ارقام کتان

رقم تکاپو

 • تیپ رشدی پاییزه
 • مقاوم به خوابیدگی
 • متحمل به بیماری‏های رایج کتان
 • مقاوم به سرما
 • تعداد روز تا گلدهی 159 روز
 • میانگین عملکرد دانه 2331 کیلوگرم در هکتار
 • درصد روغن 33/05
 • قابل توصیه جهت کشت در مناطق معتدل و سرد

 • جهت سفارش محصول وارد فروشگاه شوید

دانلود بروشور

رقم گلچین

 • تیپ رشدی پاییزه
 • مقاوم به خوابیدگی
 • متحمل به بیماری‏های رایج کتان
 • مقاوم به سرما
 • تعداد روز تا گلدهی 153 روز
 • میانگین عملکرد دانه 2109 کیلوگرم در هکتار
 • درصد روغن 37/44
قابل توصیه جهت کشت در مناطق معتدل و سرد

جهت سفارش این محصول وارد فرشگاه شوید

دانلود بروشور

منتظر ارقام جدید ما باشید

دانلود بروشور

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967