شروع عملیات برداشت طرح بررسی سویای آجیلی در دشت ناز

عملیات برداشت طرح بررسی سویای آجیلی  در دشت ناز در تاریخ 10 مهر ماه 1400 آغاز شد. طرح مذکور به منظور ارزیابی عملکرد و میزان پروتئین ژنوتیپهای سویای آجیلی (رنگی) به اجرا در آمد. در تاریخ مذکور ارقام زودرس با طول دوره رشدی دو ماه و 20 روز برداشت شدند. 


سبد خرید 0