سفارش محصول در بانک میکروارگانیسمها

 

مراحل سفارش جدایه

1. ابتدا  منوی  محصولات/بانک ژن را انتخاب نمائید.
2. پس از ورود بخش میکروارگانیسمها را انتخاب  و نهایتا کد(های) مد نظر را یادداشت نمائید.
3. سپس با مسئوله مربوطه در بانک میکروارگانیسمها  ( 01133435382 داخلی 1 و یا از طریق شماره واتساپ 0911111111  یا ادرس الکترونیک genebank@takato.ir  کد های مد نظر خود را اعلام فرمائید و قبل از سفارش نهایی از موجودی جدایه مد نظر مطمئن شوید.
4. سپس  وارد فروشگاه می شوید و محصول مورد نظر خود را انتخاب  می فرمائید و تعداد جدایه های مد نظر را بر اساس جنس انتخاب نمایید.

 
 
 

جدایه های Trichoderma

Code Abbreviation nameGenus Sampling province Sampling place Sampling dateSampling source Saving method 1Saving method 2Saving method 3
ARCF001Hev C T1TrichodermaMazandaranهولا C1389/07/05SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF002Bik2 B T2TrichodermaMazandaranبیکار آیش2 B1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF003Far A T3TrichodermaMazandaranفرح آباد A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF004Bik2 A T3TrichodermaMazandaranبیکار آیش2 A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF005K.Y A T1TrichodermaGolestanکوچک یورت شیخان A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF006Far B T3TrichodermaMazandaranفرح آباد B1389/07/05SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF007Hev A T1TrichodermaMazandaranهولا A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF008K.Y A T3TrichodermaGolestanکوچک یورت شیخان A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF009Bik2 B T1TrichodermaMazandaranبیکار آیش2 B1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF010Far A T2TrichodermaMazandaranفرح آباد A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF011Hev B T2TrichodermaMazandaranهولا B1389/07/05SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF012Hev C T2TrichodermaMazandaranهولا C1389/07/05SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF013Hev B T3TrichodermaMazandaranهولا B1389/07/05SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF014Bik2 B T3TrichodermaMazandaranبیکار آیش2 B1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF015Far B T1TrichodermaMazandaranفرح آباد B1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF016Bik2 A T2TrichodermaMazandaranبیکار آیش2 A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF017Far B T2TrichodermaMazandaranفرح آباد B1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF018Bik2 A T1TrichodermaMazandaranبیکار آیش2 A1389/07/05SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF019Hev B T1TrichodermaMazandaranهولا B1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF020Hev A T3TrichodermaMazandaranهولا A1389/07/05SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF021Hev A T2TrichodermaMazandaranهولا A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF022Far A T1TrichodermaMazandaranفرح آباد A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF023K.Y A T2TrichodermaGolestanکوچک یورت شیخان A1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF024Hev C T3TrichodermaMazandaranهولا C1389/07/05SoilSlant PDA
ARCF025Lam2 B T3TrichodermaMazandaranلالیم 2 B1389/06/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF026Lam2 A T2TrichodermaMazandaranلالیم 2 A1389/06/04SoilSlant PDA
ARCF027Lam2 A T1TrichodermaMazandaranلالیم 2 A1389/06/04SoilSlant PDA
ARCF028Lam2 C T4TrichodermaMazandaranلالیم 2 C1389/06/04SoilSlant PDA
ARCF029Lam2 B T4TrichodermaMazandaranلالیم 2 B1389/06/04SoilSlant PDA
ARCF030Chap A T1TrichodermaMazandaranچپکرود A1389/07/08SoilSlant PDA
ARCF031Chap A T2TrichodermaMazandaranچپکرود A1389/07/08SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF032Chap B T2TrichodermaMazandaranچپکرود B1389/07/08SoilSlant PDA
ARCF033Chap B T1TrichodermaMazandaranچپکرود B1389/07/08SoilSlant PDA
ARCF034Chap B T3TrichodermaMazandaranچپکرود B1389/07/08SoilSlant PDA
ARCF035Chap A T3TrichodermaMazandaranچپکرود A1389/07/08SoilSlant PDA
ARCF036Maz B T3TrichodermaMazandaranماذاروستاق B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF037Maz B T2TrichodermaMazandaranماذاروستاق B1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF038Pish T1TrichodermaGolestanپیشکمر1389/06/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF039Pish T2TrichodermaGolestanپیشکمر1389/06/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF040Gol3 T1TrichodermaGolestanگلیداغ 31389/06/24SoilSlant PDA
ARCF041Gol2 T2TrichodermaGolestanگلیداغ 21389/06/24SoilSlant PDA
ARCF042La T2TrichodermaMazandaranلالا1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF043La T3TrichodermaMazandaranلالا1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF044Gol scl T1TrichodermaGolestanگلیداغ1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF045Sang T1TrichodermaMazandaranسنگ تپه1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF046Nor T1TrichodermaMazandaranنوریان1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF047GNasr6 T2TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 61389/09/14SoilSlant PDA
ARCF048Gg7 T2TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 71389/09/14SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF049GNasr6 T5TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 61389/09/14SoilSlant PDA
ARCF050GNasr6 T4TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 61389/09/14SoilSlant PDA
ARCF051GNasr4 T2TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 41389/09/14SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF052GNasr6 T6TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 61389/09/14SoilSlant PDA
ARCF053GNasr6 T1TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 61389/09/14SoilSlant PDA
ARCF054Gg7 T1TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 71389/09/14SoilSlant PDA
ARCF055GNasr6 T3TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 61389/09/14SoilSlant PDA
ARCF056GNasr4 T1TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 41389/09/14SoilSlant PDA
ARCF057Gg7 T4TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 71389/09/16SoilSlant PDA
