum usitatissimumEngelum 51-7انجیلوم 51-7
ARCF 151Linum usitatissimumBudaبودا
ARCF 152Linum usitatissimumBushبوش
ARCF 153Linum usitatissimumDamont دامونت
ARCF 154Linum usitatissimumDillmanدیلمن
ARCF 155Linum usitatissimumLandsberger Stamm 2296لنداسبرگر استام 2296
ARCF 156Linum usitatissimumPeelessپیرلیس
ARCF 157Linum usitatissimumRosarioروساریو
ARCF 158Linum usitatissimumSaginaw no.2ساگیناو شماره. 2
ARCF 159Linum usitatissimumSlopeاسلوپ
ARCF 160Linum usitatissimumStormont Motleyاستورمونت موتلی
ARCF 161Linum usitatissimumTaikin-amaتایکین- اما
ARCF 162Linum usitatissimumUnryuانریو
ARCF 163Linum usitatissimumSelectie 1803 Washingtonسلکتی 1803 واشینگتن
ARCF 164Linum usitatissimumSussexسوسیکس
ARCF 165Linum usitatissimumDutch Blueداچ بلو
ARCF 166Linum usitatissimumE.H. 2200ای . اچ. 2200
ARCF 167Linum usitatissimumBombayبومبای
ARCF 168Linum usitatissimumMinn. Sel. 656مین. سل. 656
ARCF 169Linum usitatissimumVaizgantasوایزگانتا
ARCF 170Linum usitatissimumVeralinویرالین
ARCF 171Linum usitatissimumArnyآرنی
ARCF 172Linum usitatissimumWalshوالش
ARCF 173Linum usitatissimumWinona CI 179ونینونا سی آی 179
ARCF 174Linum usitatissimumWadaواندا
ARCF 175Linum usitatissimumFrontierفرونتیر
ARCF 176Linum usitatissimumBisonبیسون
ARCF 177Linum usitatissimumRedwingریدوینگ
ARCF 178Linum usitatissimumCGN21183 0310سی جی ان 211830310
ARCF 179Linum usitatissimumBuبیو
ARCF 180Linum usitatissimumCapa Bکاپا
ARCF 181Linum usitatissimum661 Cg661 سی جی
ARCF 182Linum usitatissimum116 CI116 سی ای
ARCF 183Linum usitatissimum403 Es403
ARCF 184Linum usitatissimumCGN21292 0310سی جی ان 212920310
ARCF 185Linum usitatissimumCGN21293 0310سی جی ان 212930310
ARCF 186Linum usitatissimumCGN21435 0310سی جی ان 214350310
ARCF 187Linum usitatissimum286 Ja286
ARCF 188Linum usitatissimum472 Pg
ARCF 189Linum usitatissimum221 12C42221 12C42
ARCF 190Linum usitatissimum486 3693-A486 3693-A
ARCF 191Linum usitatissimum595 3869-A595 3869-A
ARCF 192Linum usitatissimum378 D378 D
ARCF 193Linum usitatissimum108 Ha108 Ha
ARCF 194Linum usitatissimum226 Ha226 Ha
ARCF 195Linum usitatissimum247 Ha247 Ha
ARCF 196Linum usitatissimum280 Ha280 Ha
ARCF 197Linum usitatissimum375 Ha375 Ha
ARCF 198Linum usitatissimum422 Ha422 Ha
ARCF 199Linum usitatissimum355 Hi355 Hi
ARCF 200Linum usitatissimum526 Hi526 Hi
ARCF 201Linum usitatissimum527 Hi527 Hi
ARCF 202Linum usitatissimum529 Hi529 Hi
ARCF 203Linum usitatissimum393 Md.393 Md.
