خبرنامه 108

دانلود

 مدیریت پایدار در کشاورزی......................................................................................... 1    

مقالات و رویدادهای علمی ............................2                                                                                     

نتایج مقالات جدید کاربردی مربوط به گیاه دانه روغنی گلرنگ..............................................2

کاشت، داشت و برداشت کلزا  .................................................................................... 5  

اصلاح موتاسیونی در کلزا............................................................................................6

بیوتکنولوژی................................................8

عناصر ژنتیکی و مولکولی موردنیاز جهت تولید محصول تراریخته (بخش دوم).................. 8  

گیاهپزشکی...............................................11         

عوامل بیولوژیک در کنترل بیماری‏های گیاهی ...........................................................  11

 کنترل علف‏های هرز کنجد................................................................................... 12                 

آخرین خبرنامه ها

شماره های پیشین خبرنامه

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967