بازدید از مزرعه بذری رقم آرین در پارس آباد

کارشناس تحقیقات به همراه همکاران اجرایی مستقر در نمایندگی شهرستان پارس آباد، از مزرعه بذری رقم آرین تحت پیمان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی بازدید نمودند. در این بازدید که در تاریخ 1400/8/16 انجام شد، با مشاهده بوته های خارج از تیپ در مزرعه، اقدامات لازم جهت مخلوط کشی و حذف بوته های خارج ازتیپ صورت گرفت و همچنین با توجه به رسیدگی فیزیولوژیک بوته ها پیش بینی می شود که مزرعه در تاریخ 1400/8/25 آماده برداشت باشد.


سبد خرید 0