ARCF058Gg7 T3TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 71389/09/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF059GNasr4 T3TrichodermaGolestanگرگان،نصرآباد 41389/09/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF060Gg7 T5TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 71389/09/16SoilSlant PDA
ARCF061Gg10 T1TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 101389/09/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF062Gg10 T2TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 101389/09/16SoilSlant PDA
ARCF063Gg10 T3TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 101389/09/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF064Gg10 T4TrichodermaGolestanگرگان،جاده قدیم 101389/09/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF065Shor A T5TrichodermaMazandaranشورکا A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF066Shor A T4TrichodermaMazandaranشورکا A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF067Shor A T2TrichodermaMazandaranشورکا A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF068Ali A T2TrichodermaGolestanعلی آباد A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF069Shor A T3TrichodermaMazandaranشورکا A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF070Shor B T6TrichodermaMazandaranشورکا B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF071Shor A T6TrichodermaMazandaranشورکا A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF072Shor B T3TrichodermaMazandaranشورکا B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF073Shor B T2TrichodermaMazandaranشورکا B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF074Ali B T3TrichodermaGolestanعلی آباد B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF075Shor B T5TrichodermaMazandaranشورکا B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF076Shor B T1TrichodermaMazandaranشورکا B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF077Shor B T4TrichodermaMazandaranشورکا B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF078Ali B T2TrichodermaGolestanعلی آباد B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF079R.Ali A T1TrichodermaGolestanروبروی علی آباد A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF080Ali B T1TrichodermaGolestanعلی آباد B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF081Ali A T3TrichodermaGolestanعلی آباد A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF082Shor A T1TrichodermaMazandaranشورکا A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF083Norn T2TrichodermaMazandaranنوریان1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF084Gol2 T3TrichodermaGolestanگلیداغ 21389/06/24SoilSlant PDA
ARCF085La T1TrichodermaMazandaranلالا1389/06/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF086Sang T1TrichodermaMazandaranسنگ تپه1389/06/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF087Gol3 T3TrichodermaGolestanگلیداغ 31389/06/24SoilSlant PDA
ARCF088Norn T1TrichodermaMazandaranنوریان1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF089Gol2 T1TrichodermaGolestanگلیداغ 21389/06/24SoilSlant PDA
ARCF090Pish T3TrichodermaGolestanپیشکمر1389/06/24SoilSlant PDA
ARCF091Gol3 T2TrichodermaGolestanگلیداغ 31389/06/24SoilSlant PDA
ARCF092Pish B T3TrichodermaGolestanپیشکمر B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF093Pish C T2TrichodermaGolestanپیشکمر C1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF094Bay C T2TrichodermaGolestanبایلر C1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF095Bay B T2TrichodermaGolestanبایلر B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF096Pish C T3TrichodermaGolestanپیشکمر C1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF097Pish B T2TrichodermaGolestanپیشکمر B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF098Bay C T1TrichodermaGolestanبایلر C1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF099Maz A T2TrichodermaMazandaranماذاروستاق A1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF100Pish A T1TrichodermaGolestanپیشکمر A1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF101Bay A T1TrichodermaGolestanبایلر A1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF102Bay A T3TrichodermaGolestanبایلر A1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF103Maz A T3TrichodermaMazandaranماذاروستاق A1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF104Bay B T3TrichodermaGolestanبایلر B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF105Pish A T2TrichodermaGolestanپیشکمر A1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF106Maz B T1TrichodermaMazandaranماذاروستاق B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF107Pish B T1TrichodermaGolestanپیشکمر B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF108Bay B T1TrichodermaGolestanبایلر B1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF109Pish C T1TrichodermaGolestanپیشکمر C1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF110Bay A T2TrichodermaGolestanبایلر A1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF111Maz A T1TrichodermaMazandaranماذاروستاق A1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF112Bay C T3TrichodermaGolestanبایلر C1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF113Pish A T3TrichodermaGolestanپیشکمر A1389/07/03SoilSlant PDA
ARCF114LS1 A T1TrichodermaMazandaranلکه سیاه یک A1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF115LS1 A T2TrichodermaMazandaranلکه سیاه یک A1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF116LS1 A T3TrichodermaMazandaranلکه سیاه یک A1389/07/03SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF117Galo1 T1TrichodermaMazandaranگلوگاه 11389/10/01SoilSlant PDA
ARCF118Galo1 T2TrichodermaMazandaranگلوگاه 11389/10/01SoilSlant PDA
ARCF119Galo1 T3TrichodermaMazandaranگلوگاه 11389/10/01SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF120Galo1 T4TrichodermaMazandaranگلوگاه 11389/10/01SoilSlant PDA
ARCF121Galo1 T5TrichodermaMazandaranگلوگاه 11389/10/01SoilSlant PDA
ARCF122Galo1 T6TrichodermaMazandaranگلوگاه 11389/10/01SoilSlant PDA
ARCF123Galo1 T7TrichodermaMazandaranگلوگاه 11389/10/01SoilSlant PDA
