•  

    01133435382-4

  •  

    info@takato.ir

 
 
 

خدمات

Service

خدمات مولکولی

ثبت ژن و پروتئین در پایگاه NCBI

خدمات گیاهپزشکی

خدمات تحقیقات به زراعی و به نژادی

خدمات آموزشی

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967