بازدید آموزشی کارشناسان تحقیقاتی جدید شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از طرحهای به زراعی

به منظور آشنایی و آموزش کارشناسان جدید جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی در نمایندگیهای گلستان، خوزستان و اردبیل، در تاریخ 18 شهریورماه 1400، بازدید  آموزشی از طرحهای بخش به زراعی انجام شده و مراحل پیاده سازی طرح به صورت عملی به ایشان آموزش داده شد. در ادامه با تشریح مراحل مختلف رشدی گیاه سویا و نحوه یادداشت برداری و درج اطلاعات در فرمهای اختصاصی توسط کارشناس مربوط تشریح و با نظارت ایشان، توسط کارشناسان جدید اجرا شد.


سبد خرید 0