ARCF124Bik4 T1TrichodermaMazandaranبیکارآیش 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF125Bik4 T2TrichodermaMazandaranبیکارآیش 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF126Bik4 T3TrichodermaMazandaranبیکارآیش 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF127Bik4 T4TrichodermaMazandaranبیکارآیش 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF128Bik4 T5TrichodermaMazandaranبیکارآیش 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF129Bik4 T6TrichodermaMazandaranبیکارآیش 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF130Gg6 T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 61389/10/01SoilSlant PDA
ARCF131Gg6 T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 61389/10/01SoilSlant PDA
ARCF132Gg6 T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 61389/10/01SoilSlant PDA
ARCF133Gg6 T4TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 61389/10/01SoilSlant PDA
ARCF134Gg6 T5TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 61389/10/01SoilSlant PDA
ARCF135Gg5 T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 51389/10/01SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF136Gg5 T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 51389/10/01SoilSlant PDA
ARCF137Gg5 T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 51389/10/01SoilSlant PDA
ARCF138Gg5 T4TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 51389/10/01SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF139Gg5 T5TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 51389/10/01SoilSlant PDA
ARCF140Gg5 T6TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 51389/10/01SoilSlant PDA
ARCF141Gg5 T7TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 51389/10/01SoilSlant PDA
ARCF142Gg4 T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 41389/10/01SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF143Gg4 T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF144Gg4 T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 41389/10/01SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF145Gg4 T4TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 41389/10/01SoilSlant PDA
ARCF146Gg11 T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 111389/10/01SoilSlant PDA
ARCF147Gg11 T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 111389/10/01SoilSlant PDA
ARCF148Gg11 T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 111389/10/01SoilSlant PDA
ARCF149Gg11 T4TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 111389/10/01SoilSlant PDA
ARCF150Gg3 A T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 3 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF151Gg3 A T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 3 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF152Gg3 A T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 3 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF153Gg3 B T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 3 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF154Gg3 B T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 3 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF155Gg3 B T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 3 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF156Bah cit T1TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF157Bah cit T2TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF158Bah cit T3TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF159Bah cit T4TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF160Bah cit T5TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF161Bah cit T6TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF162Bah cit T7TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF163Bah cit T8TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF164Bah cit T9TrichodermaMazandaranبهنمیر باغ مرکبات1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF165Joy sah A T1TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF166Joy sah A T2TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF167Joy sah A T3TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF168Joy sah A T4TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF169Joy sah A T5TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF170Gg8 A T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF171Gg8 A T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF172Gg8 A T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF173Gg8 A T4TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF174Gg8 A T5TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF175Gg8 A T6TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF176Gg8 A T7TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF177Gg8 B T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF178Gg8 B T2TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF179Gg8 B T3TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF180Gg8 B T4TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF181Gg8 B T5TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF182Gg8 B T6TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF183Gg8 B T7TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 8 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF184Bah4 A T1TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF185Bah4 A T2TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF186Bah4 A T3TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF187Bah4 A T4TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 A1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF188Bah4 B T1TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF189Bah4 B T2TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF190Bah4 B T3TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF191Bah4 B T4TrichodermaMazandaranبهنمیر 4 B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF192Joy sah B T1TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF193Joy sah B T2TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF194Joy sah B T3TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF195Joy sah B T4TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF196Joy sah B T5TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF197Joy sah B T6TrichodermaMazandaranجویبار-روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل B1389/10/12SoilSlant PDA
