•  

    01133435382-4

  •  

    info@takato.ir

شماره 97

                        دانلود

سخن نخست..............................................................................................................................1

مقالات و رویدادهای علمی............................................................................................................ 2

 به چه صورت آب و هوا و اقلیم بر منطقه کشت و تمرکز آن تاثیر می‌گذارند؟ (قسمت اول)

مروری بر نقشه برداری QTL و کاربرد آن در کلزا (قسمت سوم)

میزان بذر مطلوب بر اساس اندازه دانه در کلزا

 

ستون کشاورز ......................................................................................................................... 8

پرورش کتان ـ تولید و مدیریت (قسمت چهاردهم)

گل جالیز (Orobanche spp.) (قسمت سوم)

گیاهپزشکی.............................................................................................................................14

چالش‌های فراروی شناسایی ژن‌های مقاومت به عوامل بیماری‌زا در کلزا (بخش اول)

مدیریت آفات کلزا

معرفی منابع علمی....................................................................................................................17

 مجموعه آفات و بیماری‏های آفتابگردان

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967