بخش آموزش، آمار و اطلاعات

 بخش آموزش ، آمار و اطلاعات

 

 • ارتباط با دانشگاه‏ ها، مراکز تحقیقاتی دولتی و سایر بخش‏های خصوصی داخلی و خارجی جهت مشارکت علمی و عملی ‏جهت آشنایی با نیازهای تحقیقاتی معتبر و ایجاد شرایط برای استفاده از دانشجویان در رشته‏ های مرتبط از طریق به کارگیری ‏در برنامه‏ های اجرایی.‏یه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط جهت ارائه به کشاورزان در سراسر کشور در حوزه های مختلف گیاه پزشکی‏
 • ارائه فهرست دوره‏ های فن آموزی و برگزاری آنها چهار نوبت در سال در حوزه‏ های مرتبط
 • ارتقاء سطح علمی بخشهای مختلف درون و برون نمایندگی شرکت
 •  مستندسازی مدارک و اطلاعات در جهت توسعه کمی و کیفی بخش
 • جمع بندی گزارشات مکتوب و مصور هفتگی طرح‏ها، گزارشات نهایی طرح‏ها، گزارشات ماموریت و بازدیدها، شرکت ‏در دوره ‏ها و برنامه ‏های اجرایی و عملیاتی شرکت و ارائه گزارش
 • مدیریت مستمر در تهیه خبرنامه و مطالب سایت تکاتو
 • بازدید از تمامی طرح‏ های اجرایی در جهت تهیه گزارشات و ارائه برنامه های ترویجی و آموزشی
 •  ارتباط، همکاری و تعامل نزدیک با سایر بخش ‏های داخلی مرکز جهت‏ فعالیت ‏های تیمی و تبادل اطلاعات
 •  تهیه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط
 • تهیه و جمع بندی گزارشات سالانه فعالیت های تحقیقاتی در قالب کارنامه فعالیت های اجرایی و پژوهشی و دستاوردها ‏
 •  مدیریت و هدایت برنامه های اجرای و آموزشی و همچنین سمینارها و کنگره های مصوب

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967