ARCF198R.Ali A T2TrichodermaGolestanروبروی علی آباد A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF199R.Ali A T3TrichodermaGolestanروبروی علی آباد A (لکه 1)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF200R.Ali B T1TrichodermaGolestanروبروی علی آباد B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF201R.Ali B T3TrichodermaGolestanروبروی علی آباد B (لکه 2)1389/07/21SoilSlant PDA
ARCF202bShor T1TrichodermaMazandaranقبل از شورکا1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF203bShor T2TrichodermaMazandaranقبل از شورکا1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF204bShor T3TrichodermaMazandaranقبل از شورکا1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF205bShor T4TrichodermaMazandaranقبل از شورکا1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF206bShor T5TrichodermaMazandaranقبل از شورکا1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF207Galo3 T1 TrichodermaMazandaranگلوگاه3 بعد از سراج محله1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF208Galo3 T2 TrichodermaMazandaranگلوگاه3 بعد از سراج محله1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF209Div T1TrichodermaMazandaranدیوکتی1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF210Div T2TrichodermaMazandaranدیوکتی1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF211Div T3TrichodermaMazandaranدیوکتی1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF212Div T4TrichodermaMazandaranدیوکتی1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF213Div T5TrichodermaMazandaranدیوکتی1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF214Gol1 A m T1TrichodermaGolestanگلیداغ 1 A موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF215Gol1 A m T2TrichodermaGolestanگلیداغ 1 A موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF216Gol1 A m T3TrichodermaGolestanگلیداغ 1 A موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF217Gol1 A m T4TrichodermaGolestanگلیداغ 1 A موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF218Gol1 A m T5TrichodermaGolestanگلیداغ 1 A موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF219Gol1 A m T6TrichodermaGolestanگلیداغ 1 A موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF220Gol1 B m T1TrichodermaGolestanگلیداغ 1 B موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF221Gol1 B m T2TrichodermaGolestanگلیداغ 1 B موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF222Gol1 B m T3TrichodermaGolestanگلیداغ 1 B موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF223Gol1 B m T4TrichodermaGolestanگلیداغ 1 B موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF224Gol1 B m T5TrichodermaGolestanگلیداغ 1 B موخم1389/11/07SoilSlant PDA
ARCF225Feyz T1TrichodermaMazandaranبابل دهستان فیضیه1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF226Feyz T2TrichodermaMazandaranبابل دهستان فیضیه1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF227Feyz T3TrichodermaMazandaranبابل دهستان فیضیه1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF228Feyz T4TrichodermaMazandaranبابل دهستان فیضیه1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF229Bik6 T1TrichodermaMazandaranبیکار آیش 61389/11/12SoilSlant PDA
ARCF230Bik6 T2TrichodermaMazandaranبیکار آیش 61389/11/12SoilSlant PDA
ARCF231Bik6 T3TrichodermaMazandaranبیکار آیش 61389/11/12SoilSlant PDA
ARCF232Bik6 T4TrichodermaMazandaranبیکار آیش 61389/11/12SoilSlant PDA
ARCF233Bik6 T5TrichodermaMazandaranبیکار آیش 61389/11/12SoilSlant PDA
ARCF234Bah t T1TrichodermaMazandaranبهنمیر کنار تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF235Bah t T2TrichodermaMazandaranبهنمیر کنار تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF236Bah t T3TrichodermaMazandaranبهنمیر کنار تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF237Bah t T4TrichodermaMazandaranبهنمیر کنار تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF238Bah Rt T1TrichodermaMazandaranبهنمیر روبروی تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF239Bah Rt T2TrichodermaMazandaranبهنمیر روبروی تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF240Bah Rt T3TrichodermaMazandaranبهنمیر روبروی تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF241Bah Rt T4TrichodermaMazandaranبهنمیر روبروی تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF242Bah Rt T5TrichodermaMazandaranبهنمیر روبروی تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDA
ARCF243Bah Rt T6TrichodermaMazandaranبهنمیر روبروی تابلوی شهدا1389/11/12SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF244Anar f T1TrichodermaMazandaranانارمرز کنار زمین فوتبال1389/11/30SoilSlant PDA
ARCF245Anar f T2TrichodermaMazandaranانارمرز کنار زمین فوتبال1389/11/30SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF246Anar f T3TrichodermaMazandaranانارمرز کنار زمین فوتبال1389/11/30SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF247Anar f T4TrichodermaMazandaranانارمرز کنار زمین فوتبال1389/11/30SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF248Joy bS T1TrichodermaMazandaranجویبار قبل از صنایع چوبی و فلزی ساحل1389/11/30SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF249Joy bS T2TrichodermaMazandaranجویبار قبل از صنایع چوبی و فلزی ساحل1389/11/30SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF250Bik 5 T1TrichodermaMazandaranبیکار آیش 51389/11/30SoilSlant PDA
ARCF251Bik 5 T2TrichodermaMazandaranبیکار آیش 51389/11/30SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF252Bik 5 T3TrichodermaMazandaranبیکار آیش 51389/11/30SoilSlant PDA
ARCF253Joy RS T1TrichodermaMazandaranجویبار روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل1389/12/04SoilSlant PDA
ARCF254Joy RS T2TrichodermaMazandaranجویبار روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل1389/12/04SoilSlant PDA
ARCF255Joy RS T3TrichodermaMazandaranجویبار روبروی صنایع چوبی و فلزی ساحل1389/12/04SoilSlant PDA