ARCF 204Linum usitatissimum336 Ne336 Ne
ARCF 205Linum usitatissimum297 Pa297 Pa
ARCF 206Linum usitatissimum450 Pg450 Pg
ARCF 207Linum usitatissimum532 Hi532 Hi
ARCF 208Linum usitatissimum537 Hi537 Hi
ARCF 209Linum usitatissimum539 Hi539 Hi
ARCF 210Linum usitatissimum557 Hi557 Hi
ARCF 211Linum usitatissimum560 Hi560 Hi
ARCF 212Linum usitatissimum568 Hi568 Hi
ARCF 213Linum usitatissimum459 Re459 Re
ARCF 214Linum usitatissimum460 Re460 Re
ARCF 215Linum usitatissimum630 Re630 Re
ARCF 216Linum usitatissimum357 Rh357 Rh
ARCF217Linum usitatissimum131 Rm131 Rm
ARCF 218Linum usitatissimum142 Rm142 Rm
ARCF 219Linum usitatissimum370 Rm370 Rm
ARCF 220Linum usitatissimum382 Rm382 Rm
ARCF 221Linum usitatissimum103 Ru103 Ru
ARCF 222Linum usitatissimum511 Sp511 Sp
ARCF 223Linum usitatissimum515 Sp515 Sp
ARCF 224Linum usitatissimum524 Sp524 Sp
ARCF 225Linum usitatissimum637 Sp637 Sp
ARCF 226Linum usitatissimum639 Sp639 Sp
ARCF 227Linum usitatissimum290 To290 To
ARCF 228Linum usitatissimum243 Tu243 Tu
ARCF 229Linum usitatissimum379 Tu379 Tu
ARCF 230Linum usitatissimum509 Tu509 Tu
ARCF 231Linum usitatissimumB.1736B.1736
ARCF 232Linum usitatissimum279 Ha279 Ha
ARCF 233Linum usitatissimum571 Hi571 Hi
ARCF 234Linum usitatissimum643 Ru643 Ru
ARCF 235Linum usitatissimum633 Sp633 Sp
ARCF 236Linum usitatissimum446 Ha446 Ha
ARCF 237Linum usitatissimum565 Hi565 Hi
ARCF 238Linum usitatissimum575 Hi575 Hi
ARCF 239Linum usitatissimum49 Ky49 Ky
ARCF 240Linum usitatissimum474 Pg474 Pg
ARCF 241Linum usitatissimum479 Pg479 Pg
ARCF 242Linum usitatissimum458 Rh458 Rh
ARCF 243Linum usitatissimum134 Rm134 Rm
ARCF 244Linum usitatissimum141 Rm141 Rm
ARCF 245Linum usitatissimum371 Rm371 Rm
ARCF 246Linum usitatissimum469 Rm469 Rm
ARCF 247Linum usitatissimum72 Ru72 Ru
ARCF 248Linum usitatissimum76 Ru76 Ru
ARCF 249Linum usitatissimum340 Sv340 Sv
ARCF 250Linum usitatissimum264 Bu264 Bu
ARCF 251Linum usitatissimum225 Cg225 Cg
ARCF 252Linum usitatissimumAmazonAmazon
ARCF 253Linum usitatissimum342 Ru342 Ru
ARCF 254Linum usitatissimum183183
ARCF 255Linum usitatissimum3901M3901M
ARCF 256Linum usitatissimumCGN21195 0320CGN21195 0320
ARCF 257Linum usitatissimumCGN24272 0320CGN24272 0320
ARCF 258Linum usitatissimumIstaایستا
ARCF 259Linum usitatissimumBucharaبوچارا
ARCF 260Linum usitatissimumKlein NR. 18کلین ان آر18
ARCF 261Linum usitatissimumL.C.S.D.
ARCF 262Linum usitatissimumCascade D.H.
ARCF 263Linum usitatissimumØTOFTE 4/47
ARCF 264Linum usitatissimumDÆHNFELDT ELITE 6
ARCF 265Linum usitatissimumArgentinsk
ARCF 266Linum usitatissimumCrep pires 1004/38
ARCF 267Linum usitatissimumCsohai
ARCF 268Linum usitatissimumLigoلیگو
ARCF 269Linum usitatissimumMarockoمارکو
ARCF 270Linum usitatissimumNorfolk queen
ARCF 271Linum usitatissimumPionerپیونر
ARCF 272Linum usitatissimumPØBLO HADRA, LA PLATA
ARCF 273Linum usitatissimumVaanilaوانیلا
ARCF 274Linum usitatissimumBucarestiبوکارستی
ARCF 275Linum usitatissimumØTOFTE 199/47ØTOFTE 199/47
ARCF 276Linum usitatissimumMaghnaal K.125
ARCF 277Linum usitatissimumBlenda04 Cبلندا
ARCF 278Linum usitatissimumDansk HØR, Trifolium
ARCF 279Linum usitatissimumDÄNISHدانیش
ARCF 280Linum usitatissimumDaros ׀׀داروس
ARCF 281Linum usitatissimumFeinflaxفین فلکس
ARCF 282Linum usitatissimumHjulsbro
ARCF 283Linum usitatissimumHohenheimهوهنهیم
ARCF 284Linum usitatissimumHØR NR. 015
ARCF 285Linum usitatissimumHØR NR. 51
ARCF 286Linum usitatissimumHØR FR.99
ARCF 287Linum usitatissimumLetlandلتلند
ARCF 288Linum usitatissimumLeuwardenلئوواردن
ARCF 289Linum usitatissimumPskowپسکوو
ARCF 290Linum usitatissimumTextile schick
ARCF 291Linum usitatissimumNorfolk earl
ARCF 292Linum usitatissimumØTOFTE 24/47
ARCF 293Linum usitatissimumØTOFTE 295/47
