بازدید مسئولین نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران

بازدید مسئولین نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران

بازدید مسئولین نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران

بازدید مسئولین نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران  از  مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

در تاریخ 99/2/24 پیرو مذاکره حضوری در سازمان نظام مهندسی استان در خصوص عقد تفاهم‏نامه با آن سازمان، هیئت 4 نفره شامل آقای دکتر خورشیدی ریاست سازمان نظام مهندسی  کشاورزی استان و سه تن از کارکنانآن سازمان، آقای مهندس کاظمی، خانم مهندس تعالی و خانم مهندس مهدیان، جهت بازدید و مذاکره در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر حضور یافتند و پس از مذاکره در دفتر آقای میرآبادی مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  از تمامی بخش‏های مرکز بازدید به عمل آوردند. در پایان جلسه مقرر شد بر حسب توانمندیهای مجموعه  همکاری های فیمابین انجام گیرد

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0