ARCF256Nasr 11 T1TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 111389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF257Nasr 11 T2TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 111389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF258Nasr 11 T3TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 111389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF259Nasr 11 T4TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 111389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF260Nasr 11 T5TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 111389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF261Nasr 11 T6TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 111389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF262Anar2 T1TrichodermaMazandaranانارمرز 21389/12/04SoilSlant PDA
ARCF263Anar2 T2TrichodermaMazandaranانارمرز 21389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF264Anar2 T3TrichodermaMazandaranانارمرز 21389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF265Anar2 T4TrichodermaMazandaranانارمرز 21389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF266Nasr 8 T1TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 81389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF267Nasr 8 T2TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 81389/12/04SoilSlant PDA
ARCF268Nasr 8 T3TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 81389/12/04SoilSlant PDA
ARCF269Nasr 8 T4TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 81389/12/04SoilSlant PDA
ARCF270Nasr 8 T5TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 81389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF271Nasr 8 T6TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 81389/12/04SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF272Galo2 T1TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF273Galo2 T2TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF274Galo2 T3TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF275Galo2 T4TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF276Galo2 T5TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF277Galo2 T6TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF278Galo2 T7TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF279Galo2 T8TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF280Galo2 T9TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF281Galo2 T10TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF282Galo2 T11TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF283Galo2 T12TrichodermaMazandaranگلوگاه 2 بعد از سراج محله1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF284Katam T1TrichodermaGolestanکلاکه روستای تمر قره قوزی1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF285Katam T2TrichodermaGolestanکلاکه روستای تمر قره قوزی1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF286Katam T3TrichodermaGolestanکلاکه روستای تمر قره قوزی1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF287Katam T4TrichodermaGolestanکلاکه روستای تمر قره قوزی1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF288Katam T5TrichodermaGolestanکلاکه روستای تمر قره قوزی1389/12/16SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF289Katam T6TrichodermaGolestanکلاکه روستای تمر قره قوزی1389/12/16SoilSlant PDA
ARCF290Nasr7 T1TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 71389/12/16SoilSlant PDA
ARCF291Nasr7 T2TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 71389/12/16SoilSlant PDA
ARCF292Nasr7 T3TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 71389/12/16SoilSlant PDA
ARCF293Nasr7 T4TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 71389/12/16SoilSlant PDA
ARCF294Nasr7 T5TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 71389/12/16SoilSlant PDA
ARCF295Nasr7 T6TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 71389/12/16SoilSlant PDA
ARCF296Nasr7 T7TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 71389/12/16SoilSlant PDA
ARCF297Tot4 T1TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF298Tot4 T2TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF299Tot4 T3TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF300Tot4 T4TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF301Tot4 T5TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF302Tot4 T6TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF303Tot4 T7TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF304Tot4 T8TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF305Tot4 T9TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF306Tot4 T10TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF307Tot4 T11TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF308Tot4 T12TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF309Tot4 T13TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF310Tot4 T14TrichodermaGolestanگرگان توتستان 41389/12/16SoilSlant PDA
ARCF311Mino T1TrichodermaGolestanمینودشت به کلاله1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF312Mino T2TrichodermaGolestanمینودشت به کلاله1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF313Ali taghi T1TrichodermaGolestanعلی آباد به تقی آباد قبل از دور برگردان1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF314Ali taghi T2TrichodermaGolestanعلی آباد به تقی آباد قبل از دور برگردان1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF315Ali taghi T3TrichodermaGolestanعلی آباد به تقی آباد قبل از دور برگردان1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF316Gol chesh T1TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF317Gol chesh T2TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF318Gol chesh T3TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF319Gol chesh T4TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF320Gol chesh T5TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF321Gol chesh T6TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF322Gol chesh T7TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF323Gol chesh T8TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF324Gol chesh T9TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF325Gol chesh T10TrichodermaGolestanشرکت گل چشمه1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF326Savar T1TrichodermaGolestanساورکلاته1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF327Savar T2TrichodermaGolestanساورکلاته1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF328Savar T3TrichodermaGolestanساورکلاته1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF329Savar T4TrichodermaGolestanساورکلاته1389/12/24SoilSlant PDA
