• برنامه ‏های انجام شده و درحال اجرا

  بررسی ژن های دخیل در پروسه بازگرداننده باروری کلزا

  بررسی تراریختگی بذرهای موجود در بانک بذر

 • نقشه راه
  • انجام اقدامات لازم در خصوص ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات دانه‌های روغنی از طریق مهندسی ژنتیک
  • اجرای طرح‏های مرتبط با تولید محصولات و مواد نوترکیب و گیاهان تراریخته
  • بررسی، شناسایی و جداسازی ژن‌های دخیل در واکنش‏های سازگار و ناسازگاری به آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز مرتبط با دانه‏های روغنی جهت کلون سازی
  • ارزیابی پاسخ ژن‏های دفاعی در واکنش به تنش‌های زنده و غیر زنده در دانه‌های روغنی
  • ارزیابی تنوع ژنتیکی بانک بذر به کمک نشانگرهای مولکولی
  • بهبود ژنتیکی صفات مهم زراعی و اصلاحی در گیاهان دانه‏های روغنی روش‏های اصلاحی و مهندسی ژنتیک
  • مطالعه ژنتیک مقاومت و تحمل به آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز و تنش‌های غیر زنده
  • بررسی مکانیزم‏های کنترلی، واکنش گیاهان زراعی در پاسخ به تنش‏های محیطی
  • شناسایی و دست ورزی ژنتیکی مسیرهای بیوشیمیایی دخیل در سنتز متابولیت‏های ثانویه در گیاهان زراعی و دارویی
  • تولید بذور هیبرید تجاری در دانه های روغنی
سبد خرید 0