روز مزرعه زراعت کلزا

روز مزرعه زراعت کلزا در مزرعه ۳۲ هکتاری آقای سعید ترکمن کشاورز پیشرو کلزا در روستای اسفندان از حوزه عمل مرکز شهید بسطامی پنبه زارکتی شهرستان شهرستان ساری با حضور دکتر طاهری مدیر هماهنگی ترویج استان ، مهندس راستگو رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی استان ، مهندس آگنج کارشناس مسئول انتخاب تولیدکنندگان برتر استان ، دکتر میرآبادی رئیس شرکت توسعه دانه روغنی استان و کارشناسان شرکت ، مهندس خلیلیان معاون اداری و مالی شهرستان ساری ، مهندس نوری معاون فنی شهرستان میاندرود ، خانم مهندس معمایی رئیس اداره ترویج و آموزش شهرستان ساری و کارشناس اداره، خانم مهندس خناری کارشناس مسئول زراعت شهرستان ، مسئولین محترم مراکز سمسکنده ، آبکسر و فریم ، کارشناسان مراکز ، کشاورزان پیشرو حوزه عمل مرکز و مراکز شهرستان ساری ، مسئول مرکز پنبه زارکتی و کارشناسان مرکز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲برگزار شد .


سبد خرید 0