ARCF330Savar T5TrichodermaGolestanساورکلاته1389/12/24SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF331tjalin T1TrichodermaGolestanکنار تابلوی جلین1390/02/31SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF332tjalin T2TrichodermaGolestanکنار تابلوی جلین1390/02/31SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF333Savar2 T1TrichodermaGolestanساورکلاته 21390/02/31SoilSlant PDA
ARCF334Savar2 T2TrichodermaGolestanساورکلاته 21390/02/31SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF335Savar2 T3TrichodermaGolestanساورکلاته 21390/02/31SoilSlant PDA
ARCF336Gg9 T1TrichodermaGolestanگرگان جاده قدیم 91390/02/31SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF337Golchesh2 T1TrichodermaGolestanگلچشمه 21390/02/31SoilSlant PDA
ARCF338Golchesh2 T2TrichodermaGolestanگلچشمه 21390/02/31SoilSlant PDA
ARCF339Kal Ahm T1TrichodermaGolestanکلاله به مراوه تپه مزرعه آقای احمدی1390/02/31SoilSlant PDA
ARCF340Kal Ahm T2TrichodermaGolestanکلاله به مراوه تپه مزرعه آقای احمدی1390/02/31SoilSlant PDA
ARCF341Ali to Gor T1TrichodermaGolestanعلی آباد به گرگان1390/02/31SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF342Ali to Gor T2TrichodermaGolestanعلی آباد به گرگان1390/02/31SoilSlant PDA
ARCF343Ali to Gor T3TrichodermaGolestanعلی آباد به گرگان1390/02/31SoilSlant PDA
ARCF344Digidash T1TrichodermaGolestanدیگی داش1390/02/31SoilSlant PDA
ARCF345Digidash T2TrichodermaGolestanدیگی داش1390/02/31SoilSlant PDA
ARCF346Digidash T3TrichodermaGolestanدیگی داش1390/02/31SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF347Bah3 T1TrichodermaMazandaranبهنمیر مزرعه 31390/02/31SoilSlant PDA
ARCF348Bah3 T2TrichodermaMazandaranبهنمیر مزرعه 31390/02/31SoilSlant PDA
ARCF349Bah3 T3TrichodermaMazandaranبهنمیر مزرعه 31390/02/31SoilSlant PDA
ARCF350Bah3 T4TrichodermaMazandaranبهنمیر مزرعه 31390/02/31SoilSlant PDA
ARCF351Bah3 T5TrichodermaMazandaranبهنمیر مزرعه 31390/03/24SoilSlant PDA
ARCF352Chal T1TrichodermaWest Azerbaijanچالیان1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF353Gg Ali RD T1TrichodermaGolestanگرگان به علی آباد روبروی شرکت حمل دشت بار1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF354Gg Ali RD T2TrichodermaGolestanگرگان به علی آباد روبروی شرکت حمل دشت بار1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF355Gg Ali RD T3TrichodermaGolestanگرگان به علی آباد روبروی شرکت حمل دشت بار1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF356Gg Ali RD T4TrichodermaGolestanگرگان به علی آباد روبروی شرکت حمل دشت بار1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF357Gg Ali RD T5TrichodermaGolestanگرگان به علی آباد روبروی شرکت حمل دشت بار1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF358Gg Ali RD T6TrichodermaGolestanگرگان به علی آباد روبروی شرکت حمل دشت بار1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF359Gg Ali RD T7TrichodermaGolestanگرگان به علی آباد روبروی شرکت حمل دشت بار1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF360Nasr1 T1TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 1 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF361Nasr1 T2TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 1 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF362Nasr1 T3TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 1 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF363Nasr1 T4TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 1 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF364Nasr1 T5TrichodermaGolestanگرگان نصرآباد 1 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF365Joy Rtir T1TrichodermaMazandaranجویبار روبروی تیرچه بلوک درافزار 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF366Joy Rtir T2TrichodermaMazandaranجویبار روبروی تیرچه بلوک درافزار 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF367Joy Rtir T3TrichodermaMazandaranجویبار روبروی تیرچه بلوک درافزار 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF368Joy Rtir T4TrichodermaMazandaranجویبار روبروی تیرچه بلوک درافزار 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF369Joy Rtir T5TrichodermaMazandaranجویبار روبروی تیرچه بلوک درافزار 1390/03/24SoilSlant PDA
ARCF370Chal m.y. T1TrichodermaWest Azerbaijanچالیان مزرعه یونجه1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF371Chal m.y. T2TrichodermaWest Azerbaijanچالیان مزرعه یونجه1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF372Chal m.y. T3TrichodermaWest Azerbaijanچالیان مزرعه یونجه1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF373Chal m.y. T4TrichodermaWest Azerbaijanچالیان مزرعه یونجه1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF374Chal m.y. T5TrichodermaWest Azerbaijanچالیان مزرعه یونجه1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF375MT m.j. T1TrichodermaGolestanمراوه تپه میدانجق خاک جنگل1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF376MT m.j. T2TrichodermaGolestanمراوه تپه میدانجق خاک جنگل1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF377MT m.j. T3TrichodermaGolestanمراوه تپه میدانجق خاک جنگل1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF378MT m.j. T4TrichodermaGolestanمراوه تپه میدانجق خاک جنگل1390/04/01SoilSlant PDA
ARCF379Al.h T1TrichodermaLorestanالشتر - هوادر1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF380Al.h T2TrichodermaLorestanالشتر - هوادر1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF381Al.A T1TrichodermaLorestanالشتر - آیش1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF382Al.A T2TrichodermaLorestanالشتر - آیش1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF383Al.A T3TrichodermaLorestanالشتر - آیش1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF384Al.A T4TrichodermaLorestanالشتر - آیش1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF385Al.A T5TrichodermaLorestanالشتر - آیش1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF386BZ3 T1TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDA
