عملیات کاشت طرح‏های تکثیری و ارزیابی ژنوتیپ‏های بهاره بانک بذر تکاتو

در راستای  برنامه ‏های مرکز تحقیقات کاربردی در پروسه تولید بذر، طرح‏های بهاره و پائیزه با دو هدف ارزیابی پتانسیل ژنوتیپ‏های موجود در بانک بذر تکاتو و حفظ و تکثیر این ژنوتیپ‏ها، طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های برتر بادام ‏زمینی حاصل از نتایج ارزیابی سال‏های گذشته به همراه برخی ژنوتیپ‏های اصلاحی و طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های برتر آفتابگردان در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی اجرا شد. همچنین تعدادی از ژنوتیپ‏های سویا، کلکسیون کنجد و برخی ژنوتیپ‏های لوبیا به عنوان طرج تکثیری کشت شدند.  عملیات کشت طرحهای مذکور در تارریخ 20 الی 22 تیرماه 1400 در مزارع دشت ناز انجام شد.


سبد خرید 0