انجام آزمونهای دوره ای جوانه زنی بذور گیاهان مختلف در بانک بذر تکاتو

انجام آزمونهای دوره ای  جوانه زنی بذور گیاهان مختلف در بانک بذر تکاتو

انجام آزمونهای دوره ای جوانه زنی بذور گیاهان مختلف در بانک بذر تکاتو

یکی از فعالیت های مهم در بانک بذر مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، انجام آزمون های کیفی بذر برای بذور ارسالی به این مرکز است. آزمون های جوانه زنی استاندارد، آزمون خلوص فیزیکی بذر و آزمون تعیین رطوبت بذر از جمله آزمون های کیفی بذر می باشند که امکانات مورد نیاز برای انجام آن در این مرکز موجود بوده و براساس نوع بذور ارسالی به آزمایشگاه و نوع آزمون درخواستی، انجام می شود. نتایج هر آزمون پس از طی مدت زمان لازم برای اجرای آن، در قالب فرم استاندارد آن آزمون ثبت و ارائه می شود. این آزمون ها مطابق با دستورالعمل های استاندارد ایستا و موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال صورت می پذیرد. از ابتدای سال 1401، آزمون جوانه زنی استاندارد برای بذور انواع گیاهان زراعی از جمله دانه های روغنی، سبزی و صیفی انجام شده است.

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0