پایان عملیات برداشت ژنوتیپ‏های آفتابگردان بانک بذر تکاتو

عملیات برداشت ژنوتیپ‏های مورد ارزیابی آفتابگردان در منطقه دشت‏ ناز شهرستان میاندورود، در روز سه ‏شنبه 20 مهر 1400، به پایان رسید. برداشت محصول بصورت دستی و با جدا کردن طبق از ساقه انجام  ژنوتیپ های هر تکرار پس از لیبل گذاری به مرکز منتقل شدند. به منظور کاهش رطوبت طبق ‏ها و بازداری از فعالیت قارچ‏های ساپروفیت و همچنین، سهولت در انجام عملیات خرمنکوبی و بوجاری دانه‏ ها، طبق‏ ها در مکان خشک و خنک، هوادهی شدند. سه صفت ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته و قطر طبق،قبل از برداشت در مزرعه اندازه‏ گیری و ثبت شدند. صفات تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بر اساس محصول برداشتی در مترمربع (پس از کاهش رطوبت نسبی دانه ‏ها)، در مرکز اندازه‏ گیری خواهند شد.


سبد خرید 0