در تکاتو

جذب نیروی حسابداری

جذب نیروی حسابداری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس حسابد...

ادامه مطلب
اطلاعیه دعوت به همکاری رشته زراعت و اصلاح نباتات

اطلاعیه دعوت به همکاری رشته زراعت...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تعدادی کارشناس زراعت ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات در ساری

دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس اصلاح نباتات با مشخ...

ادامه مطلب
 دعوت به همکاری کارشناس تکنولوژی بذر و گیاهپزشکی

دعوت به همکاری کارشناس تکنولوژی ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (اردبیل ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو نفر کارشناس با مشخ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناس گیاهپزشکی

دعوت به همکاری کارشناس گیاهپزشکی ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تعدادی کارشناس گیاهپزشکی با مش...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناس زراعت و اصلاح نباتات/ تکنولوژی بذر

دعوت به همکاری کارشناس زراعت و اص...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس زراعت ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناس/کارشناس ارشد حسابداری

دعوت به همکاری کارشناس/کارشناس ار...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس حساب...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناس بازرگانی و نهاده های کشاورزی

دعوت به همکاری کارشناس بازرگانی و...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس بازرگانی نهاده های ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناس ارشد زراعت، اصلاح نباتات، تکنولوژی بذر

دعوت به همکاری کارشناس ارشد زراعت...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس زراعت ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی و حشره شناسی

دعوت به همکاری کارشناسی ارشد بیما...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تعدادی کارشناس گیاهپزشکی با مش...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناس بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات

دعوت به همکاری کارشناس بیوتکنولوژ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس بیوتکنولوژ...

ادامه مطلب
اطلاعیه سراسری جذب نیرو در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

اطلاعیه سراسری جذب نیرو در شرکت ت...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تعدادی نیرو جهت همکاری در دفاتر...

ادامه مطلب
جذب کارشناس اصلاح نباتات در مرکز تحقیقات

جذب کارشناس اصلاح نباتات در مرکز ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس اصلاح نباتات با مشخصا...

ادامه مطلب
جذب کارشناس زراعت در نیشابور

جذب کارشناس زراعت در نیشابور

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (خراسان رضوی ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس زراع...

ادامه مطلب
جذب کارشناس اصلاح نباتات در اردبیل

جذب کارشناس اصلاح نباتات در اردبی...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (اردبیل) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس اصلاح نبات...

ادامه مطلب
جذب کارشناس گیاهپزشکی در تقی آباد

جذب کارشناس گیاهپزشکی در تقی آباد...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ( گلستان ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس گیاهپز...

ادامه مطلب
جذب کارشناس بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات(ساری)

جذب کارشناس بیوتکنولوژی در مرکز ت...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس بیوتکنولو...

ادامه مطلب
جذب کارشناس بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات(ساری)

جذب کارشناس بیوتکنولوژی در مرکز ت...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس بیوتکنولو...

ادامه مطلب
جذب کارشناس گیاهپزشکی و اصلاح نباتات در کردکوی ، تقی آباد  و کلاله

جذب کارشناس گیاهپزشکی و اصلاح نبا...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (استان گلستان ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی سه کارشناس گیاه...

ادامه مطلب
جذب کارشناس گیاهپزشکی در بجنورد و آشخانه

جذب کارشناس گیاهپزشکی در بجنورد و...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (خراسان شمالی ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو نفر کارشناس ...

ادامه مطلب
جذب کارشناس اصلاح نباتات و گیاهپزشکی در  نیشابور

جذب کارشناس اصلاح نباتات و گیاهپز...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (خراسان رضوی ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس گیا...

ادامه مطلب
جذب کارشناس گیاهپزشکی در قم

جذب کارشناس گیاهپزشکی در قم

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ( استان قم ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس گیاهپ...

ادامه مطلب
اطلاعیه جذب کارشناس اصلاح نباتات در اردبیل

اطلاعیه جذب کارشناس اصلاح نباتات ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (اردبیل) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس اصلاح نبات...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته حسابداری در نمایندگی مازندران

دعوت به همکاری رشته حسابداری در ن...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس حسابد...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی و اصلاح نباتات در گلستان

دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی و ا...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (استان گلستان ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو کارشناس گیا...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی و اصلاح نباتات  در خراسان رضوی

دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی و ا...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (خراسان رضوی ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس گیا...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو کارشناس اصلاح نبا...

ادامه مطلب
جذب کارورز گیاهپزشکی در مازندران

جذب کارورز گیاهپزشکی در مازندران ...

اطلاعیه جذب کارورز گیاهپزشکی

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی در ساری و نکا

دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی در ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو کارشناس گیاهپزشکی...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری کارشناس اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در مرکز تحقیقات

دعوت به همکاری کارشناس اصلاح نبات...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو کارشناس اصلاح نبا...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی و علوم زراعی  در نیشابور

دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی و ع...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (خراسان رضوی) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس گی...

ادامه مطلب
اطلاعیه جذب کارآموز/کارورز

اطلاعیه جذب کارآموز/کارورز

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد تعدادی کارآموز از فارغ التحصیل و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانش...

ادامه مطلب
اطلاعیه دعوت به همکاری

اطلاعیه دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران )در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس گیاه...

ادامه مطلب
استخدام کارشناس زراعت و اصلاح نباتات/ تکنولوژی بذر

استخدام کارشناس زراعت و اصلاح نبا...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس زراعت ...

ادامه مطلب
استخدام کارشناس زراعت و اصلاح نباتات/ تکنولوژی بذر

استخدام کارشناس زراعت و اصلاح نبا...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) درنظردارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس زراعت وا...

ادامه مطلب
استخدام حسابدار در نمایندگیهای گلستان و مازندران

استخدام حسابدار در نمایندگیهای گل...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو نفر حسابدار با مشخصات ذیل جه...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک در استان مازندران

استخدام گیاهپزشک در استان مازندرا...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران )در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس گیاهپزش...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک در استان اردبیل( بیله سوار)

استخدام گیاهپزشک در استان اردبیل(...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس گیاهپزشکی با مشخصا...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک در گلستان( علی آباد) و مازندران ( گلوگاه)

استخدام گیاهپزشک در گلستان( علی آ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران و گلستان ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی  دو کارشناس...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک  در خراسان شمالی ( آشخانه)

استخدام گیاهپزشک در خراسان شمالی...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس ارشد گیاهپزشکی ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته های گیاهپزشکی، اصلاح نباتات کلاسیک و بیوتکنولوژی

دعوت به همکاری رشته های گیاهپزشکی...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تعدادی کارشناس جهت فعالیت در مرک...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری در شته بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات مولکولی

دعوت به همکاری در شته بیوتکنولوژی...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس بیوتکن...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی

دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس گیاهپزشکی  با مشخ...

ادامه مطلب
آگهی استخدام مهندس کشاورزی اصلاح نباتات

آگهی استخدام مهندس کشاورزی اصلاح ...

"اطلاعیه دعوت به همکاری" شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (نمایندگی اردبیل) در نظر دارد از بین فارغ التحص...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات

دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس اصلاح ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

""اطلاعیه دعوت به همکاری" شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان د...

ادامه مطلب
اطلاعیه دعوت به همکاری

اطلاعیه دعوت به همکاری

رکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس ارشد گی...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی  دو نفر کارشناس ارشد ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو نفر کارشناس گیاهپزشکی  با مشخ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس بازرگانی و اداری ...

ادامه مطلب
سبد خرید 0