همکاران تکاتو

1

کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه

کارشناسان بخش تحقیقات

کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه

رضاپور مهدی علمدارلو

رضاپور مهدی علمدارلو

دکترای گیاهپزشکی-بیماری شناسی گیاهی alamdar@takato.ir

همکاران اداری و اجرایی

کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه کارشناسان بخش تغذیه

امید ورزگانی

امید ورزگانی

تاسیسات و پشتیبانی
رضا اسفندیاری

رضا اسفندیاری

نیروی فنی
سبد خرید 0