بازدید مدیر مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از مرکز تحقیقات

بازدید آقای دکتر مشتاقی مدیر مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی با هدف توسعه مراکز ذخایر ژنتیکی گیاهی  و میکروارگانیسم در کشور 
در طی این بازدید از بانک بذر  و بانک میکرو ارگانیسم مرکز تحقیقات بازدید شده و مذاکراتی در راستای ایجاد تفاهمنامه با هدف توسعه روابط دو جانبه با هدف گسترش و بهینه سازی شرایط حفظ و نگهداری .ذخایر ژنیتکی و استفاده از ظرفیتهای دو مرکز  انجام شد.


سبد خرید 0