•  

    01133435382-4

  •  

    info@takato.ir

شماره 101

     دانلود

سخن نخست..............................................................................................................................1

مقالات و رویدادهای علمی........................................................................................................ 2

 کاشت، داشت و  برداشت کلزا

مروری بر دستکاری ژنتیکی سویا (قسمت آخر)

بهبود و اصلاح بادام‏زمینی با استفاده از منابع ژنتیکی و گونه‏های خویشاوند

گیاهپزشکی...............................................................................................................................8

مدیریت آفات کتان

چالش های فراروی  شناسایی ژنهای  مقاومت به عوامل بیماری زا  در کلزا ( بخش چهارم)

مدیریت بیماری‏های گیاهی با استفاده از روش‏های زراعی

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967