بازدید آموزشی کارشناسان جدید شرکت از طرحهای دشت ناز

پیرو استخدام سه کارشناس جدید اصلاح نباتات جهت همکاری در نمایندگیهای سه استان خوزستان، گلستان و اردبیل و گذراندن دوره آموزشی این کارشناسان در مرکز تحقیقات، جدول برنامه ریزی اموزشی یک ماهه تدوین و با آموزش و نظارت کارشناسان تمامی بخشها به صورت روزانه در حال اجرا می باشد. در همین راستا ، در روز دوشنبه تاریخ 1400/06/15 ، بازدید از طرحهای بهاره در حال اجرا در مزارع دشت ناز به همراه مدیر محترم تحقیقات جناب آقای میرآبادی و تمامی کارشناسان انجام شد. لازم به ذکر است که علاوه بر این بازدید جمعی، برنامه هفتگی بازدید و بررسی طرحها توسط کارشناسان هر طرح به صورت مجزا و همچنین اجرای  مراحل آماده سازی زمین شامل کرت بندی، پیاده سازی طرح پایه، نحوه آماده سازی بذور و نقشه کاشت در سطح کوچک جهت اموزش کارشناسان، اجرا گردید. 

 


سبد خرید 0