بازدید اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور

روزسه شنبه 1401/06/22  اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  کشور- بخش تحقیقات دانه های روغنی، آقای دکتر مسعودی -به نژادگر سویا و آقای دکتر غلامحسینی محقق کنجد و اعضای هیئت علمی مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران  از طرحهای بهاره مرکز تحقیقات کاربردی  و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی بازدید نمودند. در طی این بازدید طرحهای در حال اجرا توسط کارشناسان مجری شرح داده شده و از نظریات ارزشمند بازدیدکنندگان محترم در راستای توسعه اهداف مرکز استفاده گردید. 


سبد خرید 0