محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF451

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF452

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF453

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF454

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF455

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF456

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF457

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF458

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF459

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF460

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF461

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF462

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF463

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF464

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF465

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF466

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF467

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF468

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF469

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF470

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF471

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF472

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF473

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF474

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF475

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF476

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF477

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF478

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF479

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF480

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF481

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF482

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF483

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF484

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF485

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF486

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF487

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF488

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF489

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF490

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF491

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF492

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF493

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF494

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF495

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF496

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF497

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF498

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF499

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF500

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0