کلزا

کلزا

کلزا 

 • رقم زمان

     کلزای زمان مناسب برای تمامی مناطق  گرم و معتدل کشور و سازگار با تنش های مختلف محیطی

  ویژگی ها

  میزان

  متوسط عملکرد (تن در هکتار)

  3

  متوسط درصد پروتئین

  18

  گلوکوزینولات(میکرو مول بر گرم)

  5

  درصد اسید اروسیک

  22/0

  متوسط درصد روغن

  43

  متوسط تعداد خورجین

  246

  متوسط تعداد  دانه در  خورجین

  23

  متوسط وزن هزار دانه(گرم)

  4-5/3

  ارتفاع

  متوسط

  رسیدگی

  متوسط رس

  تحمل به ساق سیاه )نژاد PG2 (

  متوسط

   

     دانلود بروشور

 • رقم مهتاب

  کلزای مهتاب مناسب  کاشت برای مناطق مختلف گرم و معتدل کشور با قابلیت  سازگاری بالا با  تنش های محیطی

  ویژگی ها

  میزان

  متوسط عملکرد (تن در هکتار)

  3

  متوسط درصد پروتئین

  20-18

  گلوکوزینولات(میکرو مول بر گرم)

  7/7

  درصد اسید اروسیک

  46/1

  متوسط درصد روغن

  45-41

  متوسط تعداد خورجین

  280

  متوسط تعداد  دانه در  خورجین

  22

  وزن هزار دانه (گرم)

  4≤

  ارتفاع

  متوسط

  رسیدگی

  زودرس

  تحمل به اسکلروتینیا

  متوسط

   

     دانلود بروشور

سبد خرید 0