کتان

کتان

کتان

 • رقم کتان گلچین

   

  • تیپ رشدی پاییزه
  • مقاوم به خوابیدگی
  • متحمل به بیماری‏های رایج کتان
  • مقاوم به سرما
  • تعداد روز تا گلدهی 153 روز
  • میانگین عملکرد دانه 2109 کیلوگرم در هکتار
  • درصد روغن 37/44

  قابل توصیه جهت کشت در مناطق معتدل و سرد
   

  فایل مستندات ثبت رقم
 • رقم کتان تکاپو
  • تیپ رشدی پاییزه
  • مقاوم به خوابیدگی
  • متحمل به بیماری‏های رایج کتان
  • مقاوم به سرما
  • تعداد روز تا گلدهی 159 روز
  • میانگین عملکرد دانه 2331 کیلوگرم در هکتار
  • درصد روغن 33/05
  • قابل توصیه جهت کشت در مناطق معتدل و سرد
  فایل مستندات ثبت رقم
سبد خرید 0