کلزا

کلزا

کلزا 

 • رقم مهتاب

  مشخصات

  • ایجاد از طریق پرتودهی بذور با اشعه گاما، انتخاب و ارزیابی طی شش نسل
  • بهاره
  • متوسط عملکرد دانه: 2774 کیلو گرم در هکتار متوسط درصد روغن: 43/43
  • متوسط درصد پروتئین:18/2
  • میزان گلوکوزینولات 7/68 میکرو مول بر گرم
  • تاریخ متوسط گلدهی 92 روز
  • تحمل نسبی به اسکلروتینیا 
  فایل مستندات
 • رقم زمان

  مشخصات

  • ایجاد از طریق انتخاب توده‏ای
  • بهاره
  • متحمل به نژاد بیماریزایی PG2 قارچ عامل بیماری ساق سیاه کلزا ( فوما)
  • متوسط عملکرد دانه: حداقل 2000 کیلو گرم در هکتار  
  • متوسط درصد روغن: 43/41
  • متوسط درصد پروتئین:18/38    
  • میزان گلوکوزینولات 5 میکرو مول بر گرم
  فایل مستندات
سبد خرید 0