ARCF387BZ3 T2TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDA
ARCF388BZ3 T3TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF389BZ3 T4TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDA
ARCF390BZ3 T5TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDA
ARCF391BZ3 T6TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDA
ARCF392BZ3 T7TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDA
ARCF393BZ3 T8TrichodermaHamedanبرزول 31390/04/23SoilSlant PDA
ARCF394BZ1 T1TrichodermaHamedanبرزول یک1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF395BZ1 T2TrichodermaHamedanبرزول یک1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF396BZ1 T3TrichodermaHamedanبرزول یک1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF397BZ1 T4TrichodermaHamedanبرزول یک1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF398BZ1 T5TrichodermaHamedanبرزول یک1390/04/23SoilSlant PDA
ARCF399AstoM T1TrichodermaFarsآسپاس به مرودشت1390/05/03SoilSlant PDA
ARCF400AstoM T2TrichodermaFarsآسپاس به مرودشت1390/05/03SoilSlant PDA
ARCF401AstoM T3TrichodermaFarsآسپاس به مرودشت1390/05/03SoilSlant PDA
ARCF402AstoM T4TrichodermaFarsآسپاس به مرودشت1390/05/03SoilSlant PDA
ARCF403AstoM T5TrichodermaFarsآسپاس به مرودشت1390/05/03SoilSlant PDA
ARCF404Barzol2 T1TrichodermaHamedanنهاوند- برزول 21390/05/03SoilSlant PDA
ARCF405Barzol2 T2TrichodermaHamedanنهاوند- برزول 21390/05/03SoilSlant PDA
ARCF406Barzol2 T3TrichodermaHamedanنهاوند- برزول 21390/05/03SoilSlant PDA
ARCF407Barzol2 T4TrichodermaHamedanنهاوند- برزول 21390/05/03SoilSlant PDA
ARCF408Barzol2 T5TrichodermaHamedanنهاوند- برزول 21390/05/03SoilSlant PDA
ARCF409Zarg Ah T1TrichodermaFarsزرقان - آهوچر1390/05/03SoilSlant PDA
ARCF410Zarg Ah T2TrichodermaFarsزرقان - آهوچر1390/05/03SoilSlant PDA
ARCF411Gol scl3 T1TrichodermaGolestanگلیداغ scl 31390/05/03SoilSlant PDA
ARCF412Gol scl3 T2TrichodermaGolestanگلیداغ scl 31390/05/03SoilSlant PDA
ARCF413Gol scl4 1TrichodermaGolestanگلیداغ scl 41390/05/03SoilSlant PDA
ARCF414Gol scl4 2TrichodermaGolestanگلیداغ scl 41390/05/03SoilSlant PDA
ARCF415BaHam v T1TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF416BaHam v T2TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF417BaHam v T3TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF418BaHam v T4TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF419BaHam v T5TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF420BaHam v T6TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF421BaHam v T7TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF422BaHam v T8TrichodermaHamedanجاده بهار Hamedan مزرعه آقای والایی1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF423Bik2 T1TrichodermaMazandaranبیکار آیش 2 بعد از مصالح ساختمانی ساحل1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF424Bik2 T2TrichodermaMazandaranبیکار آیش 2 بعد از مصالح ساختمانی ساحل1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF425Bik2 T3TrichodermaMazandaranبیکار آیش 2 بعد از مصالح ساختمانی ساحل1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF426Bik2 T4TrichodermaMazandaranبیکار آیش 2 بعد از مصالح ساختمانی ساحل1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF427Bik2 T5TrichodermaMazandaranبیکار آیش 2 بعد از مصالح ساختمانی ساحل1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF428Bik2 T6TrichodermaMazandaranبیکار آیش 2 بعد از مصالح ساختمانی ساحل1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF429Bik2 T7TrichodermaMazandaranبیکار آیش 2 بعد از مصالح ساختمانی ساحل1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF430Barzol6 T1TrichodermaHamedanبرزول 61390/05/08SoilSlant PDA
ARCF431Barzol6 T2TrichodermaHamedanبرزول 61390/05/08SoilSlant PDA
ARCF432Barzol6 T3TrichodermaHamedanبرزول 61390/05/08SoilSlant PDA
ARCF433Barzol6 T4TrichodermaHamedanبرزول 61390/05/08SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF434Barzol6 T5TrichodermaHamedanبرزول 61390/05/08SoilSlant PDA
ARCF435Bik RR T1TrichodermaMazandaranبیکار آیش روبروی کوچه رسالت1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF436Bik RR T2TrichodermaMazandaranبیکار آیش روبروی کوچه رسالت1390/05/08SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF437Bik RR T3TrichodermaMazandaranبیکار آیش روبروی کوچه رسالت1390/05/08SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF438Bik RR T4TrichodermaMazandaranبیکار آیش روبروی کوچه رسالت1390/05/08SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF439Bik RR T5TrichodermaMazandaranبیکار آیش روبروی کوچه رسالت1390/05/08SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF440Bik RR T6TrichodermaMazandaranبیکار آیش روبروی کوچه رسالت1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF441Sey T1TrichodermaFarsسیدان1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF442Sey T2TrichodermaFarsسیدان1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF443Sey T3TrichodermaFarsسیدان1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF444Sey T4TrichodermaFarsسیدان1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF445RNR T1TrichodermaFarsروبروی نقش رستم1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF446RNR T2TrichodermaFarsروبروی نقش رستم1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF447RNR T3TrichodermaFarsروبروی نقش رستم1390/05/08SoilSlant PDA
ARCF448Al1 T1TrichodermaLorestanالشتر یک1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF449Al1 T2TrichodermaLorestanالشتر یک1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF450Al1 T3TrichodermaLorestanالشتر یک1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF451Al1 T4TrichodermaLorestanالشتر یک1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF452Al1 T5TrichodermaLorestanالشتر یک1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF453Zar T1TrichodermaHamedanزرامین نهاوند1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF454Zar T2TrichodermaHamedanزرامین نهاوند1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF455Zar T3TrichodermaHamedanزرامین نهاوند1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF456Zar T4TrichodermaHamedanزرامین نهاوند1390/05/15SoilSlant PDA
