•  

    01133435382-4

  •  

    info@takato.ir

سرفصل دوره های آموزش کار در مزرعه و پرورش گیاهان

دوره های عمومی و تخصصی آزمایشگاهی تکاتو

تمامی دوره ها تخصصی و عملی  بوده و توسط کارشناسان  با تجربه آموزش  داده می شود.

عنوان دوره/طول دوره       

                                                                                     

1.آشنایی با  گیاه بادام زمینی ( آشنایی با بذر، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری و نحوه استفاده از آن) ( 4 ساعت)                                                            

2.آشنایی با  گیاه سویا ( آشنایی با بذر، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری و نحوه استفاده از آن) ( 4 ساعت)     

3.آشنایی با  گیاه کلزا ( آشنایی با بذر، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری و نحوه استفاده از آن) ( 4 ساعت)     

4.آشنایی با  گیاه کنجد( آشنایی با بذر، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری و نحوه استفاده از آن) ( 4 ساعت)     

5.آشنایی با  گیاه گلرنگ ( آشنایی با بذر، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری و نحوه استفاده از آن) ( 4 ساعت)     

6.آشنایی با  گیاه کتان ( آشنایی با بذر، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری و نحوه استفاده از آن) ( 4 ساعت)     

7.آشنایی با  گیاه آفتابگردان ( آشنایی با بذر، کاشت، داشت و برداشت، نگهداری و نحوه استفاده از آن) ( 4 ساعت)     

 

8. آشنایی با گیاه بنفشه آفریقایی ( نحوه تکثیر، کاشت و مراقبت) (4 ساعت)

 

 

جهت اطلاع جزئی تر از شرایط و رزو  دوره ها برای مدارستان با شماره تلفن های ذیل تماس بگیرید
01133435383-4 داخلی 5 سرکار خانم عنایتی یا

01133434967 آقای دارایی

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967