همکاران شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

قائم مقام اجرایی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر

میترا رمضانی
دکترای ژنتیک بیومتری
دانلود رزومه

کارشناسان بخش تحقیقات

رضاپور مهدی علمدارلو
دکترای گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی
دانلود رزومه
رضا محمد زاده
کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
دانلود رزومه
مهری برومند
دانشجوی دکترای خاکشناسی
دانلود رزومه
علی محمد عزیزی
دانشجوی دکترای ژنتیک بیومتری
دانلود رزومه
الهام شهرکی مقدم
دانشجوی دکترای ژنتیک بیومتری
دانلود رزومه
آیدین حسن زاده
دانشجوی دکترای گیاهپزشکی - بیماری‏ شناسی گیاهی
دانلود رزومه
بهناز دولت آبادی
دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی
دانلود رزومه
رضا وجدان
دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود رزومه
صلاح معتمدی
کارشناس ارشد علوم باغبانی - گیاهان دارویی
دانلود رزومه

همکاران اداری و اجرایی

علی دارایی
مسئول مالی و اداری
امید ورزگانی
مسئول تاسیسات

همکاران قدیمی

سارا کبیرنتاج
دکترای بیوتکنولوژی
سبد خرید 0