اختصاص 2000 متر مربع از مزارع دانشگاه آزاد دزفول به طرحهای پاییزه


در راستای تفاهمنامه مشترک شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با دانشگاه های آزاد سراسر کشور، پیرو پیگیریهای کارشناس تحقیقاتی و همکاران اجرایی مستقر در نمایندگی استان خوزستان، حدود ۲۰۰۰ متر از اراضی تحقیقاتی دانشگاه آزاد دزفول به کشت پاییزه کلزا اختصاص یافت.عملیات آماده سازی مزرعه جهت پیاده سازی طرحهای تحقیقاتی سازگاری انجام شده و عملیات کاشت ظرف هفته جاری اجرایی خواهد شد.

 


سبد خرید 0