فصلنامه INSEC شماره 7 تکاتو

فصلنامه INSEC شماره 7 تکاتو

عنوان: فصلنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری: شهریور 1401  شماره 7

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:28

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0