بازدید طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های برتر کتان در مازندران و گلستان

یکی از موارد مهم در اجرای طرح‏های تحقیقاتی، انجام یادداشت ‏برداری از مراحل رشدی بطور هفتگی از مرحله کاشت تا برداشت طبق فرم‏های استاندارد است. بر این اساس، طی روز یکشنبه 16 آبان و سه ‏شنبه 18 آبان 1400، بازدید و یادداشت ‏برداری از طرح در مزرعه واقع در دشت‏ ناز منطقه گوهرباران استان مازندران و مزرعه واقع در منطقه تقی‏ آباد استان گلستان، صورت گرفت. در هر دو منطقه، جوانه‏ زنی بذور در تمامی کرت‏ها قابل مشاهده بود و ژنوتیپ‏ها در مرحله رشدی ظهور هیپوکوتیل (A1) و رزت و مشاهده کوتیلدون‏ها (A2)، قرار داشتند.


سبد خرید 0