ارزیابی دو لاین پیشرفته اصلاحی کلزا

ارزیابی دو لاین پیشرفته اصلاحی کلزا

ارزیابی دو لاین پیشرفته اصلاحی کلزا

نتابج حاصل از فعالیت‏های اصلاحی گیاه کلزا  در مرکز تکاتو درطی  دهه گذشته، معرفی دو رقم کلزا  آزاد‏گرده‏افشان (op)  به نام‏های مهتاب و زمان بوده است. این مرکز  در ادامه معرفی ارقام جدید بر روی  نتاج دیگری از لاین‏های پیشرفته در حال تحقیق بوده و امید است نتایح این تحقیقات به صورت ارقام جدید تجاری به جامعه کشاورزی معرفی گردند.در سال زراعی 99-98 دو لاین پیشرفته اصلاحی به منظور تکثیر و ارزیابی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی  و با رعایت  شرایط ایزولاسیون  کشت  شدند. لاین‏های مذکور دارای خصوصیات عملکردی خوبی در مقایسه با ارقام شاهد می باشند. امید است در سال‏های آتی  پس از ثبت و تکثیر این لاین‏ها بتوان آنها را به عنوان ارقام جدید کلزا  تقدیم بهره برداران کلزا کار در کشور  نمود.  

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0