محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCH309 آفتابگردان زرد / آفتابگردان زرد unknown 110 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH308 آفتابگردان کوچک / آفتابگردان کوچک unknown 20 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH307 Palmino / Palmino unknown 955 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH306 NX / NX unknown 1150 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH305 Coralia / Coralia unknown 1115 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH304 08TR003-2 / 08TR003-2 unknown 590 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH303 ISTA 3 / ISTA 3 unknown 100 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH302 ISTA 2 / ISTA 2 unknown 150 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH301 Ukraine / Ukraine Ukraine 125 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH300 08TR003-1 / 08TR003-1 unknown 425 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH299 OS10 / OS10 unknown 1080 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH298 ISTA 1 / ISTA 1 unknown 140 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH297 Tarsan 1018 / Tarsan 1018 unknown 1000 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH296 Albird / Albird unknown 905 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH295 Confete / Confete unknown 225 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH294 محلی کلاله معروف به رقم روسی / محلی کلاله معروف به رقم روسی Iran 294 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH293 محلی کلاله / محلی کلاله Iran 169 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH292 محلی گلیداغ درشت / محلی گلیداغ درشت Iran 155 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH291 محلی گلیداغ متوسط / محلی گلیداغ متوسط Iran 127 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH290 هایسان کالپوش / هایسان کالپوش Iran 239 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH289 دانه معمولی محلی کالپوش / دانه معمولی محلی کالپوش Iran 208 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH288 روغنی محلی کالپوش / روغنی محلی کالپوش Iran 195 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH287 پفکی آجیلی کالپوش / پفکی آجیلی کالپوش Iran 190 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH286 آفتابی پسته / آفتابی پسته Iran 60 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH285 آفتابی بادامی درجه یک / آفتابی بادامی درجه یک Iran 83 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH284 آفتابی بادامی / آفتابی بادامی Iran 83 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH283 آفتابی سنقری / آفتابی سنقری Iran 86 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH282 آفتابی قلمی / آفتابی قلمی Iran 74 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH281 آفتابی دور سفید سیاه دانه / آفتابی دور سفید سیاه دانه Iran 49 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH280 آفتابی دور سفید کله قوچی / آفتابی دور سفید کله قوچی Iran 23 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH279 آفتابی روغنی / آفتابی روغنی Iran 70 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH278 آفتابی قلمی ممتاز / آفتابی قلمی ممتاز Iran 95 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH277 EH102DWJRxRH126 / EH102DWJRxRH126 Spain 0 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH276 TL16 / TL16 Spain 0 Helianthus annuus 2000 تومان
ARCH275 01-67/91 / 01-67/91 Germany 0 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH274 HEL 688 / HEL 688 Germany 75 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH273 Advent CA. 15 / Advent CA. 15 unknown 20 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH272 Hybride USA / Hybride USA USAUnited States of America 20 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH271 HEL 671 / HEL 671 UnitedStatesof 0 Helianthus annuus L. subsp. Lenticularis (Dougl.) Cockerell 2000 تومان
ARCH270 HA 288 / HA 288 United States of America 30 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH269 01-93/91 / 01-93/91 Germany 20 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH268 01-94/91 / 01-94/91 Germany 30 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH267 33420 / 33420 Germany 15 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH266 Colora / Colora Germany 10 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH265 01-96/91 / 01-96/91 Germany 85 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH264 Spanners allzweck / Spanners allzweck Germany 225 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH263 Jupiter C. 270 / Jupiter C. 270 unknown 25 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH262 Tchernianka / Tchernianka Iran 70 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH261 HEL 635 / HEL 635 Union of Soviet Socialist Republics 40 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
ARCH260 HEL 631 / HEL 631 United States of America 0 Helianthus annuus L. subsp. annuus 2000 تومان
سبد خرید 0