ARCF457Bik7 T1TrichodermaMazandaranبیکار آیش 71390/05/15SoilSlant PDA
ARCF458Bik7 T2TrichodermaMazandaranبیکار آیش 71390/05/15SoilSlant PDA
ARCF459Bik7 T3TrichodermaMazandaranبیکار آیش 71390/05/15SoilSlant PDA
ARCF460Bik7 T4TrichodermaMazandaranبیکار آیش 71390/05/15SoilSlant PDA
ARCF461Bik7 T5TrichodermaMazandaranبیکار آیش 71390/05/15SoilSlant PDA
ARCF462Nasr3 T1TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF463Nasr3 T2TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF464Nasr3 T3TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF465Nasr3 T4TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF466Nasr3 T5TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF467Nasr3 T6TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF468Nasr3 T7TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF469Nasr3 T8TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF470Nasr3 T9TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF471Nasr3 T10TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/22SoilSlant PDA
ARCF472Nasr3 T11TrichodermaGolestanگرگان نصر آباد 31390/05/22SoilSlant PDA
ARCF473Tot3 T1TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF474Tot3 T2TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF475Tot3 T3TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF476Tot3 T4TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF477Tot3 T5TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF478Tot3 T6TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF479Tot3 T7TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF480Tot3 T8TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF481Tot3 T9TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF482Tot3 T10TrichodermaGolestanتوتستان 31390/05/19SoilSlant PDA
ARCF483Khor R T1TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF484Khor R T2TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF485Khor R T3TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF486Khor R T4TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF487Khor R T5TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF488Khor R T6TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF489Khor R T7TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF490Khor R T8TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF491Khor R T9TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF492Khor R T10TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF493Khor R T11TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF494Marv M T1TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF495Marv M T2TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF496Marv M T3TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF497Marv M T4TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF498Marv M T5TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF499Marv M T6TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF500Marv M T7TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF501Marv M T8TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF502Marv M T9TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF503Marv M T10TrichodermaFarsمرودشت جنب دانشگاه آزاد مزرعه آقای محمدی1390/05/22SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF504Siah T1TrichodermaLorestanخرم آباد به الشتر ده سیاهپوش1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF505Siah T2TrichodermaLorestanخرم آباد به الشتر ده سیاهپوش1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF506Siah T3TrichodermaLorestanخرم آباد به الشتر ده سیاهپوش1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF507Siah T4TrichodermaLorestanخرم آباد به الشتر ده سیاهپوش1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF508Siah T5TrichodermaLorestanخرم آباد به الشتر ده سیاهپوش1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF509Siah T6TrichodermaLorestanخرم آباد به الشتر ده سیاهپوش1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF510Siah T7TrichodermaLorestanخرم آباد به الشتر ده سیاهپوش1390/05/22SoilSlant PDA
ARCF511NBA1 T1TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF512NBA1 T2TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF513NBA1 T3TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF514NBA1 T4TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDA
ARCF515NBA1 T5TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDAFreeze dried plugsPlug in the water
ARCF516NBA1 T6TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDA
ARCF517NBA1 T7TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDA
ARCF518NBA1 T8TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDA
ARCF519NBA1 T9TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDA
ARCF520NBA1 T10TrichodermaHamedanنهاوند- بند امان یک1390/05/23SoilSlant PDA
ARCF521Khor R T12TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF522Khor R T13TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF523Khor R T14TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF524Khor R T15TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF525Khor R T16TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF526Khor R T17TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF527Khor R T18TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF528Khor R T19TrichodermaLorestanخرم آباد رباط1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF529Kh test1TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF530Kh test3TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF531Kh test4TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF532Kh test7TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF533Kh test8TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF534Kh test20TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF535Kh test27TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF536Kh test38TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF537Kh test43TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA
ARCF538MB 5-1TrichodermaMazandaranجدایه برتر خانم خلیلی1390/05/24SoilSlant PDA

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967