پذیرش مقاله

پذیرش مقاله

پذیرش مقاله

پذیرش مقاله در خصوص چالش‏های پیش رو در محصولات تراریخته در مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران تحت عنوان: 

     «An Overview of Challenges in Producing and Consuming Transgenic Products»   

لینک

 

سبد خرید 0