طرح سویای زودرس، متوسط رس دردشت ناز

اجرای طرح های تحقیقاتی در حوزه دانه های روغنی و لزوم معرفی ارقام مناسب جهت بهره برداری جامعه کشاورزی از اهداف مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، شرکت دانه های روغنی می باشد. در همین راستا درتیرماه 1400 اقدام به کاشت و ارزیابی 13 ژنوتیپ سویای زودرس و 16 ژنوتیپ سویای با دوره رشد متوسط به همراه ارقام شاهد (ویلیامز، L17، تپور، ساری، کتول، آرین، کاسپین) به عنوان رقم های رایج کشت شده در منطقه گردید. انتخاب ژنوتیپ های کشت شده بر اساس ارزیابی صورت گرفته از طرح های سال 98 و 99 صورت گرفت. این طرح ها در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و هر تکرار در کرت های با ابعاد 5*7متر به اجرا در آمد. 


سبد خرید 0