خبرنامه 107

دانلود

نقش تحقیقات خصوصی در حوزه کشاورزی      ...........................................................................  1

مقالات و رویدادهای علمی...................................................................... 2

عناصر ژنتیکی و مولکولی مورد نیاز جهت تولید محصول تراریخته (بخش اول)..................................2

کاشت، داشت و برداشت پنبه.............................................................................................5

نتایج مقالات جدید کاربردی مربوط به گیاه دانه روغنی کلزا ........................................................6   

بهبود و اصلاح محصولات روغنی زراعی با استفاده از منابع ژنتیکی و گونه‏ های خویشاوند (کلزا)..........8

 گیاهپزشکی......................................................................................10

مدیریت بیماری‏های گیاهی با استفاده از روش‏های زراعی.............................................................10     

مدیریت بیماری‎‏های کنجد...................................................................................................12  

آخرین خبرنامه ها

شماره های پیشین خبرنامه

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967