ARCF 294Linum usitatissimumIndien
ARCF 295Linum usitatissimumHerkulesهرکالس
ARCF 296Linum usitatissimumDansk soya
ARCF 297Linum usitatissimumHunsballe
ARCF 298Linum usitatissimumIndusایندوس
ARCF 299Linum usitatissimumPastelپاستل
ARCF 300Linum usitatissimumBertellin fr ddr 5024 78-39767
ARCF 301Linum usitatissimumDÆHNFELDT Elite 369
ARCF 302Linum usitatissimumJØGEVA
ARCF 303Linum usitatissimumPilagard, KVL 5126
ARCF 304Linum usitatissimumRastattel, Weiss, KVL 5138
ARCF 305Linum usitatissimumResegnes, KVL 5143
ARCF 306Linum usitatissimumRota ׀׀, KVL 5146
ARCF 307Linum usitatissimumSipperup, LA Plata, KVL 5150
ARCF 308Linum usitatissimumTadgykestan, KVL 5170
ARCF 309Linum usitatissimumVptsk, KVL 5186
ARCF 310Linum usitatissimumArmenienآرمنین
ARCF 311Linum usitatissimumCrep Pires 1004/38
ARCF 312Linum usitatissimumCyprusسیپروس
ARCF 313Linum usitatissimumExiello
ARCF 314Linum usitatissimumLyngby7
ARCF 315Linum usitatissimumLyngby 21
ARCF 316Linum usitatissimumOttawaاوتاوا
ARCF 317Linum usitatissimumSzeka′cs
ARCF 318Linum usitatissimumBeatallبی تال
ARCF 319Linum usitatissimumBisonبیسون
ARCF 320Linum usitatissimumFormosaفورموسا
ARCF 321Linum usitatissimumConcurrent × Texala
ARCF 322Linum usitatissimumConcurrent
ARCF 323Linum usitatissimumHudiksvall
ARCF 324Linum usitatissimumLusatia
ARCF 325Linum usitatissimumMemel
ARCF 326Linum usitatissimumMonarchمونارچ
ARCF 327Linum usitatissimumPriekula NR. 665
ARCF 328Linum usitatissimumRabenslyst, la plata
ARCF 329Linum usitatissimumShakhunskaya
ARCF 330Linum usitatissimumAtlasاطلس
ARCF 331Linum usitatissimumTirolerتایرولر
ARCF 332Linum usitatissimumZwerskoy
ARCF 333Linum usitatissimumØTOFTE L. 16
ARCF 334Linum usitatissimumØTOFTE L. 47
ARCF 335Linum usitatissimumDaros ׀داروس׀
ARCF 336Linum usitatissimumWieraویرا
ARCF 337Linum usitatissimumØTOFTE 228/47
ARCF 338Linum usitatissimumØTOFTE 235/47
ARCF 339Linum usitatissimumØTOFTE 356
ARCF 340Linum usitatissimumEgypten
ARCF 341Linum usitatissimumKrasnodar
ARCF 342Linum usitatissimumOregon
ARCF 343Linum usitatissimumPerua ׀
ARCF 344Linum usitatissimumRedwing, USA
ARCF 345Linum usitatissimumMarttaمارتا
ARCF 346Linum usitatissimumBlendaبلندا
ARCF 347Linum usitatissimumAlbaآلبا
ARCF 348Linum usitatissimumAinoآینو
ARCF 349Linum usitatissimumBarbarigoبارباریگو
ARCF 350Linum usitatissimumAv-La Estanzuela
ARCF 351Linum usitatissimumArrow-C.l. 1070
ARCF 352Linum usitatissimumBaladi-C.l.-377-1
ARCF 353Linum usitatissimumAfganistanافغانستان
ARCF 354Linum usitatissimumAmerican assecion-195
ARCF 355Linum usitatissimumAchayآچای
ARCF 356Linum usitatissimumBela Elek-F-118
ARCF 357Linum usitatissimumBachvalskij 1056
ARCF 358Linum usitatissimumBelanبیلان
ARCF 359Linum usitatissimumAoyagi
ARCF 360Linum usitatissimumAzur
ARCF 361Linum usitatissimumBelinkaبلینکا
ARCF 362Linum usitatissimumAntaresآنتاریز
ARCF 363Linum usitatissimumAgronآگرون
ARCF 364Linum usitatissimumAsmaraآسمارا
ARCF 365Linum usitatissimumAlbuferia
ARCF 366Linum usitatissimumAbyssinian
ARCF 367Linum usitatissimumAreco
ARCF 368Linum usitatissimumAmazonآمازون
ARCF 369Linum usitatissimumArgosآرگوس
ARCF 370Linum usitatissimumAlexآلکس
ARCF 371Linum usitatissimumAtalanteآتالانته
ARCF 372Linum usitatissimumBarbaraباربارا
ARCF 373Linum usitatissimumAdinآدین
ARCF 374Linum usitatissimumArrasآراس
ARCF 375Linum usitatissimumLa Coruna
ARCF 376Linum usitatissimumBraganca
ARCF 377Linum usitatissimumBraganca
ARCF 378Linum usitatissimumVila Real
ARCF 379Linum usitatissimum__
ARCF 380Linum usitatissimumZamoraزامورا
ARCF 381Linum usitatissimumBurgos
ARCF 382Linum usitatissimumMadridمادرید
ARCF 383Linum usitatissimum___

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967