ماهنامه INSEC شماره 6 تکاتو

ماهنامه INSEC شماره 6 تکاتو

عنوان: ماهنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری:فروردین۱۴۰1  شماره 6(ویژه نامه کنجد)

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:23

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0