شروع برداشت برخی از ژنوتیپ‏های آفتابگردان بانک بذر تکاتو

 

عملیات  برداشت طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های برتر آفتابگردان در روز چهارشنبه 14 مهر 1400 آغاز شد.  در این طرح، 10 ژنوتیپ آفتابگردان حاصل از نتایج ارزیابی ژنوتیپ‏ های بانک بذر در سال 1399 به همراه رقم محلی کلاله (به عنوان شاهد)، بررسی شدند.  در زمان برداشت، با در نظر گرفتن اثرات حاشیه ‏ایی، پنج بوته از وسط هر کرت به‏ طور تصادفی انتخاب و قبل از برداشت، صفات ارتفاع بوته (از کف زمین تا زیر طبق) و قطر طبق، اندازه‏ گیری و ثبت شدند.


سبد خرید 0