مدیریت شرکت تکاتو

علی زمان میرآبادی

علی زمان میرآبادی

مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

دکترای گیاهپزشکی-بیماری شناسی گیاهی دانلود رزومه

شرح وظایف

1- برنامه ريزي جهت شناسايي مشكلات در عرصه دانه هاي روغني
2- طراحي و تهيه طرحهاي تحقيقاتي در حوزه هاي به زراعي - به نژادي - گياه پزشكي متناسب با نيازها ي شركت و كشور در اين عرصه
3- كنترل و تاييد طرحهاي تحقيقاتي از نظر قابليت اجرايي و صحت مفاد طرح
4- بر آورد اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي و تهيه پروژه طرحها ويژه نباتات بهاره و پاييزه و برنامه ريزي جهت تامين اعتبارات طرحها از دفتر مركزي
5- مديريت و بر نامه ريزي اجراي طرحهاي تحقيقاتي اصلاحي با هدف توليد ارقام جديد دانه هاي روغني براي ايجاد منافع آتي جهت شركت
6- بر نامه ريزي جهت طي مراحل قانوني ثبت و دريافت مالكيت ارقام توليدي جهت شركت توسعه كشت دانه هاي روغني
7- كنترل و رفع مشكلات فني و اجرايي نمايندگي ها در رابطه با با موضوعات مختلف و مشكلات احتمالي كه در مزارع كشاورزان رخ داده و نيازمند به ارائه طريق فني مي باشد
8- برنامه ريزي لازم و مقتضي متناسب با شرايط جهت آموزش پرسنل فني به شيوه هاي رايج و مقتضي
9- برنامه ريزي جهت راه اندازي و توسعه ايستگاه تحقيقاتي حسب شرايط مالي شركت به شيوه هاي مختلف و رايج
10- استفاده از تمامي امكانات و فضاي در اختيار جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي با نظر دفتر مركزي جهت جبران هزينه هاي مربوطه با كسب مجوز از مديران ارشد شركت
11- توسعه روابط در عرصه هاي بين المللي با هدف توسعه دامنه هاي فعاليت شركت و گسترش بانك بذر شركت
12- كنترل و نظارت بر شيوه هزينه كرد طرحهاي تحقيقاتي و مديريت هزينه هاي مربوطه
13- مديريت و بر نامه ريزي تكثير هسته اوليه بذر ارقام تحت مالكيت شركت با هماهنگي مديريت توليد و اخذ تاييديه هاي مربوطه
14- بر نامه ريزي اجراي طرحهاي سازگاري در كليه مناطق كشور با استفاده از تمامي توان شركت از نظر محل استقرار نمايندگيها و نيروهاي فني

سبد خرید 0