100-seed در فروشگاه تکاتو

100-seed / دستگاه شمارش وزن صد دانه کلزا

1200000

 وزن صد دانه یکی از اجزای اصلی عملکرد می باشد، لذا جهت تعیین دقیق عملکرد محصولات، جداسازی چند نمونه بذری مورد نیاز است که با توجه به حجم بالای کار زمانبر بوده و می تواند با خطا همراه باشد. دستگاه شمارش صد دانه کلزا جهت شمارش و جدا سازی صد دانه توسط شرکت توسعه کشت دانه های روغنی طراحی گردیده است و موجب صرفه جویی در زمان و افزایش دقت در پروژه های تحقیقاتی خواهد شد.

تجهیزات قابل فروش در تکاتو

دانلود بروشور و مستندات
سبد خرید 0