فصلنامه INSEC شماره 10 تکاتو

فصلنامه INSEC شماره 10 تکاتو

عنوان: فصلنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران(INSEC) 

شماره جاری:اردیبهشت 1402  شماره 10

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:28

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0