ارقام کلزا

رقم زمان


 • ایجاد از طریق انتخاب توده‏ای
 • بهاره
 • متحمل به نژاد بیماریزایی PG2 قارچ عامل بیماری ساق سیاه کلزا ( فوما)
 • متوسط عملکرد دانه: حداقل 2000 کیلو گرم در هکتار  
 • متوسط درصد روغن: 43/41
 • متوسط درصد پروتئین:18/38    
 • میزان گلوکوزینولات 5 میکرو مول بر گرم

جهت سفارش این محصول وارد فروشگاه شوید

دانلود بروشور و مستندات

رقم مهتاب


 • ایجاد از طریق پرتودهی بذور با اشعه گاما، انتخاب و ارزیابی طی شش نسل
 • بهاره
 • متوسط عملکرد دانه: 2774 کیلو گرم در هکتار متوسط درصد روغن: 43/43
 • متوسط درصد پروتئین:18/2
 • میزان گلوکوزینولات 7/68 میکرو مول بر گرم
 • تاریخ متوسط گلدهی 92 روز
 • تحمل نسبی به اسکلروتینیا 

جهت سفارش این محصول وارد فروشگاه شوید

دانلود بروشور و مستندات

منتظر ارقام جدید ما باشید

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967